Staff iechyd Gogledd Cymru i annog eu cleifion i fod yn actif

TRAWSNEWID BYWYDAU DRWY BŴER CHWARAEON

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chwaraeon Anabledd Cymru wedi dod ynghyd i gefnogi mwy o bobl anabl ar draws Gogledd Cymru i fod yn gorfforol actif, a chwarae chwaraeon.

Bydd gweithwyr proffesiynol iechyd a chwaraeon yn gweithio'n agos i ddyblu'r nifer o bobl anabl sy'n gorfforol actif yng Ngogledd Cymru erbyn diwedd 2016. 

Gobeithir hefyd y bydd pum athletwr lefel perfformiad yn cael eu darganfod, o bosibl yn mynd ymlaen i ymuno â rhai fel Aled Sion Davies  a chynrychioli Cymru mewn digwyddiadau chwaraeon yn y dyfodol.

Mae'r prosiect y cyntaf o'i fath yng Nghymru, ac mae'n cael ei ariannu trwy grant Galw am Weithredu Chwaraeon Cymru.

Gobeithir trwy addysgu gweithwyr iechyd ynghylch cyfleoedd gweithgaredd corfforol, bydd y prosiect yn gweld pobl anabl o fewn yr ardal yn gallu arwain ffordd o fyw iachach, ac elwa'n fawr o fod yn fwy actif.

Mae gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn derbyn hyfforddiant i'w galluogi i gyfeirio eu cleifion i gael y gefnogaeth gywir i fod yn actif.

Dywedodd Catherine Chin, Swyddog Chwaraeon Anabledd Iechyd ar gyfer y Bwrdd Iechyd "Mae dros 250 o glinigwyr eisoes wedi mynychu'r sesiynau"

Ychwanegodd Catherine, "Mae yna ystod eang o weithgaredd corfforol a chyfleoedd chwaraeon ar gyfer pobl anabl ar draws Gogledd Cymru yn barod, p'un ai os oes gan unigolyn amhariad corfforol, deallol, neu synhwyraidd, mae 'na rywbeth ar gyfer pawb; a thrwy brosiect insport Chwaraeon Anabledd Cymru, mae'r nifer o gyfleoedd cynhwysol yn parhau i dyfu".

Bydd y prosiect yn helpu pobl anabl i fod yn fwy actif, yn union fel Ana Blease sy'n 9 oed, a gynrychiolodd tîm pêl-fasged cadair olwyn dan 15 oed Cymru'n ddiweddar. Meddai Ana:

"Rydym newydd ddod yn ôl o Stoke Mandeville lle daeth y tîm yn 6ed - y gorau mae tîm o dan 15 oed Cymru erioed wedi'i wneud, a chan fy mod i ond yn 9 oed, fe allwn i fod yn chwarae yn y bencampwriaeth iau am y 10 mlynedd nesaf."

"Mae'n llawer o hwyl ac rydw i wedi  gwneud lot o ffrindiau newydd."

"Rydw i'n falch iawn o'r hyn rydw i wedi'i gyflawn. Mae'n grêt dysgu pethau newydd tra'n cael hwyl gyda fy ffrindiau."

Mae Aled Sion Davies, athletwr Paralympaidd a deilydd record y byd, Capten ac enillydd medal arian Tîm Cymru Gemau'r Gymanwlad 2014, hefyd yn gefnogol iawn o'r bartneriaeth, dywedodd:

"Mae'n wych gweld Chwaraeon Anabledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i hybu gweithgaredd corfforol a chwaraeon i gleifion gydag amhariadau, neu'r rhai sydd newydd gael anabledd.

Trwy wella sgiliau'r gweithlu byddwn yn sicrhau y bydd unrhyw glaf o fewn y Bwrdd Iechyd yn cael eu hadnabod ac yn derbyn gwybodaeth briodol ar gyfer bod yn actif eto. Yn fy nyddiau plentyndod, 'doedd gwybodaeth o'r fath ddim ar gael, a dim ond trwy lwc y deuthum i wybod am gyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Rydw i'n annog pawb i gefnogi'r ymgyrch hon, a gobeithio nid yn unig y byddwn yn sicrhau fod pob person anabl yn gwirioni gyda chwaraeon am oes, efallai hefyd y byddent yn dod ar draws ambell i athletwr paralympaidd hefyd!"

Dywedodd Iain Mitchell, Cyfarwyddwr Clinigol Gwasanaethau Therapi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chadeirydd y Grŵp Gweithredol ar gyfer y fenter gyfunol hon:

Mae'r Gwasanaethau Therapi o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn credu'n gryf ym mhwysigrwydd blaenoriaethau iechyd y cyhoedd yng Ngogledd Cymru. Dylai gwella lles ein pobl trwy wella mynediad at weithgareddau corfforol fod yn rhan o'n busnes craidd'.  

Mae'r holl bartneriaid yn y prosiect, BIPBC, Chwaraeon Anabledd Cymru a Chwaraeon Cymru yn ymrwymedig i wneud newid positif ac edrych ar ffyrdd newydd o weithio er mwyn sicrhau gwell mynediad at gyfleoedd a thrawsnewid bywydau trwy chwaraeon.

 

I wybod mwy am y bartneriaeth ewch i www.wales.nhs.uk/dsw,

Gallwch ddod o hyd i glwb yn agos atoch chi yn www.disabilitysportwales.com