Beth rydym yn ei wneud

Nod cyffredinol gwaith ymchwil Chwaraeon Cymru yw darparu tystiolaeth o safon uchel am y problemau, y prosesau a'r canlyniadau fel sail i ddatblygiad ac i gyflwyno polisïau cysylltiedig â chwaraeon yng Nghymru.

Mae gan Chwaraeon Cymru brofiad helaeth o hybu a chynnal gwaith ymchwil. Mae'n swyddogaeth graidd i'n sefydliad ni.

Mae gennym dair egwyddor i lywio ein hymchwil; sef:

  • Adlewyrchu ar (a herio) blaenoriaethau strategol Chwaraeon Cymru;
  • Cynnal y safonau uchaf er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn ymchwilio i ganlyniadau sy'n gredadwy ac y gallwn eu hamddiffyn; ac
  • Adlewyrchu gweledigaeth Chwaraeon Cymru ar gyfer cydraddoldeb.

Rydym wrthi'n datblygu ein strategaeth newydd ar gyfer Ymchwil a bydd yn cael ei chyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd. Bydd y Strategaeth yn adlewyrchu'r blaenoriaethau polisi presennol a disgwyliedig, a'r cyd-destun cymdeithasol a gwleidyddol y datblygir, y cyflwynir ac y profir chwaraeon ynddo yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am ein hymchwil, cysylltwch â ni ar: