Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Canlyniadau Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2018         

Yn ystod gwanwyn a haf 2018, gyda chefnogaeth Awdurdodau Lleol ac ysgolion ledled Cymru, manteisiodd mwy na 120,000 o blant a phobl ifanc ar y cyfle i leisio eu barn am chwaraeon a'u lles. Cymerodd mwy na 1000 o ysgolion ran yn yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol, gan helpu i wneud hwn yr arolwg mwyaf o'i fath, a mwyaf adlewyrchol, yng Nghymru, ac yn y Byd o bosib.  

 

front image

Mae'r canlyniadau'n dangos bod y cynnydd a welwyd rhwng 2011 a 2015 yn yr arolygon blaenorol wedi'i gynnal, gyda 48% o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn chwaraeon 3 gwaith neu fwy yr wythnos yn ychwanegol at wersi AG ar yr amserlen.

Hefyd mae ffigurau 2018 yn awgrymu cau ar y bwlch cyfranogiad ymhlith y rhai sy'n cael eu hystyried yn draddodiadol fel grwpiau anos eu cyrraedd.

  • Mae 45% o blant ag anabledd neu nam yn cymryd rhan 3 gwaith neu fwy yr wythnos yn awr mewn chwaraeon (yn ychwanegol at wersi AG ar yr amserlen), i fyny o 40% yn 2015. Mae'r ffigur yn dangos cynnydd mwy fyth wrth ychwanegu ymatebion ysgolion Anghenion Addysgol Arbennig, gan fynd â'r ffigur i fyny i 47%.
  • Mae'r grŵp lleiafrif ethnig gyda'r cyfranogiad isaf, Asiaidd Prydeinig, wedi cynyddu nifer y cyfranogwyr rheolaidd o 36% i 40%, gan ddod â nhw'n nes at y cyfartaledd cenedlaethol.
  • Yn y cyfamser mae'n ymddangos bod bwlch mwy ystyfnig rhwng y mwyaf a'r lleiaf difreintiedig, gyda 42% o blant o'r aelwydydd mwyaf difreintiedig yn cymryd rhan 3 gwaith neu fwy yr wythnos (yn ychwanegol at wersi AG ar yr amserlen), i lawr o 43% yn 2015. 

Am y tro cyntaf, mae pobl ifanc wedi gallu nodi eu rhyw fel gwryw neu fenyw neu arall, gan ddarparu llawer o wybodaeth newydd.

Yn 2018, mae 46% o ferched yn cymryd rhan mewn chwaraeon 3 gwaith neu fwy yr wythnos o gymharu â 50% o fechgyn. Yn 2015, dywedodd 44% o ferched a 52% o fechgyn eu bod yn cymryd rhan yn rheolaidd. Er nad oes modd llunio cymariaethau uniongyrchol oherwydd deinameg newydd y cwestiwn, mae'r ffigurau'n awgrymu cau posib ar y bwlch rhwng y rhywiau.     

Mae 33% o'r rhai sy'n ymateb fel 'arall' wedi dweud eu bod yn cymryd rhan 3 gwaith neu fwy yr wythnos.           

Gallwch weld y tablau data llawn ar ein tudalen Ystadegau ac mae'r datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

Yn Ychwanegol:

Cynllun Gweithredu Ysgol Arolwg 2018 ar Chwaraeon Ysgol.

Podled

Trafodaeth ar yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol. Gwrando am 15 munud.

Sarah Powell ac Owen Hathway yn trafod y prif bwyntiau yng nghanlyniadau'r Arolwg Chwaraeon Ysgol  

 

Graffeg Gwybodaeth

Rydym wedi llunio graffeg gwybodaeth amrywiol i gyfathrebu canfyddiadau'r arolwg.  

Hefyd rydym wedi datblygu sawl graffeg gwybodaeth yn seiliedig ar y canlynol: <will be via new page links>

Mae'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn defnyddio llais y disgybl i ddarparu lefel amhrisiadwy o wybodaeth y gellir ei defnyddio i gael dylanwad positif ar iechyd a lles pob plentyn.                  

Mwy o wybodaeth am sut i ddefnyddio canlyniadau'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol ar gael yma.

 

Cyflwyniad 

Cyflwyniad Powerpoint gyda throslais sain yn esbonio canfyddiadau allweddol yr arolwg.  

Cyflwyniad

 

Yr Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol AB             

Mewn cydweithrediad â Cholegau Cymru, cwblhawyd yr Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol AB mewn colegau ledled Cymru yn ystod Gwanwyn a Haf 2018 hefyd.   

Wedi'i gwblhau gan 3858 o 13 o golegau, mae'r arolwg yn dilyn yr Arolwg cyntaf ar Chwaraeon AB yn 2015.

  • Mae'r tablau data llawn ar gyfer yr arolwg ar gael yma
  • Gellir gweld y Penawdau Cenedlaethol o'r arolwg yma  
  • Mae manylion am bwy o'r demograffig yma sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon i'w gweld yma


Adnoddau Mewnol