Clwb o Lanelli’n cipio gwobr genedlaethol

Mae clwb pêl rwyd cymunedol a sefydlwyd ar fuarth ysgol wedi cael cymeradwyaeth ragorol gan gorff rheoli'r gamp.              

Daeth Clwb Pêl Rwyd Gleision Llanelli yn ail yng nghategori Clwb Cymunedol y Flwyddyn yn noson wobrwyo Pêl Rwyd Cymru yn ddiweddar yng Nghaerdydd.

Mae'r clwb wedi datblygu'n rhyfeddol. Fe ddechreuodd gyda chriw o ddisgyblion yn ffurfio adran bêl rwyd fel rhan o'u sesiynau chwaraeon 5x60 yn Ysgol Gyfun Gatholig Sant John Lloyd.

Llanelli Blues

Llun: Rhai o aelodau sgwad pêl rwyd Ysgol Gyfun Gatholig Sant John Lloyd a Gleision Llanelli.

Gan ffurfio cyswllt â chynllun 5x60 Adran Datblygu Chwaraeon Sir Gaerfyrddin, sefydlodd y clwb sesiynau blasu ar y cwrt awyr agored ym Mharc Y Scarlets, i roi cynnig ar elfen gymunedol.

Ym mis Medi 2012, gyda chyllid cist gymunedol loteri genedlaethol Chwaraeon Cymru, sefydlodd y clwb adrannau dan 13 a dan 15 oed.                                                          

Ond gyda mentora gan hyfforddwr cymunedol Pêl Rwyd Cymru Sir Gaerfyrddin, buan iawn y cynyddodd y galw, ac i'r fath raddau fel eu bod wedi ychwanegu adran dan 11 oed.                             

Dywedodd Gracielle Fontarum, disgybl ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Sant John Lloyd:

"Fe wnaethon ni benderfynu symud ein hyfforddiant pêl rwyd o fod ar ôl ysgol i glwb pêl rwyd swyddogol, oherwydd fe gawson ni ein hannog gan y bobl o'n cwmpas ni ac roedden ni'n gwybod y bydden ni'n gallu cyflawni pethau mwy mewn pêl rwyd o symud yr hyfforddiant i'r lefel nesaf.                          

"Rydyn ni'n chwarae'n deg wrth ymarfer ac mewn gemau a bydd hynny'n ein helpu ni i wella ein hagwedd at chwaraeon.

"Y sgiliau rydyn ni wedi eu datblygu ydi gwaith tîm drwy ryngweithio ag aelodau Gleision Llanelli ac rydyn ni wedi cyfarfod pobl newydd sydd wedi'n dysgu ni i wella ein sgiliau cymdeithasu."

Dywedodd Rhian Davies, Swyddog 5x60 Cyngor Sir Gaerfyrddin:

"Mae Gleision Llanelli yn glwb ifanc ond, mewn cyfnod byr iawn o amser, mae wedi dangos uchelgais, penderfyniad, ymrwymiad a pharodrwydd i gynnig pêl rwyd i bobl leol.                                                

"Ymrwymiad a brwdfrydedd y chwaraewyr sydd wedi bod yn gyfrifol am lwyddiant y clwb. Mae eu gweld nhw'n chwarae pêl rwyd yn yr ysgol a'r tu allan iddi'n wych. 

"Mae Gleision Llanelli wedi croesawu'r 'pecyn cyfan' o ran beth ddylai clwb fod, gyda  llwybr i ieuenctid a chwaraewyr hŷn, ac mae hynny'n beth braf iawn i'w weld." 

Rhaglen gan Chwaraeon Cymru yw 5x60 a'r nod yw cynyddu nifer y cyfleoedd chwaraeon mewn ysgolion uwchradd yn ystod amser cinio a chyn ac ar ôl y diwrnod ysgol.      

I gael rhagor o wybodaeth am 5x60, ewch i www.chwaraeoncymru.org.uk