Yn cyhoeddi'r Gronfa Iach ac Egniol

Mae Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dod ynghyd er mwyn rhoi'r Gronfa Iach ac Egnïol ar waith. Nod y Gronfa yw gwella iechyd meddyliol a chorfforol pobl drwy eu galluogi i fabwysiadu ffyrdd o fyw iach ac egnïol.

Bydd cam cyntaf y Gronfa yn rhoi cymorth ariannol gwerth £5 miliwn, dros gyfnod o 3 blynedd (Ebrill 2019 - Mawrth 2022), i brosiectau sy'n cryfhau ac yn datblygu asedau cymunedol.

HAF

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n mynd ati i leihau anghydraddoldebau o ran canlyniadau ar gyfer un neu ragor o'r grwpiau canlynol:

  • Plant a phobl ifanc
  • Pobl ag anabledd neu salwch hirdymor
  • Pobl sy'n economaidd anweithgar neu sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig
  • Pobl hŷn a'r rhai sy'n agos at oedran ymddeol o'r gwaith.

Anogir cyrff statudol ac anstatudol, ynghyd â sefydliadau sydd â'r strwythur a'r gallu i gyflawni amcanion y Gronfa Iach ac Egnïol i ymgeisio.  Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos gwerth am arian ynghyd ag achos busnes clir dros barhau â'r prosiect y tu hwnt i'r cyllid cychwynnol. Yn ogystal bydd angen tystiolaeth glir o waith partneriaeth ac ymgysylltu â'r gymuned leol er mwyn datblygu'r cynigion.

Bydd cyfres o sioeau teithiol yn cael eu trefnu ledled Cymru er mwyn i chi gael rhagor o fanylion o ran sut y bydd y Gronfa Iach ac Egnïol yn gweithredu, am feini prawf ac amcanion y gronfa a'r hyn y byddwn yn disgwyl ei weld mewn ceisiadau. I gael manylion am leoliadau'r sioeau teithiol a sut i gofrestru ewch i:

Merthyr Tudful:
https://www.eventbrite.com/e/sioe-deithiol-y-gronfa-iach-ac-egniol-healthy-and-active-fund-roadshow-registration-49886416615?aff=affiliate1

Caernarfon:
https://www.eventbrite.co.uk/e/sioe-deithiol-y-gronfa-iach-ac-egniolhealthy-and-active-fund-roadshow-registration-50115417563

Caerfyrddin:
https://www.eventbrite.co.uk/e/sioe-deithiol-y-gronfa-iach-ac-egniolhealthy-and-active-fund-roadshow-registration-50115585064

Caerdydd:
https://www.eventbrite.co.uk/e/sioe-deithiol-y-gronfa-iach-ac-egniolhealthy-and-active-fund-roadshow-registration-50115677340