Mwy o Ferched ym Myd y Bêl Gron

Gyda dim ond wythnosau i fynd nes bydd twrnamaint pêl droed merched pwysig yn dod i Orllewin Cymru, mae'r gêm ar lawr gwlad ar gyfer merched yn profi cryn gynnydd.

Bydd Pencampwriaeth Merched Dan 19 UEFA yn cael ei chynnal ar gaeau yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro fis Awst. Ond tra bydd rhai o bêl droedwyr benywaidd ifanc mwyaf talentog Ewrop yn cystadlu ar dir Cymru, mae'r clybiau lleol yn gweld cynnydd mewn diddordeb ymhlith merched sydd eisiau chwarae'r gêm.                                          

Fel rhan o raglen etifeddiaeth yn yr ardal, mae Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru wedi bod yn gweithio gyda chlybiau a hyfforddwyr pêl droed ar raglenni 'cyrraedd a chwarae', fel bod chwaraewyr newydd yn cael rhoi cynnig ar bêl droed mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar.

Yng Nghastellnewydd Emlyn, mae tua 28 o chwaraewyr ifanc addawol wedi bod yn mynychu sesiynau wythnosol ar gyfer merched dan 8 oed yn rheolaidd.                                                                                     

Newcastle Emlyn Football Newcastle Emlyn Football 2

Lluniau: Chwaraewyr a hyfforddwyr yng Nghanolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn.

Y gobaith yn awr ydi y bydd y diddordeb yn trosglwyddo i fod yn gyfranogiad rheolaidd mewn clwb, gyda Chlwb Pêl Droed Castellnewydd Emlyn yn sefydlu ei dimau grŵp oedran cyntaf i chwaraewyr dan 8, 10, 12 a 14 oed.

"Mae'r sesiynau wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae'r merched wir wedi mwynhau cael eu blas cyntaf ar chwarae pêl droed,"dywedodd hyfforddwr Clwb Pêl Droed Castellnewydd Emlyn, Carys Davies.

"Fe gawson ni help gan Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymruer mwyn cynnal y sesiynau ac i hybu'r cyfleoedd ymhlith plant lleol a'u teuluoedd.          

"Y peth pwysig i ni yw gallu cynnal y diddordeb yn y clwb a dyna'r cam nesaf. Ond rydyn ni wedi profi bod y diddordeb yn bod ac rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y merched yn dal ati i wirioni ar bêl droed, nawr eu bod nhw wedi cael profiad da iawn gyda ni."

Ac nid dim ond yng Nghastellnewydd Emlyn y mae'r ymdrech i ennyn diddordeb yn y gêm wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol.

Yng Nghlwb Pêl Droed Tre-Ioan yng Nghaerfyrddin, bydd y diddordeb a daniwyd gan y fenter dewch-i-roi-cynnig-arni yn arwain at sefydlu sgwad pêl droed mini ar gyfer y chwaraewyr yn awr, a chaiff ei integreiddio yn y clwb.                       

Yn Sir Benfro, mae wyth clwb yn darparu pêl droed i ferched yn awr. Mae gan y clybiau yn Camrose, Heol Clarbeston, Chwaraeon Abergwaun, Johnston, Cilgeti, Arberth, Pennar Robins a Dinbych-y-pysgod gyfleoedd ar gyfer y grwpiau oedran o dan 10, 12, 14 ac 16.

Gyda'r ardal yn ganolbwynt i Bencampwriaeth Merched Dan 19 UEFA fis Awst - mae'r gêm derfynol yn cael ei chwarae ar Barc Y Scarlets, gyda gemau hefyd ym Mharc Stebonheath, Parc Richmond a Bridge Meadow - y gobaith yw y bydd posib rhoi hwb i'r diddordeb lleol mewn pêl droed ymhlith chwaraewyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr.   

Dywedodd Debbie Wise o Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru:

"Mae cynnal y gystadleuaeth yn gyfle gwych nid yn unig i ddangos ein bod ni'n gallu cystadlu yn erbyn y goreuon ond hefyd i rannu gwybodaeth, recriwtio ac annog mwy o bobl i ymwneud â gêm y merched, yn enwedig yn rhanbarth Gorllewin Cymru, a sicrhau bod ein strwythurau clwb a chynghrair ni'n dal ati i ehangu. Fe allwn ni gyflawni cymaint gyda'n gilydd."

Bydd timau dan 10, 12, 14 ac 16, a thîm hŷn, yn rhan o Gynghrair Merched a Genethod Gorllewin Cymru yn ystod tymor 2013/14. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ysgrifennydd y gynghrair, Stewart Hey, ar stewart_hey@ck-mail.com. I gael rhagor o wybodaeth am Gynghrair Merched a Genethod Gorllewin Cymru, ewch i www.wwwgl.org.uk

Hefyd, mae gan Heol Clarbeston a Camrose dimau hŷn sy'n chwarae yng Nghynghrair Merched a Genethod Gorllewin Cymru, a bydd gan Gynghrair Merched a Genethod Sir Benfro dimau dan 10, 12, 14 ac 16 oed ar gyfer tymor 2013/14. I gael rhagor o wybodaeth am Gynghrair Merched a Genethod Sir Benfro, cysylltwch ag Emily Ardran ar emilyardran@talktalk.net.

I gael rhagor o wybodaeth am Bencampwriaeth Merched Dan 19 UEFA, ewch i: www.faw.org.uk

Neu, os oes gennych chi ymholiadau cyffredinol am bêl droed yn y gymuned, cysylltwch â Debbie Wise, Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru, ar debbie.wise@welshfootballtrust.org.uk.

Error loading MacroEngine script (file: WMY_Content_Right.cshtml)

Latest News

 • 20 Feb 2014

  Corff Iach, Meddwl Iach – Jemma Jones

  "Roeddwn i yng nghanol cors o iselder ar ôl geni babi a doeddwn i ddim yn gwybod sut i helpu fy hun. Rhedeg oedd yr ateb yn y diwedd..."

 • 20 Dec 2013

  Cael y gorau ar oerni a diogi’r gaeaf

  Mae tywydd y gaeaf yn gallu gwneud i’r bobl mwyaf brwd dros ymarfer deimlo’n rhwystredig. Mae’n well gan sawl un fod o flaen y tân yn gwylio The X-Factor na threulio sesiwn yn y gampfa.

 • 20 Dec 2013

  Cadw’n heini heb y gampfa

  Sawl gwaith ydych chi wedi talu’r ffi ymaelodi a phrynu’r offer ffitrwydd diweddaraf gan fwriadu mynd i’r gampfa, ond wedyn wedi gweld bod eich dyddiadur yn llawn digwyddiadau cymdeithasol y mae’n ‘rhaid’ i chi fynd iddyn nhw?