Oedolion Segur yn Gorfforol yng Nghymru

Mae ffigurau a ryddhawyd heddiw gan Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) yn dynodi lefelau pryderus o anweithgarwch corfforol ledled y DU, gan awgrymu nad yw 1 miliwn o oedolion Cymru'n gwneud digon o ymarfer.

Mae'n glir bod anweithgarwch corfforol yn dod yn un o'r prif bryderon o ran iechyd y cyhoedd ledled y DU. Rydym yn croesawu'r fenter 'Fy Marathon I' fel cyfle i annog pobl i fod yn fwy egnïol a'r hyn fydd yn allweddol fydd sicrhau bod pobl yn dal ati gyda'r gweithgarwch hwnnw.

Mae manteision meddygol bod yn egnïol yn amlach yn glir a hysbys, ond mae lefelau'r anweithgarwch yn parhau. Rhaid i ni weithio gyda phobl i'w cefnogi ac i ddangos iddynt sut i gynnwys mwy o weithgarwch yn eu bywydau bob dydd, ac wedyn eu helpu i adeiladu ar hynny. Mae hefyd yn bwysig nodi bod rhai o'r bobl sy'n cael eu dosbarthu fel pobl 'segur' yn gwneud rhywbeth, felly rhaid adeiladu ar y sylfaen honno.

Does dim un sefydliad yn mynd i lwyddo i drechu anweithgarwch corfforol ar ei ben ei hun - rhaid wrth wir bartneriaeth, ac mae Chwaraeon Cymru a'r sector chwaraeon yng Nghymru'n barod i chwarae ein rhan. Mae camp neu weithgaredd i bawb yn bodoli ac mae'n rhaid i ni sicrhau bod pobl yn ymwybodol o beth sydd ar gael a bod y cyfleoedd rydym yn eu darparu iddynt yn rhoi hyder iddynt i gymryd rhan yn rheolaidd. Rydym wedi gweld esiamplau gwych o'r sector chwaraeon yn addasu ei ddarpariaeth i gael pobl i gymryd rhan - pobl a oedd yn credu bod gweithgarwch rheolaidd y tu hwnt i'w gallu hwy.                

Yn olaf, un rhan allweddol o'n dull ni o weithio ar y cyd yw bod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda gallu, hyder a chymhelliant i fod yn egnïol am oes, sy'n ymyriad llawer mwy cost-effeithiol na gwella ar y GIG. Rhaid i ni fynd i'r afael â'r problemau sydd gennym ni heddiw ond, hefyd, sicrhau ein bod yn paratoi'r genhedlaeth nesaf i barhau i fod yn egnïol. 

Sara Runner

Stori Sara 

Roedd nod o ddringo Mynyddoedd Atlas ym Morocco yn gymhelliant i Sara Evans, o'r Coed Duon, ddechrau rhedeg yn gymdeithasol i fod yn fwy egnïol. Dywedodd: "Roeddwn i'n 20 stôn bron, a ddim yn heini o gwbl, ac fe wnes i benderfynu ei bod yn amser am newid." 2 flynedd yn ddiweddarach, mae Sara yn rhedwr rheolaidd yn y parc ac yn flogiwr gyda *Run Wales i helpu i ysbrydoli eraill. Mae wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau rhedeg, gan gynnwys hanner marathon, ac ychwanegodd: "Rydw i wedi dod i fwynhau rhedeg ac ymarfer a doeddwn i ddim yn meddwl bod hynny'n bosib. Dydw i ddim yn rhedwr sydd wedi torri unrhyw record wrth gwrs ond, i mi, llinellau terfyn nid amseroedd cwblhau sy'n bwysig."