Grantiau Datblygu

Ydych chi eisiau sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau ymarfer newydd neu brynu offer y mae ei wir angen er mwyn symud eich prosiect ymlaen i'r lefel nesaf?

Os felly, mae grant sydd rhwng £1,501 a £25,000 ar gael i dalu am yr holl brosiectau uchod, yn ogystal â'r canlynol:

 • Addysg i hyfforddwyr
 • Llifoleuadau at ddibenion hyfforddi
 • Prynu tir neu hawliau ar dir er mwyn datblygu mannau gweithgarwch
 • Grantiau sefydlu i gefnogi mentrau newydd 

Pwy all wneud cais?

Mae'r grant hwn ar gael i unrhyw grŵp sydd â chyfrif (Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw ei sefydliad.

Pwy na all wneud cais?

Yn anffodus, os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd, yn ysgol gynradd neu'n gorff cysylltiedig sy'n trefnu gweithgareddau i blant, neu'n ysgol uwchradd sy'n rhan o'r cynllun 5x60, nid ydych yn gymwys i wneud cais am Grant Datblygu.

Hefyd, ni ellir cyllido'r gweithgareddau a ganlyn:

 • Gweithgareddau corfforol fel garddio, DIY, gwelliannau amgylcheddol, dawns perfformiad neu sgiliau syrcas
 • Gweithgareddau / prosiectau sy'n bodoli eisoes ac sydd wedi dechrau
 • Prosiectau y credir eu bod yn rhan o gostau rhedeg o ddydd i ddydd arferol sefydliad 
 • Prosiectau wedi'u lleoli y tu allan i Gymru

Neu'r elfennau a ganlyn mewn prosiectau:

 • Cynnal a chadw, atgyweirio neu newid offer neu gyfleusterau presennol (er hynny, rhoddir ystyriaeth i newid offer nad yw'n cydymffurfio bellach â'r ddeddfwriaeth bresennol)
 • Prynu eitemau personol o offer
 • Arlwyo a lletygarwch 
 • Medalau, tystysgrifau a thlysau
 • Tripiau cartref neu dramor
 • Achlysuron unigryw heb unrhyw gysylltiad â gweithgareddau parhaus
 • Aelodaeth

Sut mae ymgeisio

Os yw'r grant hwn yn swnio'n berffaith ar gyfer eich prosiect chi, beth am ymgeisio ar-lein drwy glicio ar y botwm "Ymgeisio Ar-lein" ar y dde. Bydd hwn yn rhoi mynediad i chi i Borthol Grantiau Chwaraeon Cymru ac yno cewch lenwi ffurflen Grant Datblygu ar-lein.  
Wrth fynd drwy'r ffurflen gais, os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth neu arweiniad am adran neu gwestiwn, cliciwch ar y marc cwestiwn glas agosaf   ac fe welwch ragor o wybodaeth.

Wrth gwblhau eich cais, cofiwch sicrhau eich bod yn atodi'r holl ddogfennau y gofynnir amdanynt, yn enwedig y dystiolaeth o gyfrif eich sefydliad (cyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd), fel nad oes oedi gyda phrosesu eich cais.

Ar ôl cyflwyno eich ffurflen gais, byddwch yn cael gwybodaeth gyson ar e-bost wrth iddi symud o gam i gam drwy'r broses ddyfarnu.

Cyn gwneud cais, darllenwch y 3 dogfen "Help" ar ffurf PDF ar y dde. Byddant yn rhoi syniad i chi o'r wybodaeth sydd ei hangen a hefyd yn esbonio sut mae ymgeisio am grant gan ddefnyddio Porthol Grantiau Chwaraeon Cymru.

Rydyn ni wedi datblygu amrywiaeth o fideos 'Sut i' dwyieithog i'ch helpu chi drwy'r broses ymgeisio. Mae'r rhain ar gael ar sianel YouTube Chwaraeon Cymru. Os ydych chi'n dal i gael anhawster ar ôl gwylio'r fideos yma, cofiwch gysylltu â ni.             

Yn olaf, i weld a yw eich porwr rhyngrwyd presennol yn un priodol a'ch bod yn gallu defnyddio ein system Ymgeisio am Grantiau ar-lein, cliciwch yma i weld a yw eich porwr yn addas.

Rhagor o help

Os nad ydych yn sicr a yw Grant Datblygu ar eich cyfer chi, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich prosiect, cysylltwch â Thîm Grantiau Chwaraeon Cymru yn uniongyrchol ar 0300 300 3130 a byddant yn barod iawn i helpu.

Fel dewis arall, cysylltwch â'ch Cyngor Gwirfoddol Sirol am gyngor a chefnogaeth ynghylch sut i lenwi'r ffurflen gais. Ceir manylion cysylltu ar gyfer pob Cyngor Gwirfoddol Sirol yma.

NB: Sylwer bod Chwaraeon Cymru yn ddosbarthwr cyllid y Loteri Genedlaethol.

Apply Online button (Cymraeg)

Cysylltiadau Allanol

DOWNLOADS