Nod Barcut Newydd i Wirfoddolwyr Chwaraeon yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Mae Unedau Datblygu Chwaraeon Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam a Phrifysgol Glyndŵr wedi dod at ei gilydd er mwyn lansio Nod Barcut i Wirfoddolwyr Chwaraeon, i gydnabod y sefydliadau chwaraeon cymunedol sydd wedi ymrwymo i gefnogi a datblygu eu gwirfoddolwyr.                          

Mae'r Nod Barcut Cefnogi Gwirfoddolwyr wedi cael ei ddatblygu gan Dîm Datblygu Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr Rhanbarthol Chwaraeon Cymru, er mwyn hybu arferion da wrth recriwtio, hyfforddi, defnyddio a dal gafael ar hyfforddwyr a gwirfoddolwyr.

Bydd cofrestru i weithio tuag at y Nod Barcut yn arwain at nifer o fanteision i glybiau cymunedol a sefydliadau chwaraeon, gan gynnwys hyfforddiant am ddim gan Sport Coach UK, mwy o gyfleoedd i ddod ar draws gwirfoddolwyr a chefnogaeth i'w recriwtio a'u datblygu, a chyngor a chyfarwyddyd gan Dîm Datblygu Chwaraeon yr awdurdod lleol.                                       

Mae'r Nod Barcut wedi cael ei gynllunio i fod ar gael i bob sefydliad chwaraeon ac ni fydd unrhyw gostau i'r clybiau. Bydd yn cynnig cyfle i rai clybiau gael cydnabyddiaeth am y gwaith maen nhw'n ei wneud eisoes ac, i glybiau eraill, bydd yn gyfle i ddatblygu strwythurau cefnogi gwirfoddolwyr drwy weithio tuag at ennill y Nod.                         

Wrth siarad am lansio'r Nod Barcut Cefnogi Gwirfoddolwyr, dywedodd Cydlynydd Hyfforddi a Gwirfoddoli Chwaraeon Sir y Fflint, Gareth Hayes:

"Gwirfoddolwyr ydi asgwrn cefn chwaraeon cymunedol ac mae lansiad y Nod Barcut yma'n dangos ymrwymiad Chwaraeon Cymru a'r awdurdodau lleol i gefnogi sefydliadau chwaraeon cymunedol wrth iddyn nhw ddarparu profiad positif a gwerth chweil i wirfoddolwyr, profiad a fydd yn cyfrannu at gymryd rhan am oes fel gwirfoddolwyr chwaraeon."

Ychwanegodd Rheolwr Rhanbarthol Chwaraeon Cymru yng Ngogledd Cymru, Graham Williams:

"Y Nod Barcut Cefnogi Gwirfoddolwyr yma ydi'r cyntaf o'i fath yng Nghymru ac rydw i'n siŵr y bydd yn dod â manteision enfawr i glybiau chwaraeon lleol a'u gwirfoddolwyr ledled siroedd Fflint, Wrecsam a Dinbych.   

"Mae gwirfoddolwyr yn allweddol er mwyn gwneud yn siŵr bod pob plentyn yng Nghymru'n cael cyfle i wirioni ar chwaraeon am oes. Felly, mae'n galonogol iawn gweld partneriaid yn dod at ei gilydd fel hyn er mwyn lansio cynllun a fydd o fudd i'r rhai sydd eisiau gwirfoddoli yn eu cymunedau lleol. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y lansiad yma'n ysbrydoli eraill i fabwysiadu dull tebyg o weithredu ar hyd a lled Cymru."

I gael rhagor o wybodaeth am y Nod Barcut Cefnogi Gwirfoddolwyr, cysylltwch â'ch Cydlynydd Hyfforddi a Gwirfoddoli lleol. Dyma'r manylion:                         

Sir y Fflint - Gareth Hayes           gareth.m.hayes@flintshire.gov.uk         (01352) 702465

Sir Ddinbych - Matthew Hilliker    matthew.hilliker@denbighshire.gov.uk   (01824) 712701

Wrecsam - Thomas Robertson    thomas.robertson@wrexham.gov.uk     (01978) 292088