Chwistrelliad £2.35m i gynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru

Mae Girl Guiding Cymru a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ymysg deg prosiect sydd wedi sicrhau £2.35m gan Chwaraeon Cymru i hybu cyfranogiad mewn chwaraeon yng Nghymru.

A buddsoddir bron £700,000 yn StreetGames Cymru i gynyddu'r nifer sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon mewn cymunedau amddifadus.

Y llynedd, fel rhan o etifeddiaeth gymunedol Gemau'r Gymanwlad, lansiodd Chwaraeon Cymru gynllun grant Galw i Weithredu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb mewn cyfranogiad mewn chwaraeon yng Nghymru.

Yn seiliedig ar ymchwil drawiadol ar y bobl hynny nad ydynt yn cymryd rhan mewn chwaraeon ar hyn o bryd, galwyd am ddulliau newydd cadarn a fedrai helpu i bontio'r bwlch mewn cyfranogiad a welwyd mewn cenedlaethau blaenorol.

Gwahoddwyd unigolion, grwpiau a sefydliadau i gynnig am gyfran o 'r £3m o gyllid Loteri Genedlaethol. Y cylch gorchwyl oedd cymryd camau gweithredu cadarnhaol i annog mwy o fenywod ifanc a genethod i gymryd rhan mewn chwaraeon, yn ogystal â mwy o bobl gydag anableddau, mwy o blant o gymunedau amddifadus ac o gefndiroedd BME.

Ar ôl derbyn cannoedd o ymholiadau a cheisiadau ffurfiol, llwyddodd deg sefydliad i sicrhau £2.35m tuag at werth £3.6m o brosiectau. Y sefydliadau hynny yw:

 • Girl Guiding Cymru (prosiect cenedlaethol) - £240,439
 • Pêl-droed Stryd Cymru (prosiect cenedlaethol) - £198,875
 • StreetGames Cymru (prosiect cenedlaethol) - £690,000
 • Beicio Cymru (prosiect cenedlaethol) - £249,342
 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - £66,798
 • Cartrefi RCT - £500,000
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - £70,000
 • Amser i Newid Cymru (prosiect cenedlaethol)  - £104,000
 • Criced Cymru (seiliedig yng Nghaerdydd) - £70,818
 • Gymnasteg Cymru (seiliedig yng Nghaerdydd) - £157,089

Mae pob sefydliad hefyd wedi ymrwymo i fuddsoddi eu cyllid ac adnoddau eu hunain i bob prosiect - gan olygu bod y prosiect yn werth cyfanswm o £3.6m.

Mae un prosiect ychwanegol yn cwblhau achos busnes i sicrhau buddsoddiad Galw i Weithredu.

Dywedodd Adele Baumgardt, Is-gadeirydd Chwaraeon Cymru:

"Mae gennym ymrwymiad hollol gadarn i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb yn chwaraeon Cymru. Gwyddom nad mater i Gymru yn unig yw ond ni fyddwn yn eistedd yn ôl a'i dderbyn oherwydd dylai chwaraeon fod ar gyfer pawb, beth bynnag yw eu cefndir.

"Rydym wedi edrych yn galed ar sut y cawn yr enillion mwyaf am ein buddsoddiad. Mae'r cynlluniau'n gosod targedau i ymgysylltu â mwy na 35,000 o gyfranogwyr, sy'n ffigur cyffrous i ni gan y bydd yn helpu i ostwng y bylchau mewn cyfranogiad a fu'n gyndyn iawn i ostwng.

"Roedd y seilwaith y gallem roi yn ei le ar gyfer budd hirdymor yn ystyriaeth allweddol i ni. Bydd yr amcangyfrifon y caiff tua 1,700 o arweinwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr eu recriwtio a'u hyfforddi i gyflwyno sesiynau yn rhoi etifeddiaeth barhaus o'r buddsoddiad a wnawn."

Dywedodd Jackie Sullivan o Achosion Da y Loteri Genedlaethol:

"Mae Galw i Weithredu yn brosiect cyffrous oherwydd y bydd yn cyrraedd calon cymunedau ledled Cymru.

