Cael y gorau ar oerni a diogi’r gaeaf

Mae tywydd y gaeaf yn gallu gwneud i'r bobl mwyaf brwd dros ymarfer deimlo'n rhwystredig. Mae'n well gan sawl un fod o flaen y tân yn gwylio The X-Factor na threulio sesiwn yn y gampfa. Ond wrth i'r tywydd oeri a'r nosweithiau dynnu i mewn, peidiwch â rhoi'ch trefn ffitrwydd i'r naill ochr. Beth am gael y gorau ar ddiogi'r gaeaf - waeth beth yw'r tywydd!                 

Fel rhan o'i ymgyrch 'Sut Mae'ch Symud Chi?' i gael merched Cymru i estyn am eu hesgidiau ymarfer a syrthio mewn cariad â chwaraeon, mae Chwaraeon Cymru wedi llunio cyfres o gynghorion arbenigol a defnyddiol i wneud yn siŵr eich bod yn ymarfer dros y gaeaf.

Ewch allan i'r awyr agored

Os yw meddwl am droedio'r felin gerdded yn ddi-baid yn ystod y misoedd nesaf yn gwneud i chi deimlo'n ddiflas, peidiwch â phoeni. Does dim ots beth mae'r thermomedr yn ei ddweud, mae digon o opsiynau i chi lapio'n gynnes, herio'r elfennau a mynd â'ch trefn ffitrwydd allan i'r awyr agored - a bydd y canlyniadau'n rhoi llawer iawn o foddhad i chi!         

"Pan mae'r tymheredd yn gostwng, mae eich corff chi'n gweithio'n galetach, yn naturiol, ac yn llosgi mwy o galorïau dim ond er mwyn cadw'n gynnes, ac felly mae gweithgarwch corfforol yn fwy effeithiol ond dyma rai pethau pwysig i'w cofio er mwyn dal ati i ymarfer yn ddiogel," eglura Dr Mark Ridgewell, Ffisegydd Chwaraeon yn Chwaraeon Cymru.

Cadw'n gynnes

Paratoi eich hun yn feddyliol i wynebu'r tywydd oer yw hanner y frwydr, ond mae sicrhau bod eich corff yr un mor barod yn hanfodol hefyd.

"Mae tymheredd oer iawn yn gallu tynhau eich cyhyrau ac felly rydych yn fwy tebygol o gael anaf. Mae'n hanfodol eich bod wedi cynhesu'n llwyr cyn dechrau arni," meddai Dr Ridgewell.

Mae'n llawer haws wynebu'r tymheredd y tu allan os yw eich gwaed yn llifo cyn i chi ddechrau arni, felly rhowch amser ychwanegol i gerdded neu loncian o amgylch y tŷ neu i wneud rhai ymarferion ymestyn syml cyn cychwyn.

Mae rhoi eich dillad ymarfer yn y sychwr dillad neu ar reiddiadur yn gallu gwneud herio'r elfennau yn haws hefyd!          

Haenau ar haenau

'Fydd eich dillad arferol o siorts a chrys-t ddim yn addas wrth ymarfer yn ystod y gaeaf. Haenau sy'n bwysig er mwyn cynnal tymheredd addas i'ch corff - a digon ohonyn nhw!               

Rhowch grys-t ychwanegol amdanoch a thop gyda sip a lapiwch y prif rannau o'ch corff sy'n rhyddhau gwres (dwylo, traed a phen) drwy wneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o fenig, hetiau a sanau wrth law.

Ond cofiwch beidio â'i gor-wneud hi, rhybuddia Dr Ridgewell, "Mae chwysu'n gallu eich gwneud yn oerach, gan fod rhannau o'r corff yn gwlychu ac yna mae'r gwlybaniaeth yn oeri yn y gwynt a'r tymheredd isel. Mae gwisgo haen sy'n cael gwared ar chwys agosaf at eich croen yn syniad da."

Rhaid osgoi defnydd sy'n dal gwlybaniaeth, fel cotwm, ar gyfer eich haen gyntaf, a dewis sidan neu bolyester yn ei lle.

Iechyd da!

Mae yfed digon o ddŵr yr un mor hanfodol wrth ymarfer yn ystod y gaeaf ag yn yr haf. Efallai nad ydych chi'n teimlo'n sychedig ond mae'r risg o ddadhydradu yr un mor uchel, felly llenwch eich potel ddŵr a daliwch ati i yfed.  

Felly, gyda'r dillad priodol ac ychydig o gynllunio ychwanegol, rydych chi'n barod i fynd amdani a dechrau symud. Ond nid dim ond mynd allan i redeg yw'r dewis yn ystod y gaeaf - mae digon o weithgareddau ar gael i gynyddu curiad y galon ac i gael llawer o hwyl hefyd.                                              

'Sgidiau sglefrio  

Pa well ffordd i fynd i ysbryd yr ŵyl na lapio'n gynnes ac estyn am eich 'sgidiau sglefrio. Mae'n llawer o hwyl ac yn ymarfer gwych - cyn belled â'ch bod yn ddigon dewr i fynd amdani a gollwng y wal ochr!                                      

Mae sglefrio'n gallu bod yn ddewis gwych yn lle eich trefn redeg neu gerdded arferol. Bydd eich canol yn elwa wrth i chi losgi hyd at 300 o galorïau mewn sesiwn 30 munud, a bydd eich cymalau'n diolch i chi hefyd. 

