Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Canlyniadau Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2018         

Yn ystod gwanwyn a haf 2018, gyda chefnogaeth Awdurdodau Lleol ac ysgolion ledled Cymru, manteisiodd mwy na 120,000 o blant a phobl ifanc ar y cyfle i leisio eu barn am chwaraeon a'u lles. Cymerodd mwy na 1000 o ysgolion ran yn yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol, gan helpu i wneud hwn yr arolwg mwyaf o'i fath, a mwyaf adlewyrchol, yng Nghymru, ac yn y Byd o bosib.  

 

front image

Mae'r canlyniadau'n dangos bod y cynnydd a welwyd rhwng 2011 a 2015 yn yr arolygon blaenorol wedi'i gynnal, gyda 48% o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn chwaraeon 3 gwaith neu fwy yr wythnos yn ychwanegol at wersi AG ar yr amserlen.

Hefyd mae ffigurau 2018 yn awgrymu cau ar y bwlch cyfranogiad ymhlith y rhai sy'n cael eu hystyried yn draddodiadol fel grwpiau anos eu cyrraedd.

  • Mae 45% o blant ag anabledd neu nam yn cymryd rhan 3 gwaith neu fwy yr wythnos yn awr mewn chwaraeon (yn ychwanegol at wersi AG ar yr amserlen), i fyny o 40% yn 2015. Mae'r ffigur yn dangos cynnydd mwy fyth wrth ychwanegu ymatebion ysgolion Anghenion Addysgol Arbennig, gan fynd â'r ffigur i fyny i 47%.
  • Mae'r grŵp lleiafrif ethnig gyda'r cyfranogiad isaf, Asiaidd Prydeinig, wedi cynyddu nifer y cyfranogwyr rheolaidd o 36% i 40%, gan ddod â nhw'n nes at y cyfartaledd cenedlaethol.
  • Yn y cyfamser mae'n ymddangos bod bwlch mwy ystyfnig rhwng y mwyaf a'r lleiaf difreintiedig, gyda 42% o blant o'r aelwydydd mwyaf difreintiedig yn cymryd rhan 3 gwaith neu fwy yr wythnos (yn ychwanegol at wersi AG ar yr amserlen), i lawr o 43% yn 2015. 

Am y tro cyntaf, mae pobl ifanc wedi gallu nodi eu rhyw fel gwryw neu fenyw neu arall, gan ddarparu llawer o wybodaeth newydd.

Yn 2018, mae 46% o ferched yn cymryd rhan mewn chwaraeon 3 gwaith neu fwy yr wythnos o gymharu â 50% o fechgyn. Yn 2015, dywedodd 44% o ferched a 52% o fechgyn eu bod yn cymryd rhan yn rheolaidd. Er nad oes modd llunio cymariaethau uniongyrchol oherwydd deinameg newydd y cwestiwn, mae'r ffigurau'n awgrymu cau posib ar y bwlch rhwng y rhywiau.     

Mae 33% o'r rhai sy'n ymateb fel 'arall' wedi dweud eu bod yn cymryd rhan 3 gwaith neu fwy yr wythnos.           

Gallwch weld y tablau data llawn ar ein tudalen Ystadegau ac mae'r datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

Podled

Trafodaeth ar yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol. Gwrando am 15 munud.

Sarah Powell ac Owen Hathway yn trafod y prif bwyntiau yng nghanlyniadau'r Arolwg Chwaraeon Ysgol  

 

Graffeg Gwybodaeth

Rydym wedi llunio graffeg gwybodaeth amrywiol i gyfathrebu canfyddiadau'r arolwg.  

Hefyd rydym wedi datblygu sawl graffeg gwybodaeth yn seiliedig ar y canlynol: <will be via new page links>

Mae'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn defnyddio llais y disgybl i ddarparu lefel amhrisiadwy o wybodaeth y gellir ei defnyddio i gael dylanwad positif ar iechyd a lles pob plentyn.                  

Mwy o wybodaeth am sut i ddefnyddio canlyniadau'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol ar gael yma.

 

Cyflwyniad 

Cyflwyniad Powerpoint gyda throslais sain yn esbonio canfyddiadau allweddol yr arolwg.  

Cyflwyniad

 

Yr Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol AB             

Mewn cydweithrediad â Cholegau Cymru, cwblhawyd yr Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol AB mewn colegau ledled Cymru yn ystod Gwanwyn a Haf 2018 hefyd.   

Wedi'i gwblhau gan 3858 o 13 o golegau, mae'r arolwg yn dilyn yr Arolwg cyntaf ar Chwaraeon AB yn 2015.

  • Mae'r tablau data llawn ar gyfer yr arolwg ar gael yma
  • Gellir gweld y Penawdau Cenedlaethol o'r arolwg yma  
  • Mae manylion am bwy o'r demograffig yma sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon i'w gweld yma


Adnoddau Mewnol