Ymgyrch i fynd i'r afael â homoffobia mewn chwaraeon

CHWARAEON CYMRU A STONEWALL CYMRU YN CYHOEDDI YMCHWIL ARLOESOL I GYFRANOGIAD POBL HOYW MEWN CHWARAEON

Mae Chwaraeon Cymru heddiw yn galw ar y sector chwaraeon i uno er mwyn gwneud yr amgylchedd chwaraeon yng Nghymru yn un diogel a chroesawgar i bawb, wrth iddo lansio canlyniadau gwaith ymchwil newydd i gyfranogiad pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol mewn chwaraeon yng Nghymru.   

LGB postcardCynhaliwyd y gwaith ymchwil mewn partneriaeth â Stonewall Cymru, mewn ymgais i ddeall yn well brofiadau chwaraeon y cymunedau LHD yng Nghymru. Yn galonogol, mae'n datgelu bod 94% o'r ymatebwyr wedi cymryd rhan mewn chwaraeon yn ystod y 12 mis diwethaf; er hynny, mae hefyd wedi tynnu sylw at rai rhwystrau sy'n atal cymryd rhan mewn chwaraeon, ac mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i roi sylw i'r rhain.

Dyma'r Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, i egluro;

"Gadewch i ni fod yn glir; mae homoffobia mewn chwaraeon yn gwbl annerbyniol. Yn Chwaraeon Cymru, rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad didwyll i wneud chwaraeon yn rhywbeth y mae pawb yn ein gwlad ni'n gallu ei fwynhau; a phan rydyn ni'n dweud 'pawb', rydyn ni'n golygu 'pawb', waeth beth yw eu hoedran, eu rhyw, eu rhywioldeb, eu hethnigrwydd, eu crefydd neu eu hanabledd.

"Er ein bod ni'n hapus iawn gyda nifer uchel yr ymatebwyr sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ac sy'n meddwl bod chwaraeon yn hwyl, a'i bod yn bwysig cymryd rhan mewn chwaraeon, tynnwyd sylw hefyd at y ffaith bod rhai unigolion yn troi eu cefn ar chwaraeon, gan gredu ei fod yn amgylchedd sy'n gallu bod yn anghroesawgar ac yn beryglus i bobl hoyw."

Mae'r ymchwil yn datgelu bod dynion hoyw yn arbennig yn fwy tebygol nag ymatebwyr eraill o ddweud nad yw chwaraeon yn amgylchedd diogel i unigolion LHD, gan ddatgan problem o eithrio dwbl o glybiau chwaraeon prif ffrwd, oherwydd eu tueddfryd rhywiol a'r camsyniadau am eu gallu fel athletwyr.                           

 "Mewn chwaraeon mewn ysgolion a hefyd mewn chwaraeon cymunedol a phroffesiynol, ymhlith cyfranogwyr, hyfforddwyr a gwylwyr, mae'n rhaid i'r sector bwyso a mesur pethau ac edrych ar beth mwy gellir ei wneud er mwyn sicrhau bod croeso cynnes i bawb."

"Dywedodd 72% o'r rhai a holwyd y byddent yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn clwb pe bai'n cael ei farchnata fel clwb cyfeillgar i bobl LHD a phe bai'n trefnu ei weithgareddau ar y sail yma. Mae hynny'n cyfleu neges gref i'r sector, sef bod gennym ni gynulleidfa barod sydd eisiau cymryd rhan mewn chwaraeon a bod rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i ddangos ymrwymiad clir i'w hannog i ymuno â ni yn ein huchelgais ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.                        

"Dydyn ni ddim yn credu am eiliad bod posib i'r sector chwaraeon ar ei ben ei hun newid safbwyntiau a chredoau pob person yng Nghymru - ond fel sector modern, blaengar, gallwn wneud ymrwymiad i sicrhau bod chwaraeon yn gynhwysol ac yn groesawgar. Gallwn feddwl am ein hymddygiad ni ein hunain a, phan fo hynny'n briodol, herio ymddygiad eraill pan nad yw'n dderbyniol."

Ychwanegodd Andrew White o Stonewall Cymru,

"Mae'r gwaith ymchwil hwn yn dangos nad yw profiadau chwaraeon nifer o'r 184,000 o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol a geir yng Nghymru yn rhai cadarnhaol bob amser. Er bod gan lawer ohonynt ddiddordeb mewn chwaraeon, maent hefyd wedi troi eu cefn oherwydd profiadau neu agweddau negyddol."

"Os na chaiff y problemau hyn sylw, rydyn ni mewn perygl o eithrio cenhedlaeth o bobl o'r manteision niferus sydd i'w cael o gymryd rhan mewn chwaraeon, a methu eu hysbrydoli. Mae'r neges yn glir: mae'n rhaid i'r rhai sy'n ymwneud â chynnal chwaraeon wneud mwy i ddangos eu hymrwymiad i fynd i'r afael â homoffobia ac i annog pobl hoyw i gymryd rhan mewn chwaraeon."

Dywedodd Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl Droed Cymru:

"Ni ddylid cael unrhyw rwystrau o unrhyw fath mewn chwaraeon. Dylai pêl droed fod yn groesawgar a chynnwys pawb; dylai pawb allu cymryd rhan ar ba lefel bynnag maent yn dymuno, a chael eu hannog i wneud hynny. Dylai'r amgylchedd ar gyfer chwarae'r gêm fod yn groesawgar ac yn gyfforddus. Fel cymdeithas, un rhan bwysig o'n rôl ni yw goresgyn pob rhwystr sy'n bodoli; dyna pam ein bod ni wedi dangos ein cefnogaeth i'r gwaith sy'n cael ei wneud gan Chwaraeon Cymru a Stonewall Cymru."

Mewn ymgais i roi sylw i'r problemau y tynnwyd sylw atynt yn yr ymchwil, mae Chwaraeon Cymru, Stonewall Cymru a Chymdeithas Bêl Droed Cymru wedi ysgogi'r gwaith o sefydlu Rhwydwaith LHDT, sy'n gyfrifol am sbarduno cyfranogiad, cefnogaeth a chydraddoldeb, hyrwyddo materion LHDT mewn chwaraeon a dileu gwahaniaethu drwy gyflwyno addysg a hyfforddiant.                           

Er mai'r sefydliadau sydd wedi'u henwi uchod sy'n sefydlu'r rhwydwaith, maent yn galw yn awr ar y rhai sydd â diddordeb mewn dylanwadu'n gadarnhaol ar y tirlun chwaraeon ar gyfer cymunedau LHDT i ymuno â hwy i helpu i ddatblygu cynllun gweithredu i wneud chwaraeon yng Nghymru yn fwy hygyrch, trefnus ac agored i fwy o unigolion LHDT.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r Rhwydwaith LHDT, fe'ch gwahoddir i anfon neges yn mynegi eich diddordeb at lgbt@sportwales.org.uk erbyn dydd Gwener 4ydd Ionawr 2013.

I ddarllen yr adroddiad 'Pobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol mewn Chwaraeon: Deall cyfranogiad pobl LHD mewn chwaraeon yng Nghymru' yn llawn, ewch i www.sportwales.org.uk/lgbreport

Adnoddau Mewnol