Paratoi ar gyfer sesiynau rhedeg newydd yn Rhydaman

Mae merched a genethod yn cael mwy o gefnogaeth i estyn am eu hesgidiau ymarfer mewn sesiynau newydd sy'n cael eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cynnig sesiynau 'cyflwyniad i redeg' yn y ganolfan, mewn ymgais i gael mwy o bobl i redeg ac ymarfer.                        

Bydd sesiynau ar foreau Llun a Mercher, rhwng 7am ac 8am, yn canolbwyntio ar dechnegau ymarfer ac esgidiau. Bydd pob cyfranogwr yn cael rhaglen hyfforddi 5k i ddechreuwyr - 'Rhedeg eich 5K 1af' - gyda help gan staff campfa Fusion.

Bydd cyfleoedd hefyd i redeg mewn grwpiau hamdden.                  

Bydd y sesiynau'n dechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 5ed Awst.

Dywedodd hyfforddwr ffitrwydd Campfa Fusion yn Nyffryn Aman, Kevin Rees:

"Rydyn ni'n gwybod bod llawer o bobl yn cael trafferth dechrau rhedeg oherwydd mae'n eithaf anodd dechrau arni ar eich pen eich hun ac maen nhw'n ansicr am bethau fel esgidiau a faint o ymarfer ddylen nhw fod yn ei wneud.                               

"Gydag ychydig o gefnogaeth ac anogaeth, fe allwn ni eu cael nhw i sefydlu trefn bositif drwy ymarfer yn iawn ac ar yr amser iawn."

Gyda'r sir yn un o bedair ardal yng Nghymru i gael ei thargedu fel rhan o ymgyrch newyddSut Mae'ch Symud Chi?Chwaraeon Cymru, bydd nifer o gyfleoedd amrywiol i gael merched i fod yn heini unwaith eto'n cael eu rhoi ar waith yn ystod y misoedd nesaf.               

Bydd adran chwaraeon a hamdden y Cyngor yn cynnal mwy o sesiynau mewn canolfannau hamdden ar gyfer merched a genethod, i annog pobl y sir i ddod â ffrind ac i gymryd y cam cyntaf allweddol hwnnw yn ôl at arfer o gadw'n heini.        

Mae gwaith ymchwil yn dangos nad yw gwahaniaethau rhwng y rhywiau o ran cymryd rhan mewn chwaraeon yn unigryw i Gymru ond mae'n rhaid i'r bwlch rhwng y benywod a'r gwrywod sy'n cymryd rhan gael ei gau.

O ran oedolion, mae'r ffigurau'n dangos bod dynion (62%) yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon na merched (51%). Ac mae dwywaith cymaint o ddynion (22%) yn aelodau o glybiau chwaraeon nag o ferched (11%).

Nod ymgyrchSut Mae'ch Symud Chi?yw annog mwy o ferched yng Nghymru i ddychwelyd at chwaraeon, neu ymddiddori mewn camp newydd am y tro cyntaf.  

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd yn lleol neu i hybu eich gweithgareddau drwy gyfrwng yr ymgyrch:

*Ewch i www.whatmovesyouwales.org.uk

*Dilynwch ni ar Twitter @sutmaechsymudchi_ a helpwch i ledaenu'r gair gan ddefnyddio #merchedmewnchwaraeon neu #sutmaechsymudchi

*Hoffwch ni ar Facebook a rhannwch Sut Mae'ch Symud Chi? Facebook.com/whatmovesyouwales gyda'ch ffrindiau a'ch cefnogwyr.

*Chwiliwch amdanom ar Pinterest a rhannwch neu hoffwch y pinnau Sut Mae'ch Symud Chi!

Error loading MacroEngine script (file: WMY_Content_Right.cshtml)

Latest News

 • 20 Feb 2014

  Corff Iach, Meddwl Iach – Jemma Jones

  "Roeddwn i yng nghanol cors o iselder ar ôl geni babi a doeddwn i ddim yn gwybod sut i helpu fy hun. Rhedeg oedd yr ateb yn y diwedd..."

 • 20 Dec 2013

  Cael y gorau ar oerni a diogi’r gaeaf

  Mae tywydd y gaeaf yn gallu gwneud i’r bobl mwyaf brwd dros ymarfer deimlo’n rhwystredig. Mae’n well gan sawl un fod o flaen y tân yn gwylio The X-Factor na threulio sesiwn yn y gampfa.

 • 20 Dec 2013

  Cadw’n heini heb y gampfa

  Sawl gwaith ydych chi wedi talu’r ffi ymaelodi a phrynu’r offer ffitrwydd diweddaraf gan fwriadu mynd i’r gampfa, ond wedyn wedi gweld bod eich dyddiadur yn llawn digwyddiadau cymdeithasol y mae’n ‘rhaid’ i chi fynd iddyn nhw?