Ymateb i’r datganiad Gweinidogol ar chwaraeon

Ar 3 Hydref 2017, gwnaeth Rebecca Evans AC, y Gweinidog ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus, ddatganiad ar weithgarwch corfforol a chwaraeon. 

Datganiad gan Sarah Powell, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru;

"Rwyf yn croesawu'r datganiad polisi a wnaed heddiw gan y Gweinidog ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus.  

Mae'r Gweinidog wedi datgan cyfeiriad clir ar gyfer Chwaraeon Cymru a chwaraeon yng Nghymru sy'n galluogi i ni symud ymlaen yn hyderus. Rydym wedi ymrwymo i gydweithio gyda'n sector ac amrywiaeth eang o gyrff eraill i sicrhau'r manteision gorau posib i bawb o chwaraeon.  

Mae'n gywir y byddwn hefyd yn parhau i ganolbwyntio ar adnabod talent chwaraeon ein cenedl a gweithio gyda'n partneriaid er mwyn datblygu a chreu llwyddiant ar gyfer ein cenedl.  

Ochr yn ochr â hyn byddwn yn gweithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyrff partner eraill er mwyn sicrhau ein bod yn uno y tu ôl i ffordd ymlaen ar y cyd, yn esbonio ein swyddogaethau ac yn cytuno ar gyfres o gamau gweithredu ar y cyd a fydd yn galluogi pobl Cymru i fod yn fwy egnïol.  

Rwyf hefyd yn cydnabod bod angen i ni addasu ac esblygu fel sefydliad fel ein bod yn y sefyllfa orau i ddiwallu anghenion chwaraeon y genedl yn y dyfodol.  

Bydd Chwaraeon Cymru yn awr yn canolbwyntio ar ymgysylltu a gweithio ag amrywiaeth eang o bartneriaid ac yn gwrando ar syniadau ac awgrymiadau pobl er mwyn llunio gweledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon sy'n adlewyrchu anghenion pawb yng Nghymru, ac yn ymateb i strategaeth newydd y Llywodraeth, Ffyniant i Bawb".