Partneriaethau Ategolion /

Mae rhaglen Partneriaethau Maeth Perfformiad Chwaraeon Cymru wedi cael ei chryfhau yn 2016 drwy ychwanegu partneriaid newydd, yn ogystal â chadarnhau'r perthnasoedd â'n cwmnïau partner presennol.

Y drafodaeth gyntaf fydd ein maethegwyr yn ei chael gydag athletwr yw asesu ei ddeiet a'i arferion hydradu, i weld a yw'r rhain yn briodol i'w gamp. Os bydd athletwr yn penderfynu ei fod eisiau defnyddio ategolion yn ychwanegol at y ddeiet orau posib, gellir rhoi cyngor ar gynhyrchion dethol o blith amrywiaeth sydd wedi'u profi. Er hynny, rydym yn dweud yn glir bod rhaid i athletwyr asesu'r angen a'r risg, a phenderfynu ar effeithiolrwydd y cynhyrchion hyn, cyn gwneud penderfyniad i'w defnyddio.         

Mae athletwyr yn cael llond gwlad o wybodaeth yn aml am ddefnyddio ategolion. Felly, yn Chwaraeon Cymru, rydyn ni eisiau rhoi'r wybodaeth gywir i athletwyr, fel eu bod nhw'n gallu gwneud dewisiadau doeth os byddant yn dewis defnyddio ategolion.

Mae ein Partneriaid Maeth Perfformiad wedi cael eu hadolygu a chraffwyd arnynt er mwyn sicrhau bod camau priodol wedi cael eu cymryd i leihau'r risg i athletwyr sy'n cael profion cyffuriau. Rhaid i gynhyrchion fodloni meini prawf y Rhaglen Informed-Sport, yn ogystal â'r meini prawf y cytunwyd arnynt gan dîm Maeth Perfformiad Chwaraeon Cymru. Hefyd, mae ein Partneriaid a Ffafrir yn darparu sesiynau DPP (Datblygiad Proffesiynol Parhaus) i ymarferwyr, yn ogystal â chyfathrebu'n rheolaidd am gynhyrchion.

Mae camreoli defnydd o ategolion yn parhau i beri pryder ac rydym yn annog pob athletwr i fod yn ymwybodol iawn o'r cosbau sylweddol posib. Drwy sicrhau prosesau clir a manwl, fel y rhaglen partneriaeth maeth perfformiad uchod, y nod yw galluogi i'r athletwyr a gyllidir wneud dewisiadau doethach, yn seiliedig ar wybodaeth.                   

Dywedodd Nicola Newman, Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Addysg UK Anti-Doping: Mae'n rhaid i athletwyr sy'n cystadlu ac sy'n dewis defnyddio ategolion maeth ddeall y bydd risg bob amser y byddant yn profi'n bositif am sylwedd sydd wedi'i wahardd. Mae'n hanfodol lleihau'r risg yma drwy ofyn am gyngor gan weithwyr proffesiynol cymwys a dim ond defnyddio cynnyrch o lwyth sydd wedi'i brofi. Gall rhaglen Partneriaethau Maeth Perfformiad Chwaraeon Cymru ddarparu gwybodaeth gywir i wneud penderfyniadau seiliedig ar wybodaeth. Hefyd dylid cadw tystiolaeth o'r ymchwil a'r archwiliadau a wnaed, ac ychydig bach o bob cynnyrch, rhag ofn y bydd angen amddiffyn ryw dro.                         


Partneriaid a Ffafrir Chwaraeon Cymru 2016


Science In Sport


SIS
 
 

Healthspan Elite

Healthspan

Biocare(gan Informed-Sport)

Biocare logo
 

Sport Kitchen

Sport Kitchen logo


 

I gael rhagor o wybodaeth am UK Anti-Doping ewch i'w gwefan 

PAS

PAS

http://www.ukad.org.uk/

 UKAD logo