Aelodau Bwrdd Ieuenctid URC: Apêl

Mae prif weithredwr Undeb Rygbi Cymru Martyn Phillips yn galw am ymgeiswyr i wasanaethu ar fwrdd ieuenctid newydd URC. Amcan dechreuol y bwrdd fydd i sicrhau bod pobol ifanc yn parhau i gyfrannu i'r gêm yn eu harddegau a'r blynyddoedd wedi hynny.

Fe fydd 15 aelod y Bwrdd yn cael eu dewis ar sail cais fideo ac fe fydd y cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd.
Mae disgwyl i'r ymgeiswyr i ystyried a dadansoddi'r rhesymau pam fod pobol ifanc rhwng 16-21 yn gadael y gamp ac i grynhoi eu casgliadau ar ffurf fideo erbyn 25 o Dachwedd.

Prosiect cyntaf y Bwrdd fydd i gasglu tystiolaeth gan chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a gweinyddwyr yn ogystal â phobol sydd ddim yn ymwneud a'r gêm.

Prif Weithredwr Grwˆp URC Martyn Phillips fydd yn cadeirio'r bwrdd newydd a dyma'r datblygiad cyntaf iddo gyhoeddi wrth iddo ddechrau ar ei swydd yr wythnos yma.

"Fe fydd barn aelodau'r bwrdd yn cael ei ystyried gan y bwrdd llywodraethol wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau," meddai Phillips

"Mewn unrhyw fusnes mae hi'n bwysig bod barn pobl ifanc yn cael ei glywed, yn enwedig ar faterion sy'n ganolog i'w profiadau - megis y duedd i adael y gêm yn y harddegau hwyr.

"Mae Cwpan Rygbi'r Byd wedi ysgogi brwdfrydedd enfawr ac mae hi'n ddyletswydd arnom i sicrhau bod y cefnogwyr yn teimlo yn rhan o'r gêm.

"Rhaid darganfod ffyrdd newydd o ddenu pobl ifanc i'r gamp er mwyn sicrhau'r chwaraewyr, hyfforddwyr a gweinyddwyr ar gyfer y dyfodol.

"Yr wyf yn grediniol y bydd yr Undeb yn elwa o gael barn a dadansoddiad aelodau ifanc y bwrdd newydd yma.
"Mae URC yn llwyddo i ddenu pobl ifanc ond er mwyn sicrhau bod rygbi yn parhau fel y gêm genedlaethol rhaid cadw a magu eu diddordeb yn y gamp."

Fe fydd y pymtheg aelod yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn gyda'r cyfarfod cyntaf yn Stadiwm Principality ym mis Ionawr.
Er mwyn cael mynediad i'r Stafell Fwrdd newydd fe fydd yn rhaid i'r ymgeiswyr fod rhwng 16-21 oed ac yn medru teithio i Gymru ar gyfer cyfarfodydd, mae mwy o wybodaeth yma: http://www.wru.wales/youthboard.

Meddai prif weithredwr Chwaraeon Cymru Sara Powell:

"Mae hi'n hanfodol bwysig bod sefydliadau chwaraeon yn gwrando ar farn pobol sy'n chwarae ac yn cyfrannu i chwaraeon yng Nghymru. Rhaid i ni adlewyrchu ein cymuned er mwyn gweithio'n agos gyda phawb o fewn chwaraeon.

"Mae'r fenter newydd yma yn mynd law yn llaw gyda gwaith Chwaraeon Cymru sydd ar hyn o bryd yn casglu barn 116,000 o bobol ifanc trwy'r Arolwg Chwaraeon Mewn Ysgolion a rhaglen Llysgenhadon Ifanc sy'n hyfforddi  cenhedlaeth newydd o arweinwyr.

"Mae rygbi yn rhan o ddiwylliant Cymru ac fe fydd pobl ifanc yn awyddus o weld y gêm yn tyfu."

Dywedodd capten tîm Merched Cymru Rachel Taylor: "Mae'r syniad o greu Bwrdd Ieuenctid yn gam positif i geisio deall yn well y problemau o fewn y gêm. Mae bywydau pobl ifanc yn newid yn gyflym iawn y dyddiau yma ac fe fydd eu hadborth yn ddefnyddiol iawn. Mae'r dulliau o gyfathrebu hefyd yn newid ac mae hi'n bwysig ein bod ni yn eu defnyddio."

Meddai capten Cymru Sam Warburton: "Mae hwn yn gyfle gwych i sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei glywed o fewn y byd rygbi.

"Mae angen bod ieuenctid yn parhau i chwarae trwy gydol eu harddegau ac i ddangos hefyd bod gan rygbi llawer mwy i gynnig."

Fe fydd disgwyl i'r ymgeiswyr wasanaethu am o leiaf dwy flynedd ac fe fydd ganddyn nhw gyfle i fanteisio ar fuddiannau,  profiad a chyfleodd Grwˆp URC er mwyn ychwanegu at eu CV yn y dyfodol.

Yn ogystal ag ystyried y rhesymau pam fod ieuenctid yn gadael y gem fe fydd y bwrdd hefyd yn trafod materion eraill o bwys ac yn derbyn cyngor gan chwaraewyr rhyngwladol, hyfforddwyr rhyngwladol a staff URC.
Fe fydd rhestr fer yn cael ei lunio yn gynnar ym mis Rhagfyr.