Polisi Cwcis

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Mae'r polisi hwn yn helpu i egluro'r achlysuron pryd, ble a pham bydd cwcis yn cael eu hanfon i'ch cyfrifiadur efallai wrth i chi fynd i wefan Chwaraeon Cymru a sut gallwch chi rwystro a/neu ddileu cwcis. Drwy ddefnyddio ein safle ni rydych yn caniatáu i gwcis gael eu defnyddio yn unol â'n polisi ni, fel y cyflwynir isod.

Beth yw cwci?      

Ffeil testun yw cwci sy'n cynnwys ychydig iawn o wybodaeth ac mae'n cael ei gosod ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn mynd i wefan. Mae cwcis yn cael eu defnyddio'n eang er mwyn gwneud i wefan weithio'n fwy effeithlon, ac i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y safle.                 

Mae cwcis yn galluogi i'r wefan gofio gwybodaeth bwysig a fydd yn gwneud eich defnydd chi o'r safle'n fwy hwylus.

Yn nodweddiadol, mae cwci o'n safle ni'n cynnwys enw ein parth (naill ai sportwales.org.uk neu plus.sportwales.org.uk), "oes" y cwci ac yna, o bosib, rhif a gynhyrchir ar hap neu werth arall. Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio gwahanol gategorïau o gwcis at ddibenion amrywiol er mwyn gwella eich profiad ar-lein.              

I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, ewch i wefan swyddogol ICO yn www.ico.gov.uk, neu www.whatarecookies.com

Beth yw'r categorïau o gwcis?

Gellir gosod cwcis mewn pedwar prif gategori, gan gadw at ganllawiau'r Siambr Fasnach Ryngwladol, fel a ganlyn:                    

Categori 1: Cwcis cwbl angenrheidiol

Mae'r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn i chi allu symud o amgylch y wefan a defnyddio ei nodweddion, fel mynd i rannau diogel o'r wefan.                

Categori 2: Cwcis perfformiad

Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft, i ba dudalennau mae'r ymwelwyr yn mynd amlaf ac, os ydyn nhw'n cael negeseuon camgymeriad o dudalennau ar y we. Nid yw'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy'n datgelu pwy yw'r ymwelwyr. Mae'r holl wybodaeth sy'n cael ei chasglu gan y cwcis hyn yn cael ei rhoi at ei gilydd ac felly mae'n ddienw. Dim ond er mwyn gwella dull y wefan o weithio mae'r rhain yn cael eu defnyddio.

Categori 3: Cwcis swyddogaethol

Mae'r cwcis hyn yn galluogi i'r wefan gofio'r dewisiadau rydych chi'n eu gwneud (fel enw defnyddiwr, ac ati) ac yn darparu nodweddion gwell, mwy personol. Gall yr wybodaeth y mae'r cwcis hyn yn ei chasglu fod yn ddienw ac ni allant dracio eich gweithgarwch pori mewn gwefannau eraill.

Categori 4: Cwcis targedu/hysbysebu       

Defnyddir y cwcis hyn i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau. Maent hefyd yn cael eu defnyddio i gyfyngu ar y nifer o weithiau y byddwch yn gweld hysbyseb ac yn helpu i fesur effeithiolrwydd yr ymgyrch hysbysebu. Fel rheol maent yn cael eu gosod gan rwydweithiau hysbysebu gyda chaniatâd gweithredwyr y wefan. Maen nhw'n cofio eich bod chi wedi ymweld â gwefan ac mae'r wybodaeth hon yn cael ei rhannu â sefydliadau eraill, fel hysbysebwyr. Yn aml iawn, bydd cwcis targedu neu hysbysebu'n cael eu cysylltu â swyddogaeth safle a ddarperir gan sefydliad arall.

Rhestr o gwcis a ddefnyddir yng ngwefan Chwaraeon Cymru:

Isod ceir rhestr o'r cwcis a ddefnyddir yn ein safle, gan gynnwys eu henw, pryd maent yn dod i ben, y math o gategori a disgrifiad byr o'r cwci.                    