"Fe wnaeth cyllid y Loteri Genedlaethol gefnogi athletwyr Cymru i ennill y nifer uchaf erioed yng Ngemau'r Gymanwlad a bydd yn dilyn hynny drwy helpu miloedd o bobl i wneud y penderfyniad newid-bywyd i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

"Oherwydd chwaraewyr y Loteri Genedlaethol y gellir gwneud cymaint o wahaniaeth yn chwaraeon Cymru o'r lefel leol iawn i enillwyr medal aur."

Y 10 prosiect

 • Girl Guiding Cymru (prosiect cenedlaethol) -£240,439

Ffocws newydd ar lythrennedd corfforol, chwaraeon a gweithgaredd awyr agored o fewn gweithgareddau craidd y sefydliad yn cyrraedd hyd at 18,000 o gyfranogwyr ac yn helpu i wella gallu, hyder a mwynhad chwaraeon ar gyfer menywod a genethod ifanc.

 

 • Pêl-droed Stryd Cymru (prosiect cenedlaethol) -£198,875

Gan ddefnyddio chwaraeon i wella bywydau menywod cymdeithasol ddifreintiedig, bydd y prosiect yn cyrraedd tua 600 o fenywod ac yn helpu mwy na 100 i ennill cymwysterau newydd.

 

 • StreetGames Cymru (prosiect cenedlaethol) - £690,000

Bydd sefydlu 'Ni'r Merched' ledled Cymru yn targedu benywod 13-19 oed mewn clystyrau Cymunedau yn Gyntaf yn cyrraedd bron 5,000 o gyfranogwyr, gyda thua 500 o hyfforddwyr, arweinwyr a gwirfoddolwyr.

 

 • Beicio Cymru (prosiect cenedlaethol) -£249,342

Bydd y ffocws ar ddatblygu 'Hyrwyddwyr Breeze' -  menywod sy'n gwirfoddoli i ymuno mewn teithiau beic hwyliog a chymdeithasol gyda thywysydd ar gyfer menywod yn eu hardal leol. Caiff yr Hyrwyddwyr eu hyfforddi a'u cefnogi i arwain teithiau sy'n mynd ar gyflymder sy'n gweddu i bawb. 

 

 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - £66,798

Defnyddir daear-chwilio  i ennyn diddordeb pobl ifanc yn byw mewn tlodi drwy weithgareddau anturus a hamdden yn yr amgylchedd naturiol.  Cynhelir ar ardaloedd ym Mhowys, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Merthyr Tudful a Blaenau Gwent.

 

 • Cartrefi RCT - £500,000

Gyda help partneriaid yn cynnwys Sefydliad Dinas Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Gymunedol Dinas Abertawe, mae prosiect Ziggies yn ddull dan arweiniad cymheiriaid ar gyfer datblygu llythrennedd gorfforol ymysg rhieni/gofalwyr a'u plant rhwng 3-8 oed mewn cymunedau anodd eu cyrraedd.

 

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr -£70,000

Bydd adeiladu rhwydwaith chwaraeon anabledd cryf yn anelu i newid y ffordd y caiff cyfleoedd chwaraeon ar gyfer pobl gydag anableddau eu cynnal a'u sefydlu yn y gymuned. 

 

 • Amser i Newid Cymru (prosiect cenedlaethol) -£104,000

Bydd pedwar clwb pêl-droed yn helpu i ddatblygu rhaglenni cyfranogiad pêl-droed newydd ar gyfer pobl gyda phroblemau neu salwch iechyd meddwl, a gefnogir gan hyfforddiant ac ymgyrchoedd lleol ar ymwybyddiaeth iechyd meddwl.

 

 • Criced Cymru (prosiect cenedlaethol) - £70,818

Bydd y prosiect yn helpu i wneud criced yn fwy hygyrch ar gyfer cymunedau du a lleiafrif ethnig (BME) yng Nghaerdydd a chreu rhwydwaith criced BME ffyniannus a all gynyddu a chynnal cyfranogiad mewn criced.

 

 • Gymnasteg Cymru (seiliedig yng Nghaerdydd) -£157,089

Bydd yn datblygu clwb gymnasteg cynaliadwy ar gyfer menywod a genethod yn unig yn ardal Butetown o Gaerdydd gyda'r prif ffocws ar fenywod lleiafrif ethnig. Caiff y clwb ei redeg gan y gymuned ar gyfer y gymuned gyda chefnogaeth Gymnasteg Cymru a Diverse Cymru.