Chwaraeon Cymru’n lansio cyfle unigryw i gael mwy o bobl yng Ngogledd Cymru i fod yn egnïol

Bydd Gogledd Cymru'n arloesi gydag ymgyrch newydd i gael mwy o bobl yn y rhanbarth i fod yn egnïol.

Gan ddechrau ym mis Ionawr 2018, mae Chwaraeon Cymru yn arwain yr ymgyrch i chwilio am sefydliadau i ffurfio 'Chwaraeon Gogledd Cymru', gyda briff i ehangu'r cyfleoedd ar gyfer chwaraeon cymunedol ledled y rhanbarth. Bydd nifer o ddyddiau gwybodaeth yn cael eu cynnal ledled Gogledd Cymru ym mis Ionawr, er mwyn i bawb sydd â diddordeb gael gwybod mwy.

Gyda chwarter cyfanswm poblogaeth(1) Gogledd Cymru eisiau bod yn fwy egnïol, yn ôl ymchwil newydd(2), nod y rhaglen yw cael gwared ar y rhwystrau sy'n atal pobl, yn enwedig y rhai o grwpiau a dangynrychiolir, fel merched a genethod a'r rhai ag anabledd, rhag cymryd rhan mewn chwaraeon.                 

CSAP Cymru

"Bydd Gogledd Cymru'n arloesi gyda ffordd newydd o weithio," dywedodd Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cymunedol Chwaraeon Cymru. "Mae'n fodel rydyn ni wedi bod yn gweithio arno am beth amser, gan siarad â llawer o bobl y tu mewn a'r tu allan i'r byd chwaraeon, ac mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni fwrw ymlaen â hyn.             

"Rydw i'n credu mai dyma un o'r datblygiadau mwyaf cyffrous ar gyfer chwaraeon cymunedol yng Nghymru ers peth amser. Rydyn ni eisiau gweld Chwaraeon Gogledd Cymru yn arwain ac yn cydlynu cyfleoedd i fwy o bobl fod ynegnïol, gan ymestyn yr arferion gorau presennol ac adeiladu arnyn nhw. Rydyn ni eisiau creu cymunedau egnïol ac iach yr ydyn ni i gyd eisiau byw ynddyn nhw, nawr ac ar gyfer y dyfodol - gan gael cymunedau i fod yn egnïol drwy chwaraeon.

"Mae ein hymchwil ni'n dweud wrthym ni bod bron i200,000 o bobl yng Ngogledd Cymru eisiau bod yn egnïol - ond ar hyn o bryd maen nhw'n byw bywydau eisteddol. I newid hyn mae'n rhaid i ni rymuso pobl i gymryd y cam cyntaf drwy gael gwared ar y rhwystrau sy'n eu dal nhw'n ôl. Mae'n bwysig bod pawb - dim ots ble maen nhw'n byw yng Ngogledd Cymru - yn cael cyfle i gyflawni eu potensial drwy chwaraeon. Hyn sydd wrth wraidd pam bod rhaid i ni weithio'n wahanol.

"Dyma gyfle unigryw i gyflwyno model cyflawni gwahanol i wasanaethu'r rhanbarth cyfan, gydag un genhadaeth a phwrpas," ychwanegodd Williams."Gallai gynnwys sawl ffordd a dydyn ni ddim yn rhoi gormod o fanylion yn fwriadol, oherwydd rydyn ni eisiau annog arloesi, ffyrdd newydd o feddwl a syniadau newydd. Yn bwysiach na dim, rydyn ni eisiau cynnwys pobl Gogledd Cymru.

"Rydyn ni eisiau gwneud cymaint o gysylltiadau lleol â phosib a chael arferion gorau i helpu mwy o bobl i gymryd rhan yn amlach."

Gyda'r model presennol mae Chwaraeon Cymru'n buddsoddi tua £3 miliwn mewn rhaglenni chwaraeon - gan gynnwys chwaraeon ysgol - ar draws y chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru. Hefyd mae cyrff rheoli a sefydliadau chwaraeon eraill yn darparu gweithgarwch cymunedol. Darperir cyllid grant yn uniongyrchol i glybiau hefyd.

Bydd y cynllun ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru yn gweld cyllid tymor hwy yn cael ei gynllunio i roi mwy o sefydlogrwydd i'r gwaith o gael mwy o bobl i fod yn egnïol, yn ogystal â mynediad at ffynonellau ychwanegol o incwm. Bydd cyllido un sefydliad hefyd yn lleihau biwrocratiaeth ac yn cynyddu'r adnoddau a roddir yn uniongyrchol i chwaraeon rheng flaen.

Dywedodd Williams:

"Mae hyn yn ymwneud â defnyddio adnoddau yn y ffordd orau posib ledled y rhanbarth fel bod pob cymuned yn elwa o chwaraeon. Dangosodd yr achos busnes a luniwyd gyda help yr awdurdodau lleol y bydd y model newydd yn fwy effeithlon ac effeithiol.            

"Fe allwn ni fod yn fwy hyblyg ac ymateb i anghenion pobl leol. Bydd Chwaraeon Gogledd Cymru mewn sefyllfa well i edrych ar yr anghenion hyn a chynllunio sut orau i fynd i'r afael â hwy.

"Rydyn ni'n rhagweld nifer o fanteision a chyfle i wneud newidiadau i gefnogi cenhedlaeth o bobl."

Bydd proses dendro Chwaraeon Gogledd Cymru yn cael ei chynnal yn ystod gwanwyn 2018.

Bydd sefydliadau sydd â diddordeb mewn cael pobl i fod yn egnïol yng Ngogledd Cymru'n cael cyfle i wybod mwy mewn cyfres o ddigwyddiadau gwybodaeth a fydd yn cael eu cynnal yn Llandudno, yr Wyddgrug, Plas Menai a Wrecsam yn ystod diwedd mis Ionawr.  Gwahoddir pawb sydd â diddordeb i gofrestru am ddim yn www.chwaraeeichrhan.cymru

Mae'r digwyddiadau gwybodaeth yn cael eu cynnal fel a ganlyn:

Dydd Llun 22 Ionawr 2018, 10am-4pm, Venue Cymru, Llandudno. Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyfuno â'r ymgynghoriad ar y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru.

Dydd Mawrth 23 Ionawr 2018, 2pm-5pm, Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai, Caenarfon.

Dydd Llun 29 Ionawr 2018, 2pm-5pm, Holiday Inn Express, A55 Tua'r Gorllewin, Ger yr Wyddgrug.

Dydd Llun 29 Ionawr, 7pm - 8.30pm, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer digwyddiad ewch i www.chwaraeeichrhan.cymru  1. Roedd cyfanswm poblogaeth Gogledd Cymru oddeutu 700,000 yn 2017 (amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol ar gyfer Cymru, 2014 i 2039). Nid yw 190,000 o oedolion (16+ oed) yng Ngogledd Cymru'n egnïol ar hyn o bryd ond maent eisiau bod yn fwy egnïol, gan gynrychioli 27% o gyfanswm poblogaeth Gogledd Cymru.               
  2. Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016/17, Chwaraeon Cymru.