Sylwer: Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis categori 4 (hysbysebu) yn ein safle.       

Grŵp y cwci

Google Analytics (dadansoddi gwefannau)

Enw'r cwci

_utma, _utmb, _utmc, _utmz

Disgrifiad

Defnyddir gan Google Analytics i wahaniaethu rhwng ymwelwyr unigryw ac ymwelwyr sy'n dychwelyd. Dim ond ar gyfer ein cyfleuster dadansoddi y defnyddir y cwci yma, er mwyn helpu i fesur traffig a gwella safon y cynnwys/gwasanaeth rydym yn ei gynnig yn ein gwefan.

Yn dod i ben mewn

UTMA: 2 flynedd / UTMB: 30 munud / UTMC: Heb ei bennu - clirio wrth gau'r porwr (cwci sesiwn) / UTMZ: 6 mis  

Categori

Categori 2 -Cwcis Perfformiad

 

Grŵp y cwci

Google Maps (3ydd Parti)

Enw'r cwci

NID a PREF

Disgrifiad

Rhoddir nodweddion adnabod unigryw i bob cyfrifiadur i alluogi dadansoddi traffig i Google Maps.

Yn dod i ben mewn

6 mis

Categori

3ydd Parti (2: Cwci Perfformiad)

 

Grŵp y cwci

Share This (3ydd Parti)

Enw'r cwci

_unam, _utmz, _stid, _uset, _utma, _utmb, _utmc

Disgrifiad

Rhoddir nodweddion adnabod unigryw i bob cyfrifiadur i alluogi dadansoddi traffig i ShareThis.

 

Nid yw'n ymddangos bod y rhain yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ac nid ydynt yn cael eu defnyddio'n uniongyrchol gan Chwaraeon Cymru.

 

Mae ShareThis yn cynnwys dolen yn y naidflwch sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddewis "Do not track", sy'n dileu cwcis yn ôl yr angen:

http://sharethis.com/privacy

 

Yn dod i ben mewn

9 mis, 6 mis, 1 flwyddyn, heb ei bennu erioed, 2 flynedd, 30 munud, heb ei bennu

Categori

3ydd Parti (3: Cwci Swyddogaethol)        

 

Grŵp y cwci

Share This (3ydd Parti)

Enw'r cwci

.scorecardresearch.com UID, .scorecardresearch.com UIDR

 

Disgrifiad

Cwcis ychwanegol sy'n cael eu creu gan ShareThis - defnyddir gan ShareThis i ddadansoddi pa mor fawr yw eu cynulleidfa.

 

Mae'r rhain yn perthyn i system 3ydd parti y mae ShareThis yn ei defnyddio ar hyn o bryd i ddadansoddi defnydd eu cynulleidfa. Nid ydynt yn tracio/storio data personol.            

 

Mae ShareThis yn cynnwys dolen yn y naidflwch sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddewis "Do not track", sy'n dileu cwcis yn ôl yr angen:

http://sharethis.com/privacy

 

Yn dod i ben mewn

2 flynedd

Categori

3ydd Parti (3: Cwci Swyddogaethol)

 

Grŵp y cwci

Twitter (3ydd Parti)

Enw'r cwci

Guest_id, k

Disgrifiad

Defnyddir gan Twitter i weld a yw defnyddiwr wedi mewngofnodi (ai peidio) i Twitter - yna mae'n dangos botwm "Follow" neu "UnFollow" ar y dudalen.

 

Nid yw'n weithredol ar hyn o bryd yn safle Chwaraeon Cymru.

Yn dod i ben mewn

2 flynedd

Categori

3ydd Parti (3: Cwci Swyddogaethol)

 

Grŵp y cwci

Umbraco CMS (ein gwefan)

Enw'r cwci

ASP.NET_SessionId

Disgrifiad

Cwci sesiwn. Hanfodol - rhan safonol o  Umbraco - nid yw'n cofnodi unrhyw  fanylion ac felly does dim risg.