Mae sglefrio iâ'n ymarfer effaith isel ac mae'n rhoi llai o straen ar y pengliniau a'r fferau na rhedeg neu loncian.                                                     

I elwa mwy o'ch sesiwn, symudwch eich breichiau i gyd-fynd â'ch coesau, am ymarfer sydd fymryn yn ddwysach.                                                                  

Cerdded yn yr awyr iach

Mae dyddiau heulog ac oer yn esgus perffaith i lapio'n gynnes a mynd allan am dro hir.           

Estynnwch eich esgidiau ymarfer a heriwch yr elfennau am 30 munud bob dydd o leiaf. Gallwch wneud hynny mewn un sesiwn neu fynd ddwywaith am chwarter awr, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn symud yn eithaf cyflym er mwyn cael y gorau o'r ymarfer.             

Symudwch yn eithaf buan, ond cofiwch, fe ddylech chi allu sgwrsio wrth gerdded hefyd.                               

Pan mae'r tywydd yn ddifrifol, y glaw yn pistyllio a meddwl am herio'r elfennau'n ormod i chi, dewiswch weithgaredd i'w wneud dan do mewn lle cynnes!                    

Ymarfer yn lleol

Holwch pa gyfleoedd ffitrwydd sydd ar gael yn eich ardal leol. Mae'n siŵr bod llawer mwy o bosibiliadau na dim ond mynd i'r gampfa. Y ganolfan hamdden leol yw'r lle gorau i ddechrau holi. O aerobics i pilates, bocsarfer i ddawns, gallwch ddewis beth sydd orau i chi. Os nad yw'r rhain at eich dant, beth fynd am gêm o sboncen gyda ffrind yn lle mynd i redeg - a chael eich ffrind i gymryd rhan hefyd!

Cynhyrfu'r dyfroedd

Os yw hi'n wlyb y tu allan, waeth i chi fod yn wlyb y tu mewn ddim ac mae nofio'n ymarfer diguro i gael eich calon yn curo a'ch cyhyrau'n gweithio.                        

Bydd nofio egnïol yn ymarfer rhagorol i'ch corff cyfan a byddwch yn llosgi hyd at 790 o galorïau yr awr. Bydd yn llesol i'r meddwl, yn rheoli eich anadlu, yn ysgogi cylchrediad y gwaed ac yn rhoi llai o straen ar eich cymalau nag ymarferion eraill.

Gwnewch yn siŵr bod cymaint â phosib o'ch cyhyrau'n gweithio drwy ddefnyddio llai o strôcs.                 

Cysur y cartref

Mae ymarfer yng nghysur cynnes a chlyd eich cartref yn gallu bod yn haws ac yn hwylusach. Buddsoddwch mewn darnau hanfodol o offer fel pêl sefydlogrwydd neu raff sgipio ac fe gewch ymarfer fel y mynnwch chi!                                                                        

Felly beth am gael y gorau ar ddiogi misoedd oer y gaeaf a chynnal momentwm eich trefn ymarfer? Byddwch ar y blaen i bawb arall wedyn ar gyfer blwyddyn newydd iach!                                                     

Cofiwch holi eich meddyg teulu cyn dechrau ar unrhyw ffurf newydd ar ymarfer a chofiwch hefyd bod y canlyniadau gorau i'w cael drwy fwyta deiet gytbwys ac iach yn ogystal.    

Error loading MacroEngine script (file: WMY_Content_Right.cshtml)

Latest News

 • 20 Feb 2014

  Corff Iach, Meddwl Iach – Jemma Jones

  "Roeddwn i yng nghanol cors o iselder ar ôl geni babi a doeddwn i ddim yn gwybod sut i helpu fy hun. Rhedeg oedd yr ateb yn y diwedd..."

 • 20 Dec 2013

  Cael y gorau ar oerni a diogi’r gaeaf

  Mae tywydd y gaeaf yn gallu gwneud i’r bobl mwyaf brwd dros ymarfer deimlo’n rhwystredig. Mae’n well gan sawl un fod o flaen y tân yn gwylio The X-Factor na threulio sesiwn yn y gampfa.

 • 20 Dec 2013

  Cadw’n heini heb y gampfa

  Sawl gwaith ydych chi wedi talu’r ffi ymaelodi a phrynu’r offer ffitrwydd diweddaraf gan fwriadu mynd i’r gampfa, ond wedyn wedi gweld bod eich dyddiadur yn llawn digwyddiadau cymdeithasol y mae’n ‘rhaid’ i chi fynd iddyn nhw?