Lle i Chwaraeon - astudiaethau achos

O drac athletau newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr i wyneb newydd ar gyrtiau tennis yn y Rhyl, a phafiliwn bowlio newydd yn y Gelli Gandryll, dyma rai o'r prosiectau newydd sy'n cael eu cyllido gan grantiau Lle i Chwaraeon i helpu i wella cyfleusterau chwaraeon ledled Cymru...


Overhang, Sir Gaerfyrddin

Dyfarnwyd: £35,082
Prosiect: Mae'r gweddïau am ehangu dringo - sy'n gamp yn y Gemau Olympaidd am y tro cyntaf yn 2020 - wedi cael eu hateb yng Nghaerfyrddin lle mae hen eglwys yn cael ei throi'n ganolfan ddringo dan do. Mae'r eglwys, sydd o fewn pellter cerdded i ganol y dref, yn berffaith ar gyfer dringo oherwydd mae'n gallu cynnwys waliau hyd at 14m o uchder, yn ogystal â digon o ofod ar gyfer clogfeinio. Hefyd bydd y cyfleuster yn cael ei addasu i fod yn addas i bobl ag anableddau.


Clwb Bowlio'r Gelli Gandryll, Powys

Dyfarnwyd: £15,000
Prosiect: Bydd y grant Lle i Chwaraeon yma'n helpu'r clwb i adeiladu pafiliwn newydd a fydd yn dod yn lleoliad llawn bwrlwm mewn cymuned wledig lle gall pob cenhedlaeth ddod at ei gilydd i fod yn egnïol a chymdeithasol. Yn ogystal â gwneud bowlio'n fwy apelgar fel camp, ac adfywio adran iau y clwb gobeithio, bydd y pafiliwn newydd hefyd yn cynnig sawl dosbarth ffitrwydd, nosweithiau bingo/gemau, a sesiynau MIND i gael effaith bositif ar les ac iechyd cymdeithasol a meddyliol.         


Cyngor Sir Benfro, Sir Benfro

Dyfarnwyd: £38,200
Prosiect: Mae cyllid Lle i Chwaraeon wedi cael ei ddyfarnu i'r cyngor fel bod modd creu dau drac beicio newydd drwy goetir Parc Gwledig Maenor Scolton ger Hwlffordd. Bydd un yn llwybr byr addas i deuluoedd a'r ail yn drac 'pwmpio' steil BMX ar gyfer beicwyr o bob oedran a bydd yn cynnwys sawl ramp a thro. 


Clwb Tennis Y Rhyl, Sir Ddinbych

Dyfarnwyd: £25,000
Prosiect: Bydd wyth cwrt tennis bach y mae'n amhosib chwarae arnynt ar hyn o bryd yn cael eu gwella i gyrraedd yr un safon uchel â'r cyrtiau maint llawn gerllaw y mae oedolion yn chwarae arnynt yn y clwb. Gyda chwe ysgol gynradd ddim ond pellter ergyd gan Andy Murray o'r clwb, mae potensial aruthrol i ddwsinau o blant gymryd rhan yn y gamp ar y cyrtiau sydd o faint delfrydol i blant dan 10 oed.   


Clwb Gwarchod Bywyd Aberafon, Castell-nedd Port Talbot

Dyfarnwyd: £8,138
Prosiect: Bydd prynu byrddau achub a radios VHF llaw sy'n dal dŵr yn galluogi aelodau'r clwb i ddarparu gwasanaeth diogelwch o safon uchel mewn digwyddiadau nofio dŵr agored a thriathlon dŵr agored sy'n cynyddu mewn poblogrwydd ar hyd arfordir Cymru.


Cyngor Cymuned Llandochau, Bro Morgannwg     

Dyfarnwyd: £20,000
Prosiect: Bydd cyllid Lle i Chwaraeon yn cael ei ddefnyddio i greu man gemau aml-ddefnydd (MUGA) ar Gaeau Chwarae Coffa Brenin Siôr V lle gellir chwarae pêl droed, pêl fasged, pêl rwyd a hoci i gyd. Mae'r cyngor cymuned wedi sicrhau grant o £44,600 eisoes tuag at y prosiect o gronfa 'Cymunedau Cadarn' Cyngor Bro Morgannwg.             


