Rhyddid Gwybodaeth

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Daeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i rym ym mis Ionawr 2005. Mae'n darparu hawl i'r cyhoedd weld gwybodaeth sy'n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus, yn ddarostyngedig i rai eithriadau.

Gall unrhyw unigolyn wneud cais am wybodaeth yn ysgrifenedig gan Chwaraeon Cymru.  Mae'n rhaid i ni ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith:

• gan ddarparu'r wybodaeth y gwnaed cais amdani; neu
• cadarnhau bod gennym yr wybodaeth ond na allwn ei rhyddhau am ei bod yn dod o dan eithriad i'r Ddeddf, yn cynnwys eglurhad llawn ynghylch pam fod hynny'n wir; neu
• gwadu bod yr wybodaeth gennym.                     

Os yw ymholiad yn aneglur neu'n gyffredinol iawn, bydd Chwaraeon Cymru'n cysylltu â'r sawl sy'n holi er mwyn egluro'r cais; bydd yr 20 diwrnod yn dechrau unwaith y byddwn wedi derbyn eglurhad.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Gwneud Cais am Ryddid Gwybodaeth         

Rydym yn darpari llawer iawn o wybodaeth yn y wefan.  Cyn gwneud cais am wybodaeth, gwnewch yn siŵr nad yw ar gael eisoes.               

Rydym yn llunio Cynllun Cyhoeddiadau'n rhestru'r wybodaeth sydd ar gael yn rhwydd. Mae'r Cynllun Cyhoeddiadau'n rhan o'n Poilsi Mynediad at Wybodaeth.  

Gellir cyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth drwy e-bost:          

foi@sport.wales 

Fel dewis arall, gallwch ysgrifennu at:

Chwaraeon Cymru
Gerddi Sophia
Caerdydd
CF11 9SW