Athletwyr Cymru’n dyblu eu safleoedd cyllido gydag UKA

Mae Cymru wedi dyblu nifer yr athletwyr sy'n derbyn cyllid ar y lefel uchaf gan UK Athletics wedi blwyddyn o ennill medalau i'n sêr ar y trac a'r cae. 

Wedi Gemau Cymanwlad llwyddiannus yn Delhi gyda phum medal yn dod yn ôl i Gymru, dau yn fwy na'r nifer a gipiwyd ym Melbourne 2006, ac wedi i bob un o'r 23 o gystadleuwyr athletaidd gyrraedd eu rowndiau terfynol unigol, mae'r gamp yng Nghymru wedi derbyn hwb arall wrth iddi baratoi ar gyfer Llundain 2012.

Mae dau o enillwyr y medalau hynny, Christian Malcolm a Rhys Williams, wedi cael eu gwobrwyo am eu llwyddiant yn 2010 gyda safleoedd ar y lefel uchaf yn rhaglen gyllido UKA, gan ymuno ag aelod arall o Dîm Cymru, Dai Greene, ac athletwyr eraill o'r safon uchaf yn y DG, fel Jessica Ennis a Phillips Idowu.

News-Latest-ChristianMae medal arian ym Mhencampwriaethau Ewrop ac efydd yng Ngemau'r Gymanwlad wedi sicrhau bod cyllid Malcolm, 31 oed, wedi cael ei adfer, wedi iddo ddod oddi ar y rhestr ym mis Hydref 2009, ac mae perfformiad Williams eleni wedi sicrhau ei fod yn teilyngu cynnydd yn ei gyllid gan y rhaglen ddatblygu.

Meddai Brian Davies, Rheolwr Athrofa Chwaraeon Cymru:

"Mae'r cynnydd yn nifer yr athletwyr o Gymru sy'n derbyn cefnogaeth gan UKA yn gam calonogol ymlaen i'r gamp yng Nghymru ac rydym yn hynod falch dros yr athletwyr hynny, a'u hyfforddwyr, y mae eu cyflawniadau wedi cael eu cydnabod. 

"Mae'n hanfodol yn awr ein bod yn defnyddio'r cyfle hwn i weithio'n fanylach ac ar y cyd ag Athletau Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru fel ein bod yn gallu datblygu mwy fyth o athletwyr i sicrhau cyllid ar y lefel uchaf yn y cyfnod yn arwain at Lundain 2012 a Glasgow 2014."

Efallai fod cynnwys mwy o athletwyr o Gymru ar lefel ddatblygu'r cyllid yn fwy calonogol fyth.    
             
Wedi blwyddyn lle mae wedi torri record heptathlon iau Cymru a Phrydain yn ystod y cystadlaethau rhyngwladol D23, a chyrraedd y 9fed safle yn y byd mewn heptathlon iau, nid yw'n syndod bod David Guest o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cael ei ystyried yn deilwng o gyllid ar y lefel ddatblygu.   
                
Mae Owain Taylor yn ychwanegiad newydd arall at y rhaglen, y chweched o garfan Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru - gan gyfrannu at fwy na hanner yr athletwyr o Gymru sy'n cymryd rhan.

Meddai Jon Morgan, Cyfarwyddwr Gweithredol Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru (FfChAC):

"Mae'n galonogol gweld cynnydd yn nifer yr athletwyr anabl o Gymru sy'n rhan o gynlluniau UKA ar gyfer y dyfodol. Adeiladwyd llwyddiant y rhaglen athletau i'r anabl yng Nghymru nid yn unig ar ymroddiad yr athletwyr ond hefyd ar y gefnogaeth barhaus maent yn ei chael gan yr hyfforddwyr a'r staff cefnogi talentog drwy gyfrwng system Academi Chwaraeon Anabledd Cymru."

"Mae'r taflwr, Owain Taylor, yn esiampl anhygoel o sut mae'r system yn gweithio yng Nghymru. Wedi cael ei ganfod gan raglen adnabod talent gymunedol yng Nghaerdydd ddim ond 12 mis yn ôl, mae wedi datblygu drwy'r academi i fod yn rhan o raglen ddatblygu UKA bellach."

Mae Brett Morse, James Ball, Aled Davies. Daniel Lucker ac enillydd medal arian yn Delhi 2010, Jenny McLoughlin, i gyd, unwaith eto, wedi cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion a byddant yn parhau i dderbyn cefnogaeth gan UKA ar y lefel ddatblygu, tra bydd Nathan Stephens yn parhau i dderbyn cyllid ar y lefel uchaf.

Meddai Matt Newman, Prif Swyddog Gweithredol Athletau Cymru:

"Mae Athletau Cymru'n hynod falch bod UKA wedi cydnabod y gyfres eithriadol dda o ganlyniadau gan athletwyr Cymru yn y Pencampwriaethau Iau Ewropeaidd, Cymanwlad a Byd eleni. Mae gennym well cyfle'n awr i weld athletwyr Cymru'n gwisgo fest PF yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012."

"Mae'r don o frwdfrydedd a gynhyrchwyd gan berfformiad y tîm yn Delhi wedi cael ei gwobrwyo'n awr gan safleoedd gydag UKA. Mae'r dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn i athletau trac a chae yng Nghymru."