100 Diwrnod i fynd tan Gemau 2012: Chwaraeon Cymru i ddatgelu Strategaeth Gymunedol a gefnogir gan y Loteri

Wrth i'r genedl ddathlu 100 diwrnod i fynd tan Gemau Llundain 2012, mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi strategaeth ar gyfer chwaraeon cymunedol yng Nghymru heddiw - i herio'r sector chwaraeon i anelu'n uwch wrth gynyddu nifer y bobl ar hyd a lled y wlad sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon. 

Yn ymuno â Chadeirydd Chwaraeon Cymru, yr Athro Laura McAllister, yn y lansiad heddiw roedd y Gweinidog Chwaraeon, Huw Lewis, i gyhoeddi'r newyddion bod Chwaraeon Cymru'n mynd i fuddsoddi £9 miliwn pellach o gyllid y Loteri Genedlaethol mewn chwaraeon cymunedol yn ystod y tair blynedd nesaf. Mae hyn yn golygu y bydd Chwaraeon Cymru yn cyfrannu cyfanswm o bron i £32m y flwyddyn at chwaraeon cymunedol yng Nghymru.

News-Latest-CommunityStrategy"Mae'r Strategaeth Chwaraeon Cymunedol yn datgan blaenoriaethau clir i alluogi newid dramatig yn ystod a nifer y bobl sy'n ymwneud â chwaraeon lleol. Mae'n ymwneud â datblygu cynigion llawer ehangach, yn rhai ffurfiol a hamdden, sy'n gallu apelio at amrywiaeth ehangach o blant, pobl ifanc ac oedolion. I'r diben hwn, rydyn ni'n buddsoddi £9 miliwn ychwanegol yn ystod y tair blynedd nesaf, o'n cyllideb Loteri Genedlaethol, mewn chwaraeon cymunedol. Mae'r nod yn syml - cael pob plentyn yng Nghymru, yn ddieithriad, i wirioni ar chwaraeon am oes," ychwanegodd yr Athro McAllister.

"Rydyn ni'n gwybod bod pocedi o waith da'n digwydd ledled Cymru. Ond mae'n rhaid i waith da ddod yn norm ym mhob man. Mae'n rhaid gweld newid yn nifer ac amrywiaeth y plant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon, yn enwedig ymhlith grwpiau sy'n cael llai o gyfleoedd i gymryd rhan efallai. Ni allwn orffwys ar ein rhwyfau ac mae'n rhaid i bawb yn y sector anelu'n uwch."

Dywedodd y Gweinidog Chwaraeon, Huw Lewis, "Dylai pob person ifanc gael cyfle i ddisgleirio a chael cyfle hefyd i gyfrannu'n gadarnhaol at ei gymuned, waeth beth yw ei amgylchiadau. Gall chwaraeon fod yn allweddol o ran helpu pobl ifanc a theuluoedd i ymdopi â sefyllfaoedd anodd a'u goresgyn, ac i geisio dyfodol gwell. Rydw i'n mawr obeithio y bydd y strategaeth hon yn chwarae ei rhan mewn helpu i leihau ac atal tlodi drwy oresgyn rhwystrau a chael gwared ar anghydraddoldeb."

Yn y strategaeth ar gyfer y sector cyfan, mae Chwaraeon Cymru wedi dangos yn glir y bydd yn targedu ei adnoddau'n llawer gwell ac yn cymell ac yn buddsoddi yn y canlynol:

  • Partneriaid sydd ag uchelgais i gyflwyno mwy o gyfleoedd i fwy o blant a phobl ifanc, yn arbennig y grwpiau anodd eu cyrraedd hynny ble mae angen gweld cyfraddau cymryd rhan uwch, gan gydnabod bod gan bob plentyn hawl i'r cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon;
  • Chwaraeon sy'n barod i gyflwyno fersiynau byrrach, anffurfiol a chymdeithasol o chwaraeon traddodiadol i ymateb i'r pwysau cynyddol ar amser sy'n wynebu pobl;
  • Clybiau chwaraeon sy'n fwrlwm o weithgarwch ac sydd eisiau ehangu a rhoi hwb i nifer y bobl sy'n cymryd rhan;
  • Partneriaid sy'n gallu dysgu ystod eang o sgiliau chwaraeon cyffredinol i blant, fel bod ganddynt hyder a gallu i chwarae nifer o chwaraeon;  
  • Partneriaid sy'n gallu sefydlu partneriaethau effeithiol, yn arbennig gydag ysgolion, oherwydd mae'n rhaid i'r cysylltiad rhwng gweithgarwch yn yr ysgol a gweithgarwch yn y gymuned fod yn llawer cryfach;
  • Partneriaid a arweinir gan y farchnad, gan geisio a gwrando ar farn leol a defnyddio'r farn honno fel sail i gyflwyno lleol;
  • Partneriaid sy'n gallu ein helpu ni i ddyblu nifer yr hyfforddwyr a'r gwirfoddolwyr yng Nghymru, i gyrraedd lefel uwch nag erioed o'r blaen o bron i 250,000 erbyn 2016.

Roedd yr Athro McAllister yn awyddus hefyd i dynnu sylw at y ffaith bod yr agenda addysg yn gwbl hanfodol os yw Cymru am weld cynnydd sylweddol yn nifer y bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon:        
         
"Rydyn ni eisiau gweld dwy awr o AG o safon uchel i bob plentyn, bob wythnos ac mae'n rhaid ategu hyn gyda thair awr ychwanegol o chwaraeon allgyrsiol neu gymunedol.

"Mae ysgolion yn chwarae rhan allweddol mewn datblygu a chynnal hoffter plant o chwaraeon felly mae'n rhaid i ni sicrhau bod y sylfeini hyn yn rhai cryf. Mae'n rhaid i'r cyswllt rhwng chwaraeon ysgol, gweithgarwch allgyrsiol a gweithgarwch cymunedol fod yn llawer cadarnach. Rydyn ni eisiau gweld mwy o flaenoriaeth yn cael ei rhoi i Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon o ran sut mae sgiliau athrawon yn cael eu gwella i gyflwyno addysg gorfforol.   
                       
"Rydyn ni hefyd yn cydnabod yr angen am ddefnyddio i'r eithaf yr arbenigedd a'r adnoddau sydd ar gael gan sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch, i ddal ati i ddatblygu cyfleoedd chwaraeon y tu hwnt i amgylchedd yr ysgol. Os gallwn ni gyflawni hyn yn gyffredinol ledled Cymru, byddai'n cael effaith fawr iawn ar ein dyhead ni i gael pob plentyn yng Nghymru wedi gwirioni ar chwaraeon am oes," ychwanegodd yr Athro McAllister.

Mwy o wybodaeth

Adnoddau Mewnol