Merched a genethod Caerfyrddin yn cael ‘ymarfer cudd’ newydd

Mae cyfleoedd 'ymarfer cudd' yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin fel rhan o ymgyrch i gael merched a genethod yn heini unwaith eto.            

Mae dau ddosbarth wythnosol newydd yn cael eu cynnal yn arbennig ar gyfer merched sy'n ymarfer o'r newydd neu sydd eisiau ailddechrau ymarfer.

Bydd dosbarth newydd hwyliog gyda thrampolinau, cylchoedd, rhaffau sgipio, bagiau ergydio, beiciau a phwysau'n cael ei gynnal ar ddyddiau Llun rhwng 4pm a 4.45pm. Sesiwn dwysedd isel fydd hwn, mewn ymgais i helpu merched i oresgyn y rhwystr ffitrwydd seicolegol sy'n atal pobl fel rheol rhag rhoi cynnig ar ddosbarthiadau.  

Carms Gym Fusion                 

Llun: Hyfforddwr Campfa Fusion Sir Gaerfyrddin, Michelle Lewis Meredith.

Ac ar ddyddiau Mercher rhwng 4pm a 4.45pm, bydd dosbarth Swmba ychwanegol yn cael ei gynnal yng nghampfa Fusion er mwyn manteisio ar yr ymarfer hynod boblogaidd yma.

Bydd y ddau ddosbarth yn dechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar Awst 5ed.

Dywedodd hyfforddwraig yng Nghampfa Fusion yng Nghaerfyrddin, Gaynor Jones:

"Mae'n bwysig bod gennym ni sesiynau ar lefel briodol i gymaint o bobl â phosib. Os nad yw rhywun wedi ymarfer ers peth amser, does dim posib dechrau ar ddwysedd uchel, oherwydd efallai nad yw'r corff na'r meddwl yn barod ar gyfer hynny.

"Gweithgareddau hwyliog yw'r rhain a'u nod nhw yw cuddio'r ymarfer cystal â phosib. Hefyd, maen nhw'n llosgi llawer o fraster, ac rydyn ni'n gwybod bod hynny'n bwysig i lawer o bobl sy'n dod yn ôl i roi cynnig ar sesiynau."

Gyda'r sir yn un o bedair ardal yng Nghymru i gael ei thargedu fel rhan o ymgyrch newyddSut Mae'ch Symud Chi?Chwaraeon Cymru, bydd nifer o gyfleoedd amrywiol i gael merched i fod yn heini unwaith eto'n cael eu rhoi ar waith yn ystod y misoedd nesaf.               

Bydd adran chwaraeon a hamdden y Cyngor yn cynnal mwy o sesiynau mewn canolfannau hamdden ar gyfer merched a genethod, i annog pobl y sir i ddod â ffrind ac i gymryd y cam cyntaf allweddol hwnnw yn ôl at arfer o gadw'n heini.        

Mae gwaith ymchwil yn dangos nad yw gwahaniaethau rhwng y rhywiau o ran cymryd rhan mewn chwaraeon yn unigryw i Gymru ond mae'n rhaid i'r bwlch rhwng y benywod a'r gwrywod sy'n cymryd rhan gael ei gau.

O ran oedolion, mae'r ffigurau'n dangos bod dynion (62%) yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon na merched (51%). Ac mae dwywaith cymaint o ddynion (22%) yn aelodau o glybiau chwaraeon nag o ferched (11%).

Nod ymgyrchSut Mae'ch Symud Chi?yw annog mwy o ferched yng Nghymru i ddychwelyd at chwaraeon, neu ymddiddori mewn camp newydd am y tro cyntaf.  

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd yn lleol neu i hybu eich gweithgareddau drwy gyfrwng yr ymgyrch:

*Ewch i www.whatmovesyouwales.org.uk

*Dilynwch ni ar Twitter @sutmaechsymudchi_ a helpwch i ledaenu'r gair gan ddefnyddio #merchedmewnchwaraeon neu #sutmaechsymudchi

*Hoffwch ni ar Facebook a rhannwch Sut Mae'ch Symud Chi? Facebook.com/whatmovesyouwales gyda'ch ffrindiau a'ch cefnogwyr.

*Chwiliwch amdanom ar Pinterest a rhannwch neu hoffwch y pinnau Sut Mae'ch Symud Chi!

Error loading MacroEngine script (file: WMY_Content_Right.cshtml)

Latest News

 • 20 Feb 2014

  Corff Iach, Meddwl Iach – Jemma Jones

  "Roeddwn i yng nghanol cors o iselder ar ôl geni babi a doeddwn i ddim yn gwybod sut i helpu fy hun. Rhedeg oedd yr ateb yn y diwedd..."

 • 20 Dec 2013

  Cael y gorau ar oerni a diogi’r gaeaf

  Mae tywydd y gaeaf yn gallu gwneud i’r bobl mwyaf brwd dros ymarfer deimlo’n rhwystredig. Mae’n well gan sawl un fod o flaen y tân yn gwylio The X-Factor na threulio sesiwn yn y gampfa.

 • 20 Dec 2013

  Cadw’n heini heb y gampfa

  Sawl gwaith ydych chi wedi talu’r ffi ymaelodi a phrynu’r offer ffitrwydd diweddaraf gan fwriadu mynd i’r gampfa, ond wedyn wedi gweld bod eich dyddiadur yn llawn digwyddiadau cymdeithasol y mae’n ‘rhaid’ i chi fynd iddyn nhw?