Y Gist Gymunedol

Eisiau £1500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau o hyd at £1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis tuag at:

 • Sicrhau mwy o gymryd rhan
 • Codi safonau

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Unrhyw grŵp sydd â chyfrif (Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw ei sefydliad. Mae'n bur debyg y byddwch yn un o'r canlynol:

 • Clwb neu Gymdeithas Chwaraeon
 • Clwb Ieuenctid
 • Grŵp Cymunedol


Sylwer y bydd rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth bod gan eich sefydliad gyfrif dilys yn ei enw gyda'ch ffurflen gais, oherwydd bydd methu gwneud hynny'n gallu arwain at oedi gydag asesu eich cais.

Pwy na all wneud cais

 • Ysgolion cynradd / uwchradd sy'n trefnu gweithgareddau ar gyfer eu disgyblion
 • Aelodau unigol o'r cyhoedd
 • Awdurdodau Lleol
 • Sefydliadau y mae eu prosiect wedi dechrau eisoes

Hefyd, ni ellir cyllido'r gweithgareddau / elfennau prosiect canlynol:

 • Eitemau personol o offer neu git
 • Arlwyo a lletygarwch
 • Medalau, tystysgrifau a thlysau
 • Teithiau chwaraeon
 • Digwyddiadau unigol heb gysylltiadau â gweithgareddau parhaus
 • Costau rhedeg o ddydd i ddydd
 • Prosiectau sydd wedi dechrau eisoes
 • Prosiectau gyda'r gweithgarwch yn cael ei gynnal y tu allan i Gymru
 • Yswiriant / Ffioedd Cynghrair / Aelodaeth / Gweithgareddau a bennir fel rhan o fusnes 'craidd' yr ymgeisydd
 • Gweithgareddau corfforol fel garddio, DIY, gwelliannau amgylcheddol, dawns perfformiad neu sgiliau syrcas
 • Cynnal a chadw, atgyweirio neu newid offer neu gyfleusterau presennol (fodd bynnag, rhoddir ystyriaeth i newid offer nad yw'n cydymffurfio bellach â'r ddeddfwriaeth bresennol)
 • Aelodaeth 
 • Prosiectau cyfalaf (prosiectau sy'n cynnwys adeiladu neu brynu tir)
 • Cefnogaeth ariannol i unigolion

Sut mae gwneud cais

Mae'r Gist Gymunedol yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â'r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Er mwyn gwneud cais am grant, cliciwch ar y botwm "Ymgeisio Ar-lein" ar y dde i gael mynediad i Borthol Grantiau Chwaraeon Cymru. Yno cewch lenwi ffurflen gais ar-lein y Gist Gymunedol. Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais, bydd yn cael ei anfon yn awtomatig ar e-bost i'r Awdurdod Lleol ble nodwyd gennych fod eich prosiect yn cael ei gynnal, ar y dudalen 'Am y Prosiect' ar y ffurflen gais. 

Wrth fynd drwy'r ffurflen gais, os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth neu arweiniad am adran neu gwestiwn, cliciwch ar y marc cwestiwn glas agosaf ac fe welwch ragor o wybodaeth. 

Wrth gwblhau eich cais, cofiwch sicrhau eich bod yn atodi'r holl ddogfennau y gofynnir amdanynt, yn enwedig y dystiolaeth o gyfrif eich sefydliad (cyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd), fel nad oes oedi gyda phrosesu eich cais.

Ar ôl cyflwyno eich ffurflen gais, byddwch yn cael gwybodaeth gyson ar e-bost wrth iddi symud o gam i gam drwy'r broses ddyfarnu.

Cyn gwneud cais, darllenwch y 3 dogfen "Help" ar ffurf PDF ar y dde. Byddant yn rhoi syniad i chi o'r wybodaeth sydd ei hangen a hefyd yn esbonio sut mae ymgeisio am grant gan ddefnyddio Porthol Grantiau Chwaraeon Cymru.

Rydyn ni wedi datblygu amrywiaeth o fideos 'Sut i' dwyieithog i'ch helpu chi drwy'r broses ymgeisio. Mae'r rhain ar gael ar sianel YouTube Chwaraeon Cymru. Os ydych chi'n dal i gael anhawster ar ôl gwylio'r fideos yma, cofiwch gysylltu â ni.             

Yn olaf, i weld a yw eich porwr rhyngrwyd presennol yn un priodol a'ch bod yn gallu defnyddio ein system Ymgeisio am Grantiau ar-lein, cliciwch yma i weld a yw eich porwr yn addas.

Rhagor o help

Os nad ydych yn sicr a yw'r Gist Gymunedol ar eich cyfer chi, neu os oes arnoch angen unrhyw help gyda llenwi'r ffurflen, cysylltwch â Thîm Datblygu Chwaraeon eich Awdurdod Lleol neu eich Cyngor Gwirfoddol Sirol.    

NB: Sylwer bod Chwaraeon Cymru yn ddosbarthwr cyllid y Loteri Genedlaethol.