Lansio ymgyrch #YmarferEinRhyddid ar Ddiwrnod Rhedeg Cenedlaethol

Mae Heddlu De Cymru ac asiantaethau partner - Athletau Cymru, Rhedeg Cymru, Chwaraeon Cymru, Beicio Cymru a'r Cerddwyr - yn lansio ymgyrch newydd i#YmarferEinRhyddidar Ddiwrnod Rhedeg Cenedlaethol eleni.

P'un a ydych yn rhedwr dibrofiad, yn feiciwr profiadol neu ond yn rhywun sydd am fynd am dro a mwynhau'r awyr iach, nod ymgyrch#YmarferEinRhyddidyw codi ymwybyddiaeth bod sylwadau digroeso a sarhaus neu ymddygiad bygythiol a anelir at bobl sy'n gwneud ymarfer corff yn annerbyniol.

Rydym yn cynghori'r cyhoedd, os bydd patrwm i'r math hwn o ymddygiad neu ddigwyddiad y maent yn teimlo sy'n fwy difrifol, gellid ei ystyried yn aflonyddu ac felly'n drosedd. Gofynnwn i'r rhai yr effeithir arnynt gan hyn roi gwybod drwy ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng.

Run Freedom

Dywedodd Gareth Hall, Rheolwr Rhaglen Rhedeg Cymru,

"Profwyd bod rhedeg yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol y rheini sy'n cymryd rhan. Mae rhedwyr newydd a dibrofiad yn fwy tebygol o roi'r gorau iddi os byddant yn cael profiad gwael. Dyma pam mae Rhedeg Cymru yn falch o gefnogi ymgyrch sy'n helpu unrhyw un i fwynhau'r holl fanteision y gall ymarfer corff a'r awyr agored eu cynnig."

Ychwanegodd Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Matt Jukes,

"Rwy'n hoff iawn o redeg a beicio yn ein cefn gwlad arbennig a thrwy ein trefi a'n dinasoedd. Mae'n gas gen i'r syniad bod pobl yn rhoi'r gorau i wneud hynny neu'n cael eu bygwth wrth wneud hynny gan bobl sy'n aflonyddu arnynt ac yn eu sarhau.

Rydym am i bobl fod yn ddiogel a theimlo'n ddiogel. Mae gan bawb hawl i fwynhau ein mannau cyhoeddus heb ofn."

Bydd deunyddiau ymgyrch#YmarferEinRhyddidyn cael eu rhannu ar-lein ac all-lein gan bob un o'r asiantaethau partner, gyda'r nod o addysgu a grymuso cymunedau lleol.