Cytundeb Newydd yn Rhoi Ymrwymiad i Arweinwyr Chwaraeon Ifanc

Bydd gan Gymru nifer na welwyd ei debyg o'r blaen o arweinwyr chwaraeon ifanc wedi i Chwaraeon Cymru a Sports Leaders UK gytuno ar eu Memorandwm o Ddealltwriaeth cyntaf erioed.

Mae'r ddau sefydliad wedi cytuno ar bartneriaeth tair blynedd newydd i ehangu'r fyddin o wirfoddolwyr ifanc sy'n rhoi eu hamser ledled Cymru.

Cafodd mwy nag 8,500 o Arweinwyr Ifanc eu hyfforddi yng Nghymru y llynedd mewn ysgolion, colegau, prifysgolion, canolfannau awyr agored, clybiau chwaraeon, grwpiau cymunedol a sefydliadau cenedlaethol fel Urdd Gobaith Cymru a'r Clybiau Bechgyn a Merched.

Sport Leaders MOU

Bellach mae'r Memorandwm yn rhoi ymrwymiad ar y cyd am nifer o flynyddoedd, yn hytrach nag ar sail blwyddyn, a dyma'r cyntaf o'i fath rhwng Sports Leaders UK ac un o wledydd y DU.

Mae gwirfoddoli'n rhan greiddiol o holl ddyfarniadau a chymwysterau Sports Leaders UK ac mae'n ofynnol i arweinwyr chwaraeon gwblhau isafswm o oriau gwirfoddoli, gan ddangos beth maent wedi'i ddysgu, cyn derbyn tystysgrif.               

"Mae denu pobl ifanc i wirfoddoli mewn chwaraeon wedi bod yn llwyddiant arbennig yng Nghymru," dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell.

"Rydyn ni'n gwybod bod eu dal nhw'n ifanc i gymryd rhan yn golygu eu bod nhw'n fwy tebygol o ddal ati i wirfoddoli. Hefyd, mae mwy o wirfoddolwyr yn arwain at fwy o bobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

"Os ydyn ni am ddal ati i gynyddu'r niferoedd, mae'n rhaid i ni weithio mewn partneriaeth â sefydliadau fel Sports Leaders UK i sicrhau'r gorau posib gyda'r adnoddau sydd ar gael. Pwrpas y Memorandwm yw sefydlu cyfrifoldebau clir, lleihau dyblygu a gwneud y defnydd mwyaf effeithiol posib o'r adnoddau sydd ar gael er lles pobl ifanc.

"Gyda'n gilydd rydyn ni eisiau gwella'r arweiniad chwaraeon sy'n cael ei gynnig mewn ysgolion, ac mewn addysg bellach, addysg uwch ac yn y gymuned."

Mae cymwysterau a dyfarniadau Sport Leaders UK yn helpu pobl i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol, fel trefnu, cymhelliant, cyfathrebu a gweithio gydag eraill. Mae'r holl ddyfarniadau a'r cymwysterau'n rhai ymarferol - mae dysgwyr yn dysgu drwy wneud yn hytrach na thrwy waith ysgrifenedig.             

Dywedodd Richard Norman, Prif Weithredwr Sports Leaders UK:  

"Drwy roi llwyfan i bobl ifanc a'u hannog nhw i ymwneud â gwirfoddoli, maen nhw'n datblygu sgiliau meddal fel rydyn ni'n eu galw nhw, fel hyder, gallu i drefnu, blaenoriaethu a chyfathrebu. Mae'r rhain i gyd yn agweddau allweddol ar gyfer bod yn arweinydd mewn unrhyw faes.

"Ar adeg pan mae anweithgarwch corfforol yn cael sylw drwy'r amser, mae Sport Leaders UK wir yn credu y gall hyn arwain at ddyfodol gwell a mwy egnïol i bobl ifanc ledled y DU. Mae Cymru'n arwain y ffordd mewn cydnabod y pŵer sydd i'w gael o roi grym yn nwylo'r arweinwyr ifanc mewn cymunedau lleol."

Mae gan Gymru bartneriaeth unigryw rhwng Sports Leaders UK (dyfarniadau a chymwysterau arwain chwaraeon), Chwaraeon Cymru, yr Youth Sport Trust (Mudiad y Llysgenhadon Ifanc) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, sy'n golygu bod pobl ifanc yn gallu datblygu sgiliau, cael eu cydnabod am wirfoddoli a dod yn fodelau rôl ac yn llysgenhadon. 

Ystadegau Pobl Ifanc a Chwaraeon yng Nghymru:

  • Cafodd mwy nag8500 o Arweinwyr Chwaraeoneu hyfforddi yng Nghymru y llynedd mewn ysgolion, colegau, prifysgolion, timau datblygu chwaraeon awdurdodau lleol, sefydliadau dawns, canolfannau awyr agored, clybiau chwaraeon, grwpiau cymunedol a sefydliadau cenedlaethol fel Urdd Gobaith Cymru a'r Clybiau Bechgyn a Merched.  
  • Mae1000 o Bobl Ifancrhwng 14 a 25 oed wedi cwblhau eu Dyfarniad Chwaraeon MV50 erbyn hyn, gan gydnabod isafswm o 50 awr o wirfoddoli mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.   
  • Mae bron i2,500 o Lysgenhadon Ifanc penodolmewn ysgolion a cholegau ledled Cymru'n gyfrifol am fod yn fodelau rôl ac am hybu chwaraeon ymhlith eu cyfoedion.