Clwb Athletau Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dyfarnwyd: £50,000
Prosiect: Bydd cyllid Lle i Chwaraeon, ynghyd â chyfraniadau gan y clwb ei hun, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr, yn galluogi i'r trac 300m ar Gaeau Newbridge gael ei newid am un newydd. Bydd y trac newydd sbon yn cael ei groesawu gan redwyr y clwb a defnyddwyr cymunedol fel ei gilydd. Gyda chanolfan les newydd yn cael ei hadeiladu gyferbyn, mae'r trac hefyd yn cynnig potensial cyfeirio gwych i gleifion ddefnyddio'r trac i wella eu hiechyd a'u lles. Bydd y trac newydd yn cynnwys synwyryddion technoleg glyfar hyd yn oed, a fydd yn galluogi rhedwyr i fonitro eu symudiad. 


Clwb Gymnasteg Stryd y Gorllewin, Abertawe

Dyfarnwyd: £17,600
Prosiect: Ar ôl bod wrth galon y gymuned am 40 mlynedd, mae cyfleuster y clwb yng Ngorseinon angen gwaith atgyweirio sylweddol. Bydd y to sy'n gollwng, fframiau'r ffenestri a'r toiledau sydd wedi dyddio i gyd yn cael eu huwchraddio i greu canolfan fodern y gall aelodau'r clwb sydd rhwng tri a 26 oed ei mwynhau, yn ogystal ag ysgolion lleol.                   


Ysgol Uwchradd Hawthorn, Rhondda Cynon Taf

Dyfarnwyd: £6,445
Prosiect: Bydd basgedi newydd y mae posib eu haddasu ac sy'n addas ar gyfer pob oedran yn cefnogi uchelgais yr ysgol o ehangu'r cyfleoedd pêl fasged i'w disgyblion. Mae'r ysgol yn gobeithio cofrestru tîm i gystadlu yng nghynghrair ysgolion De Cymru a bydd y cyfleusterau gwell o fudd hefyd i Glwb Panthers Pontypridd a Phêl Fasged Cymru, sy'n defnyddio neuadd yr ysgol.     


CIC Bocsio a Ffitrwydd AB, Blaenau Gwent

Dyfarnwyd: £12,000
Prosiect: Wedi'i hadeiladu yn y 1970au, mae Canolfan Gymunedol Brynmawr angen llawer o gariad a gwaith atgyweirio helaeth. A bydd hynny'n digwydd diolch i grant Lle i Chwaraeon a fydd yn galluogi atgyweirio'r to, gosod cawodydd newydd yn eu lle, ffenestri a drysau newydd, yn ogystal â system o gamerâu goruchwylio. Bydd y gwaith adnewyddu'n helpu bocsio, cicfocsio, MMA, dosbarthiadau ffitrwydd a reslo i ffynnu yng Nghwm Rhymni.       


Cymdeithas Feicio Glan Morfa (Trac Marsh), Y Rhyl, Sir Ddinbych

Dyfarnwyd: £6,511
Prosiect: Gall beicwyr Trac Marsh edrych ymlaen at ddyfodol gwell diolch i gyllid a fydd yn helpu'r clwb i uwchraddio ei lifoleuadau gwan i oleuadau LED modern. Bydd amgylchedd diogelach, wedi'i oleuo'n well, yn helpu i sicrhau cynnydd dramatig yn y defnydd o'r trac gyda'r nos.


Newport Live, Casnewydd

Dyfarnwyd: £30,102
Prosiect: Bydd y cyllid yma'n cefnogi adnewyddu ac ailagor canolfan yr YMCA ym Mhillgwenlli. Bydd y ganolfan yn cael offer modern fel ei bod yn cael cynnig campfa gymunedol a rhaglen o ddosbarthiadau ymarfer, gan ddarparu hwb y mae croeso mawr iddo i iechyd, ffitrwydd a lles yn un o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.   


