Mwy na 1,100 o staff GIG Cymru yn cofrestru i fod yn Bencampwyr Iechyd

Mae mwy na 1,100 o staff GIG Cymru wedi cofrestru i fod yn rhan o Bencampwyr Iechyd, ymgyrch newydd i annog ffordd o fyw iachach.

Mae'r ymateb wedi bod yn uwch na'r disgwyliadau oherwydd y bwriad gwreiddiol oedd recriwtio 1,000 aelod o staff i gofrestru i'r her chwe mis i wella eu hiechyd.

Nawr, mae staff o bob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru, ynghyd ag adran iechyd a gwasanaethau cymdeithasol Llywodraeth Cymru, yn cymryd rhan yn yr ymgyrch.  Byddant hefyd yn annog cleifion a'r cyhoedd ynglŷn â phwysigrwydd byw bywyd iach.

Bydd yr ymgyrch, sy'n dechrau heddiw (Dydd Llun 1 Hydref, 2012), yn helpu staff i wneud dau o newidiadau iach i'w ffordd o fyw a monitro eu cynnydd dros gyfnod o chwe mis, gyda'r bwriad o'u galluogi i weld gwelliant yn eu hiechyd eu hunain.

Champions for Health Rhys Williams Group

Dywedodd Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru, "Rydym wedi derbyn ymateb gwych gan y staff ar hyd a lled Cymru i'r ymgyrch Pencampwyr Iechyd.

"Mae Pencampwyr Iechyd yn gyfle gwych i adeiladu ar y cyffro a grëwyd gan haf gwych o ddigwyddiadau chwaraeon ac mae heddiw yn dynodi dechrau her chwe mis a fydd nid yn unig yn annog staff y GIG i wella eu hiechyd ond a fydd yn gosod y safon ar gyfer cenedl iachach.

"Staff y GIG yw ein llysgenhadon pwysicaf a bydd arwain drwy esiampl yn dangos i'w cleifion a'r cyhoedd pa mor bwysig yw byw bywyd iach er mwyn sicrhau bod gennym Gymru ffyniannus a chynaliadwy."

Mae'r ymgyrch yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwyr Iechyd Cyhoeddus yng Nghymru gyda chefnogaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r rhaglen genedlaethol 1000 o Fywydau a Mwy.

Bydd staff sy'n dechrau cymryd rhan yn yr ymgyrch Pencampwyr Iechyd heddiw (Dydd Llun 1 Hydref) yn gwneud dau o bump o newidiadau i'w ffordd o fyw:

  • ·         Yfed yn ddiogel
  • ·         Gwneud ymarfer corff yn rheolaidd
  • ·         Bwyta'n iach
  • ·         Rhoi'r gorau i ysmygu
  • ·         Gweithio tuag at bwysau iach

Bydd pob person yn pennu eu heriau eu hunain ac yn cofnodi eu cynnydd ar-lein yn rheolaidd yn ystod y cyfnod chwe mis.

Bydd cyngor ar iechyd a ffitrwydd ar gael ar y wefan Pencampwyr Iechyd yn cynnwys cyngor a gwybodaeth ymarferol ynglŷn â gwasanaethau lleol megis canolfannau hamdden a dosbarthiadau.

Bydd staff hefyd yn gallu rhannu eu profiadau a chefnogi ei gilydd i gyrraedd eu nodau drwy fforwm ar-lein a'r cyfryngau cymdeithasu.

Y ddwy her fwyaf poblogaidd sydd wedi'u mabwysiadu gan y staff yw gwneud ymarfer corff yn rheolaidd a gweithio tuag at bwysau iach.

Roedd Dr Sean Young, meddyg teulu ym mhractis Cwm Garw, Pen-y-bont ar Ogwr yn un o'r bobl gyntaf i gofrestru ar gyfer y ddwy elfen hyn o ymgyrch Pencampwyr Iechyd.

Fel cyd-gadeirydd grŵp 'Byw'n Iach - Newid Er Gwell' Bwrdd Iechyd Prifysgol Bro Morgannwg, mae Sean wedi bod yn astudio materion byw'n iach ymhlith y boblogaeth.

