Colegau addysg bellach yn dod o hyd i’w hantur ‘EPIC’ yn nigwyddiad newydd Her Eryri 2017

Ar 8 a 9 Mai, bydd mynyddoedd y gogledd yn croesawu dros 120 o fyfyrwyr coleg a mwy na 30 o staff a gwirfoddolwyr wrth iddynt gymryd rhan dros ddeuddydd yn Her Awyr Agored Eryri. Bydd cystadleuwyr o golegau ledled Cymru sy'n astudio amrywiaeth o gyrsiau awyr agored a chyrsiau gwasanaethau cyhoeddus yn cael profiad o weithio yn yr awyr agored, gan ddatblygu sgiliau arwain a dysgu sut i weithio mewn tîm. 

Bydd y gweithgareddau awyr agored yn cynnwys beicio mynydd, caiacio, dringo clogfeini a chyfeiriannu, a bydd cyfle i'r dysgwyr hefyd ymateb i heriau mewn tîm a dilyn anturiaethau newydd. Mae'r campau hyn wedi'u dewis i adlewyrchu'r holl gyfleoedd sydd ar gael yn yr awyr agored yng Nghymru heb fod angen cyfarpar drud na theithio'n bell.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: "Mae'r sector awyr agored yn hollbwysig i Gymru; mae'n hyrwyddo twristiaeth, yn creu gwaith, yn cyfrannu at yr economi ac yn gwella iechyd a llesiant ein cymunedau. Mae digwyddiad Her Eryri yn ddatblygiad gwych ar Flwyddyn Antur y llynedd, ynghyd â'r ymgyrch a oedd yn annog pobl i ddod o hyd i'w hantur 'epic'. Mae hynny'n parhau eleni yn ystod Blwyddyn y Chwedlau - sy'n rhoi cyfle i bobl greu eu chwedl Gymreig eu hunain. Mae'r gwaith y mae colegau addysg bellach yn ei wneud ym maes gweithgareddau awyr agored yn hanfodol i roi cyflenwad cynaliadwy o unigolion gyda sgiliau i'r diwydiant hwn, ac rwy'n edrych ymlaen at glywed am lwyddiant y digwyddiad."

Dywedodd Dafydd Evans, Prif Weithredwr GLlM, 'Rydym yn edrych ymlaen yn arw at groesawu pobl i'r gogledd-orllewin wythnos nesaf er mwyn mynd ati i ddangos sut y gall meistroli'r sgiliau hyn arwain at gael gwaith yn y maes yng Nghymru. Dyma gyfle gwych i'n dysgwyr yn y colegau wrth iddynt gael profiad ymarferol o drefnu, gwirfoddoli a chymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Bydd yn bleser ymuno â nhw wrth imi gyflwyno'r gwobrau ddydd Mawrth nesaf'.

Y nod yw datblygu cystadleuaeth chwaraeon awyr agored mawr ei bri ar gyfer pobl rhwng 16 a 19 oed yng Nghymru. Mae'n cael ei threfnu ar y cyd gan Chwaraeon Colegau Cymru, y Bartneriaeth Awyr Agored, Colegau Cymru a Choleg Menai (Grŵp Llandrillo Menai).

Meddai un o'r partneriaid, Tracey Evans, Prif Weithredwr y Bartneriaeth Awyr Agored, 'Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn i'r Bartneriaeth Awyr Agored wrth ymwneud rhagor â'r sector addysg bellach drwy Gymru a datblygu ar lwyddiant ein rhaglen ysgolion yn y gogledd. Mae'n wych gweld y bobl ifanc o golegau addysg bellach yn ymweld â'r gogledd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth arloesol newydd hon. Rwy'n edrych ymlaen i wylio'r gystadleuaeth a chefnogi staff a'r cystadleuwyr ar y diwrnod.

Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas y Brenin a chanolfan Chwaraeon Dŵr Eryri, gyda'r grwpiau yn gwersylla'n lleol yn y meysydd pebyll gwych sydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Yn ôl un o'r trefnwyr, Rob Baynham o ColegauCymru / Chwaraeon Colegau Cymru, dyma'r digwyddiad cynaf o'i fath i Chwaraeon Colegau Cymru a'r sector addysg bellach yng Nghymru, a'r nod yw creu digwyddiad rheolaidd yn y calendr yn hyn o beth. Cafwyd ymateb gwych gan bartneriaid wth i Canŵ Cymru, Seiclo Cymru, gwirfoddolwyr a cholegau gefnogi ac/neu ddarparu gweithgareddau dros y ddau ddiwrnod. Rydym hefyd yn ffodus i gael tîm ar ymweliad o goleg Exeter yn Nyfnaint yn cystadlu.

Wrth helpu'r diwydiant gweithgareddau awyr agored i ehangu a thyfu, ac yn unol â'r nod o hyrwyddo a hwyluso iechyd a llesiant pobl Cymru, gweledigaeth ColegauCymru yw datblygu wythnos gyfan o weithgareddau, cystadlaethau a hyfforddiant yn yr awyr agored i fyfyrwyr coleg ôl-16 ledled Cymru, gweddill y DU a'r Byd.