Gwerth Chwaraeon

Rydym yn credu bod gan chwaraeon rôl enfawr i'w chwarae mewn cyfrannu at les cyffredinol y genedl. Ein bwriad ni yw sicrhau bod eu gwerth (ar ac oddi ar y cae) yn cael ei ddeall ar draws gwahanol sectorau ac ardaloedd, er mwyn sicrhau effaith fwy fyth ymhlith y rhai mewn angen mwyaf. 

I'r diben hwn, aeth Chwaraeon Cymru ati i gomisiynu Canolfan Ymchwil y Diwydiant Chwaraeon (SIRC) ym Mhrifysgol Sheffield Hallam i gynnal ymchwil i effaith ariannol chwaraeon yn erbyn llesiant cyffredinol y boblogaeth.  

Mae'r ymchwil yma'n edrych ar werth chwaraeon i'r genedl a'r cyfraniad y gallant ei wneud yn erbyn nifer o agendâu allweddol, fel iechyd, troseddu, addysg a lles.

Yn ystod y misoedd sydd i ddod, bydd canfyddiadau'n cael eu rhyddhau sy'n dangos yr elw cymdeithasol ar fuddsoddiad y gall chwaraeon ei greu yn erbyn y gwahanol feysydd hyn a'r effaith economaidd gyffredinol maent yn ei chreu i'r economi.

Byddwn eisiau defnyddio'r wybodaeth i'n helpu ni i ddatblygu'r gwaith rydym yn ei wneud gyda phartneriaid o sectorau eraill, i barhau i gynyddu effaith bositif chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar fywydau pobl yng Nghymru.

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad Chwaraeon yn erbyn Iechyd 

HEALTH 3

Yr uchafbwyntiau

Heb i bobl gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd, mae'r adroddiad yn dangos y byddai cost ychwanegol o £295 miliwn y flwyddyn i gyllidebau iechyd.   

Amcangyfrifir hefyd bod cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol rheolaidd yn lleihau'r risg o salwch mawr hyd at 30%.

Mae'r canfyddiadau'n cysylltu'r arbedion yn y maes yma â llai o driniaeth i salwch mawr, treulio llai o amser yn gyffredinol mewn apwyntiadau gyda meddyg teulu a llai o bwysau ar staff a gwasanaethau rheng flaen y GIG.

 HEALTH 6

Manylion pellach

  • Darllenwch y datganiad i'r wasg llawn yma
  • Y canfyddiadau llawn a'r fethodoleg ar gael yma
  • Esiamplau o weithgarwch corfforol yn cael effaith mewn lleoliadau iechyd yma                  
  • Cyfle i glywed ein Pennaeth Dirnadaeth, Owen Hathway, yn trafod y canfyddiadau gydag Uwch Ymarferydd gyda Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Kathryn Cross, a'r Rheolwr Cyfeirio at Ymarfer Cenedlaethol, Jeannie Wyatt-Williams, ar ein podlediad yma