"Mae gwella iechyd a ffitrwydd cyffredinol y boblogaeth yn hollbwysig er mwyn mynd i'r afael â'r pwysau a fydd ar y gwasanaeth iechyd yn yr hirdymor" meddai.

 "Mae elfen olrhain cynnydd Pencampwyr Iechyd wedi rhoi llawer o gymhelliant i mi.  Mae mesuriadau rheolaidd a'r ymdeimlad o 'gystadleuaeth' wedi fy helpu i golli pwysau yn y gorffennol.

"Hoffwn allu gwneud ymarfer corff heb golli fy ngwynt ac rwy'n gobeithio colli pwysau a lleihau mynegai màs fy nghorff drwy gymryd rhan yn y rhaglen."

Mae nifer o sêr llwyddiannus o'r byd chwaraeon yng Nghymru yn cefnogi'r ymgyrch, yn cynnwys y Pencampwr Rhwyfo Olympaidd, Tom James a'r rhedwr dros y clwydi 400m, Rhys Williams.

Dywedodd Rhys, o Gaerdydd, a fu'n cystadlu yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012, "Rwy'n falch o'r cyfle i gymryd rhan yn yr ymgyrch Pencampwyr Iechyd ac rwy'n gobeithio y bydd yn annog staff y gwasanaeth iechyd i sylweddoli pa mor bwysig yw bod mor ffit ac iach â phosibl.

"Mae chwaraeon wedi bod yn rhan aruthrol o fy mywyd i a bywyd fy nheulu ond rwy'n gwybod y gall fod yn anodd i lawer o bobl ganfod yr amser a'r cymhelliant i wneud newidiadau i'w ffordd o fyw.

"Nid yw'r ymgyrch yn ceisio gwneud newidiadau mawr, ond bydd cymryd camau bach yn y pen draw yn arwain at gorff a meddwl iachach a mwy heini."

Mae tystiolaeth o Adroddiad Blynyddol 2010 y Prif Swyddog Meddygol yn dangos:

  • bod 45 y cant o oedolion yng Nghymru yn yfed mwy na'r lefelau dyddiol sy'n cael eu hargymell.
  • nad yw 70 y cant yn ymgymryd â'r lefelau o weithgarwch corfforol sy'n cael eu hargymell.
  • nad yw 64 y cant yn bwyta pum dogn o ffrwythau a llysiau y diwrnod.
  • bod 20 y cant yn ysmygu.
  • bod 58 y cant yn ordew neu dros eu pwysau.

 

Yn ôl Dr Chris Potter, a fu'n cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu'r ymgyrch, mae tystiolaeth yn awgrymu nad oes llawer o wahaniaeth yn yr ystadegau hyn ymhlith y cyhoedd a'r rhai sy'n gweithio i GIG Cymru.

A gydag un o bob hanner cant o bobl yng Nghymru yn gweithio yn y GIG, mae hwn yn gyfle gwych i'r staff fod yn esiampl i'r cyhoedd.

Dywedodd Dr Potter, uwch ddarlithydd iechyd cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd: "Gwyddom fod angen i lawer o bobl yng Nghymru wneud newidiadau i'w ffordd o fyw er mwyn gwella eu hiechyd ac iechyd hirdymor y genedl.

"Gall hyd yn oed newidiadau bach i ymddygiad iechyd arwain at gynnydd sylweddol mewn disgwyliad oes a bydd yr ymgyrch hwn yn canolbwyntio ar fesur newidiadau ar gyfer gwella ac nid canolbwyntio ar farnu.

"Os byddwch yn dod yn fwy iach byddwch yn cadw'n iach yn hwy a gall leihau'r rhagolygon o ddatblygu cyflyrau cronig sy'n cyfyngu ar ansawdd bywyd ac sy'n rhoi pwysau ar adnoddau angenrheidiol.

"Mae hwn yn gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cofrestru ac rwy'n dymuno'n dda iddynt ar eu taith i ddod yn Bencampwyr Iechyd."