Helpwch ni i lunio’n amcanion llesiant

MaeDeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol(Cymru) 2015yn ddarn o ddeddfwriaeth gyffrous ac uchelgeisiol sy'n ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Rydym yn ymrwymo i chwarae'n rhan, a sicrhau fod ein penderfyniadau a'n gweithredoedd yn cymryd i ystyriaeth yr effaith y gallent ei gael ar fywydau pobl fydd yn byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol.

Elfen bwysig o hyn yw datblygu cyfres o amcanion llesiant a fydd yn rhan gynhenid o'n strwythur llywodraethiant, a gosod sylfaen ar gyfer ein mesuriadau effaith. Rydym felly wedi llunio pedwar amcan llesiant y byddem yn croesawu'n fawr eich adborth yn eu cylch. Mae'ch mewnbwn chi yn bwysig ac yn werthfawr i ni er mwyn sicrhau fod y rhain wedi eu cynllunio i wneud ein cyfraniad mwyaf bosib i lesiant Cymru.

I edrych ar yr amcanion llesiant sy'n cael eu cynnig ac i lenwi holiadur adborth byr, cliciwch yma. Bydd yr holiadur yn agored hyd at 22 Mawrth 2017.

Dydyn ni ddim yn gweld gosod yr amcanion hyn fel proses sy'n aros yn ei hunfan, ond yn rhywbeth a fydd yn esblygu'n gyson wrth i amgylchiadau a'n sylfaen treiddgarwch ddatblygu. Rydym hefyd yn cydnabod nad yw darparu llesiant ar gyfer pob cymuned yng Nghymru yn rhywbeth y gall unrhyw sector cyhoeddus ei gyflawni ar ei ben ei hun.  

Yn Chwaraeon Cymru credwn fod y darn hwn o ddeddfwriaeth yn cynnig cyfle cyffrous i gydweithio mwy ar draws y sector cyhoeddus i greu Cymru fwy egnïol a llwyddiannus. Edrychwn ymlaen at weithio gyda sefydliadau ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i gyflenwi hyn, yn ogystal â gwrando ac ymateb i farn ac anghenion pobl sy'n byw yng Nghymru. Rydym felly'n gofyn am adborth ynghylch yr amcanion arfaethedig gan bob un o'r partneriaid a'r cyhoedd yn ehangach. 

Diolch ymlaen llaw am gymryd yr amser i roi adborth. Byddwn yn ystyried eich mewnbwn yn ofalus, yn gwneud unrhyw ychwanegiadau, ac yn eu cyhoeddi ar ein gwefan erbyn 31 Mawrth 2017.


Mae Chwaraeon Cymru yn ymrwymo i ddatblygu Cymru egnïol, iach a llwyddiannus, lle bydd gan bob dinesydd y cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon ac a hamdden gorfforol ac i gyrraedd eu potensial.

 

Social Wellbeing Cymraeg