Gwerth Chwaraeon

Rydym yn credu bod gan chwaraeon rôl enfawr i'w chwarae mewn cyfrannu at les cyffredinol y genedl. Ein bwriad ni yw sicrhau bod eu gwerth (ar ac oddi ar y cae) yn cael ei ddeall ar draws gwahanol sectorau ac ardaloedd, er mwyn sicrhau effaith fwy fyth ymhlith y rhai mewn angen mwyaf. 

I'r diben hwn, aeth Chwaraeon Cymru ati i gomisiynu Canolfan Ymchwil y Diwydiant Chwaraeon (SIRC) ym Mhrifysgol Sheffield Hallam i gynnal ymchwil i effaith ariannol chwaraeon yn erbyn llesiant cyffredinol y boblogaeth.  

Mae'r ymchwil yma'n edrych ar werth chwaraeon i'r genedl a'r cyfraniad y gallant ei wneud yn erbyn nifer o agendâu allweddol, fel iechyd, troseddu, addysg a lles.

Yn ystod y misoedd sydd i ddod, bydd canfyddiadau'n cael eu rhyddhau sy'n dangos yr elw cymdeithasol ar fuddsoddiad y gall chwaraeon ei greu yn erbyn y gwahanol feysydd hyn a'r effaith economaidd gyffredinol maent yn ei chreu i'r economi.

Byddwn eisiau defnyddio'r wybodaeth i'n helpu ni i ddatblygu'r gwaith rydym yn ei wneud gyda phartneriaid o sectorau eraill, i barhau i gynyddu effaith bositif chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar fywydau pobl yng Nghymru.

 

Mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi ffigurau newydd sy'n dangos gwerth chwaraeon yng Nghymru.

Rydyn ni'n gwybod bod chwaraeon yn sicrhau llawer o fanteision i gymunedau yng Nghymru - ac mae'r adroddiad yma'n profi hynny.

O addysg ac iechyd i leihau troseddu a gwella lles, mae chwaraeon yn bwerus.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

 

 

SYLW I CHWARAEON: Sut Gall Chwaraeon Helpu i Leihau Troseddu Ymhlith Ieuenctid

Heddiw mae Chwaraeon Cymru'n tynnu sylw at y rôl mae chwaraeon yn ei chwarae mewn lleihau troseddau a throseddu gan ieuenctid. Mae prosiectau llwyddiannus yn dangos bod chwaraeon yn rhoi ymdeimlad o bwrpas i bobl ifanc, gan eu helpu i ddysgu sgiliau a magu hyder, a rhoi cyfleoedd iddyn nhw ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Gall cael plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon o oedran ifanc eu hatal rhag cyflawni troseddau, a gall arbed arian i'r heddlu hefyd, meddai Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.               

Yn siarad gyda Chwaraeon Cymru, roedd y Comisiynydd yn awyddus i dynnu sylw at fanteision chwaraeon i bobl ifanc sy'n agored i niwed efallai - gan feithrin eu hunanhyder a'u hunan-werth a chreu ymdeimlad o bwrpas ac o berthyn.   

Dywedodd: "Mae chwaraeon yn bwysig i ni o ran atal troseddu a helpu i newid bywydau pobl ifanc. Os gallwch chi atal pobl ifanc rhag troi at droseddu, rydych chi nid yn unig yn eu helpu nhw, ond hefyd yn atal eraill rhag dod yn ddioddefwyr troseddau, sydd nid yn unig yn creu trawma i'r bobl hynny, ond cost aruthrol o ran y pwrs cyhoeddus."

Ledled Cymru, mae'r pedwar Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n buddsoddi mewn prosiectau am eu bod yn cydnabod gwerth y prosiectau hyn o'u cyflwyno'n gywir. Mae hyn yn unol â dadansoddiad annibynnol gan Brifysgol Sheffield Hallam a gomisiynwyd gan Chwaraeon Cymru, a nododd arbediad blynyddol o £2.17m o ganlyniad i atal troseddu drwy chwaraeon yng Nghymru. Mae hwn yn swm ceidwadol iawn yn seiliedig ar amcangyfrif o ostyngiad o 1% mewn digwyddiadau troseddol ar gyfer gwrywod 10 i 24 oed. Mae'r effaith ehangach ar draws gwahanol rywiau a grwpiau oedran yn debygol o fod yn llawer uwch.

Dywedodd Owen Hathway, Pennaeth Polisi a Dirnadaeth Chwaraeon Cymru: "Mae cyfoeth o arfer da'n digwydd ar hyn o bryd ledled Cymru, gyda chwaraeon yn cydweithio gyda phartneriaid ac asiantaethau eraill er mwyn ymgysylltu â phobl ifanc ac atal troseddu."

Mae StreetGames yn elusen gwrth-dlodi sy'n defnyddio chwaraeon i newid bywydau pobl ifanc ddifreintiedig ledled y DU. Mae wedi rhyddhau ymchwil ar y cyd â Phrifysgol Loughborough sy'n dangos y gall prosiectau chwaraeon sy'n cael eu cyflwyno'n effeithiol helpu i leihau troseddu cysylltiedig ag ieuenctid ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol.

Meddai Aaron Northmore o StreetGames: "Mae chwaraeon yn atyniad hanfodol i ddenu'r bobl ifanc sy'n wynebu'r anawsterau yma. Drwy ddarparu modelau rôl positif iddyn nhw ar ffurf hyfforddwyr a gwirfoddolwyr, mae'n dysgu sgiliau bywyd iddyn nhw, fel gwaith tim, ac yn meithrin eu hyder."

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: "Fe all chwaraeon chwarae rhan hanfodol mewn helpu pobl ifanc agored i niwed i ddilyn llwybr gwahanol mewn bywyd. Drwy roi modelau rôl positif iddyn nhw, lle diogel i fynegi eu hunain, a chyfle i wneud ffrindiau a gweithio mewn timau, mae chwaraeon yn gyfrwng delfrydol i ddenu pobl ifanc a'u helpu i gyflawni eu potensial."

Ychwanegodd Owen Hathway: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod ymyriadau cynnar yn gwneud byd o wahaniaeth i ganlyniadau pobl ifanc agored i niwed, drwy roi cyfleoedd llawer gwell iddyn nhw mewn bywyd ar gyfer y dyfodol. Mae chwaraeon wedi'u profi fel cyfrwng gwych i gyrraedd a gweithio gyda'r bobl ifanc hynny, a thrwy gynnig mwy o weithgareddau yn y ffordd iawn, fe allwn ni wneud mwy o wahaniaeth yn y dyfodol."

Gwyliwch ein ffilm yma

 

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad Chwaraeon yn erbyn Iechyd 

HEALTH 3

Yr uchafbwyntiau

Heb i bobl gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd, mae'r adroddiad yn dangos y byddai cost ychwanegol o £295 miliwn y flwyddyn i gyllidebau iechyd.   

Amcangyfrifir hefyd bod cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd yn lleihau'r risg o salwch mawr hyd at 30%.

Mae'r canfyddiadau'n cysylltu'r arbedion yn y maes yma â llai o driniaeth i salwch mawr, treulio llai o amser yn gyffredinol mewn apwyntiadau gyda meddyg teulu a llai o bwysau ar staff a gwasanaethau rheng flaen y GIG.

 HEALTH 6

Manylion pellach

  • Darllenwch y datganiad i'r wasg llawn yma
  • Y canfyddiadau llawn a'r fethodoleg ar gael yma
  • Esiamplau o weithgarwch corfforol yn cael effaith mewn lleoliadau iechyd yma                  
  • Cyfle i glywed ein Pennaeth Dirnadaeth, Owen Hathway, yn trafod y canfyddiadau gydag Uwch Ymarferydd gyda Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Kathryn Cross, a'r Rheolwr Cyfeirio at Ymarfer Cenedlaethol, Jeannie Wyatt-Williams, ar ein podlediad yma