Yn dod i ben mewn

Heb ei bennu - clirio wrth gau'r porwr

Categori

Categori 1: Cwcis Cwbl Angenrheidiol

 

Grŵp y cwci

Swyddogaethol Chwaraeon Cymru

Enw'r cwci

Lang

Disgrifiad

Defnyddir i storio dewis o iaith (Cymraeg neu Saesneg) yn y wefan - cwci parod i'r system ac mae'n dod â thudalen iaith berthnasol yn ôl ar gyfer pob darn o gynnwys.      

Hanfodol i ddarparu opsiynau iaith yng ngwefan Chwaraeon Cymru.

Yn dod i ben mewn

1 mis  

Categori

Categori 3: Cwcis Swyddogaethol

 

Grŵp y cwci

Swyddogaethol Chwaraeon Cymru

Enw'r cwci

My SCW

Disgrifiad

Pan mae defnyddiwr yn mewngofnodi i FyChwaraeonCymru, mae'r cwci MySCW yn cael ei chreu i gofnodi ei fod wedi mewngofnodi.

 

Cwci sesiwn sy'n hanfodol i ddarparu cyfleuster "mewngofnodi" i FyChwaraeonCymru.      

Yn dod i ben mewn

Heb ei bennu - clirio wrth gau'r porwr

Categori

Categori 3: Cwcis Swyddogaethol

 

Sut mae rheoli/analluogi cwcis o'ch gwefan?

Nid yw'n ofynnol i chi dderbyn cwcis er mwyn gweld ein gwefan a gallwch addasu eich porwr fel nad yw'n derbyn cwcis. Mae'r rhan fwyaf o'r porwyr ar gyfrifiaduron, ffonau clyfar a dyfeisiadau eraill sy'n gallu mynd ar y we wedi'u gosod fel rheol i ganiatáu cwcis yn ddiofyn. Os byddwch chi'n dewis rhwystro pob cwci, efallai na fydd rhannau o wefan Chwaraeon Cymru yn gweithio'n iawn i chi.                            

Os ydych chi'n dymuno newid neu analluogi eich dewisiadau cwcis neu gael gwybod pan mae cwci'n cael ei gosod ar gyfer y wefan hon neu unrhyw safle arall, gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio gosodiadau eich porwr. Mae pob porwr yn wahanol, felly edrychwch yn newislen "Help" eich porwr i ddysgu sut mae newid eich dewisiadau cwcis. Ceir rhagor o wybodaeth am sut i gymell neu rwystro cwcis ar borwyr amrywiol yn y wefan All about cookies.

Share This       

Cewch ragor o wybodaeth am y cwcis Share This ac opsiwn i'w hanalluogi gan ddefnyddio'r ddolen hon: http://sharethis.com/privacy

Google Analytics

Mae Chwaraeon Cymru yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi a ddarperir gan Google, Inc ("Google"), i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan.

Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwcis Google Analytics (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i Google a'i storio ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd  Google yn defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn gwerthuso eich defnydd o'r wefan, gan lunio adroddiadau ar weithgarwch gwefannau ar gyfer gweithredwyr gwefannau a darparu gwasanaethau eraill perthnasol i weithgarwch gwefannau a defnydd o'r rhyngrwyd.

Hefyd, efallai bydd Google yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle bo angen gwneud hynny'n gyfreithlon, neu bydd trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan  Google.

Bydd Google yn storio'r wybodaeth hon. Am ragor o wybodaeth edrychwch ar bolisi preifatrwydd Google. Os ydych chi'n dymuno peidio â chael eich tracio, maent yn darparu cyfleuster i atal tracio ym mhob safle sy'n defnyddio Google Analytics yn eu Safle porwr atal tracio.

Hysbysu am newidiadau 

O dro i dro, gallwn wneud newidiadau i'n polisi cwcis. Gall hyn fod mewn cysylltiad â newidiadau yn y gyfraith, arferion gorau, newidiadau i'n gwasanaethau neu sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Byddwn bob amser yn dangos yn glir ar y dudalen hon pryd cafodd y polisi cwcis ei ddiweddaru ddiwethaf.

Diweddarwyd ddiwethaf: 8fed Mehefin 2012