Cyhoeddi heriau'r dyfodol ar gyfer chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi glasbrint ar gyfer chwaraeon yng Nghymru yn dilyn sgwrs genedlaethol bedwar mis. Yn awr cynhelir ymgynghoriad agored am y chwe wythnos nesaf ar y ddrafft weledigaeth ar gyfer chwaraeon.

Tynnodd y sgwrs genedlaethol sylw at nifer o faterion, yn cynnwys rôl ysgolion, cyfleusterau agored a gwell defnydd o dechnoleg a gofodau awyr agored.

Mae sicrhau nad yw pobl yn colli cyfleoedd oherwydd costau a rhwystrau eraill hefyd yn hanfodol yn ôl adborth ar ddatblygu gweledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

Football Pic

Rhwng mis Hydref a mis Ionawr, gwahoddodd Chwaraeon Cymru bobl ar draws y genedl i ddweud eu barn fel rhan oChwaraeon a Fi -Y Sgwrs gyda dros 600 cyfraniad hyd yma. Cafodd y sylwadau hyd yma eu crynhoi mewn adroddiad, ynghyd â'r fersiwn drafft a chyhoeddir y ddau ar wefan Chwaraeon a Fi.

Nawr mewn cyfnod ymgynghori, mae'r cyfle i sefydliadau ac unigolion gyfrannu ar agor tan ddiwedd mis Ebrill.

Mae'r adroddiad yn amlygu:

  • Pwysigrwydd Addysg ac yn arbennig ysgolion, a chanfyddiad fod chwaraeon ac addysg gorfforol yn cael llai o bwysigrwydd yn y cwricwlwm ysgol ffurfiol.
  • Cefnogaeth ar gyfer y model hyb cymunedol, lle mae amrywiaeth o chwaraeon ar gael ar gyfer y gymuned leol.
  • Awydd i ddefnyddio technoleg yn well i helpu pobl i gael gwybodaeth am gyfleoedd chwaraeon yn eu cymuned
  • Yr angen i ddileu rhwystrau sy'n atal llawer o bobl rhag cymryd rhan.

Mewn ymateb, cafodd drafft weledigaeth ei datblygu gyda ffocws ar Gymru yn'genedl lle mae pawb yn mwynhau chwaraeon gydol oes'.

Jade Jones Kick

Mae'n rhoi pwyslais ar sut y bydd angen i sefydliadau gydweithio i ddarparu cyfleoedd lleol a chynhwysol, yn ogystal â phrofiadau croesawgar, hwyliog a gwahanol, yn arbennig ar gyfer rhai nad oes ganddynt ddiddordeb mewn chwaraeon ar hyn o bryd.

"Drwy'r sgwrs genedlaethol, cawsom lawer iawn o wybodaeth werthfawr tu hwnt ar ddarlun cyfredol chwaraeon yng Nghymru a sylwadau ar sut i ateb heriau a cyfleoedd y dyfodol gyda'n gilydd," meddai Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru.

"Mae'n galonogol fod pobl wedi bod mor onest ac angerddol am yr hyn sydd i ddod. Mae'n amlwg y bydd angen i chwaraeon barhau i geisio adeiladu cysylltiadau pwrpasol ar bob lefel a bydd angen i anghenion pobl Cymru gael eu clywed a gweithredu arnynt.

"Mae'r weledigaeth yn nodi cyrchfan gadarn ar gyfer Cymru, un lle mae pawb yn mwynhau chwaraeon ac yn byw bywyd egnïol. Edrychwn ymlaen at dderbyn barn pobl ar y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru."

Mae'r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru a Chrynodeb o'r Adborth ar gael yn www.chwaraeon.cymru/chwaraeonafi.

Gellir gwneud sylwadau ar-lein drwy:

  • E-bost - feedback@sport.wales
  • Ysgrifennu at Chwaraeon Cymru yn Y Sgwrs, Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd CF11 9SW
  • Ffôn - 0300 300 3119