Campfa Hyfforddiant Personol Keri Mckibbin, Sir Gaerfyrddin

Dyfarnwyd: £17,286
Prosiect: Mae'r ganolfan hyfforddi un stop ym Mhorth Tywyn yn trawsnewid ei gofod awyr agored yn gwrt pêl droed/pêl rwyd/pêl fasged gyda'r holl byst angenrheidiol, llinellau wedi'u paentio, llifoleuadau ac arwyneb proffesiynol. Hefyd mae gan y gampfa gynlluniau ar gyfer rig awyr agored gydag offer hyfforddi crog, barrau mwnci, dringo rhaff ac atodiadau pwysau. 


Clwb Pêl Droed Brickfield Rangers, Wrecsam

Dyfarnwyd: £18,720
Prosiect: Bydd prynu llifoleuadau symudol newydd yn galluogi'r clwb i greu ardal hyfforddi newydd gyda llifoleuadau a fydd yn hwb aruthrol i'w dimau iau, hŷn, merched, cerdded, feteran  ac anabledd.   


Snowsport Cymru Wales, Caerdydd

Dyfarnwyd: £24,510
Prosiect: I helpu i ddenu a chadw cyfranogwyr chwaraeon eria newydd, bydd cyllid Lle i Chwaraeon yn cael ei ddefnyddio i helpu i wneud gwaith uwchraddio hanfodol yng Nghanolfan Sgïo Caerdydd yn y Tyllgoed. Bydd gosod system niwlo yn ei lle yn helpu i wella'r amodau mewn tywydd sych, a bydd carped hud (lifft deithiol) yn yr ardal i ddechreuwyr a phobl amhrofiadol yn darparu gwell profiad i'r dysgwyr i gyd.         


Antur Parc Margam, Castell-nedd Port Talbot

Dyfarnwyd: £5,154
Prosiect: Prynu chwe threic newydd i bobl ag anableddau eu reidio, yn ogystal ag unrhyw un sy'n teimlo'n llai cyfforddus yn reidio beic dwy olwyn. Bydd cynhwysydd storio'n cael ei brynu ar gyfer y treiciau hefyd, i ategu'r gweithgareddau cynhwysol sy'n cael eu cynnig eisoes yn y parc gwledig, fel canŵio a chaiacio.   


Undeb Beicio Cymru, Casnewydd a Chonwy

Dyfarnwyd: £12,310
Prosiect: Mae sawl beic unigol a thandem hygyrch, yn ogystal â nifer o feiciau balans, yn cael eu prynu fel bod posib sefydlu dwy ganolfan parafeicio. Bydd un yn Nhrac Athletau Parc Eirias ym Mae Colwyn a bydd y llall yng Nghasnewydd, lle bydd y felodrom dan do a'r trac athletau gerllaw yn cael eu defnyddio.             


Clwb Tennis Bwrdd y Rhondda, Rhondda Cynon Taf

Dyfarnwyd: £728
Prosiect: Mae cyllid yn cael ei ddefnyddio gan glwb Tonypandy i brynu robot partner ymarfer newydd a fydd yn bwydo peli cyflym a throelli amrywiol i brofi chwaraewyr ar bob lefel.


Clwb Nofio Amatur Aberhonddu a'r Cyffiniau, Powys

Dyfarnwyd: £3,528
Prosiect: Mae blociau dechrau sydd mewn cyflwr gwael ac sydd wedi bod yn y pwll am 25 o flynyddoedd yn cael eu newid am rai newydd a fydd o fudd i gael plant yn gyfarwydd â'r blociau dechrau y byddant yn eu defnyddio mewn galas nofio cystadleuol. Mae gan y blociau newydd gefn y mae posib ei addasu er mwyn ei symud i'r lleoliad cywir i gefnogi pob nofiwr, gan gynnwys y rhai ag anableddau. Mae hyn yn hynod bwysig i'r clwb gan fod ganddo un aelod â pharlys yr ymennydd.              


Darllenwch restr lawn o'r 118 o brosiectau sydd wedi rhannu'r £1m+ o gyllid Lle i Chwaraeon.