Cronfa Lle I Chwaraeon

Mae'r grant ar gau nawr a bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am eu canlyniad yn fuan.  

Mae Chwaraeon Cymru, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, heddiw (30 Ebrill 2019) wedi lansio cronfa newydd, 'Lle i Chwaraeon', gyda hyd at £1m ar gael i glybiau a sefydliadau chwaraeon ledled Cymru.

Bydd y gronfa ar gael i gefnogi prosiectau sy'n awyddus i wella, amddiffyn neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.  

Gwahoddir ceisiadau gan grwpiau chwaraeon cymunedol a gall gynnwys pethau fel llifoleuadau, arwynebau ami-chwaraeon, ehangu neu wella cyfleusterau sy'n bodoli eisoes ac yn y blaen. Mae manylion meini prawf y gronfa i'w gweld ar wefan Chwaraeon Cymru.

Rhaid gwneud ceisiadau ar-lein erbyn 28 Mehefin 2019 ac (5yp), yn bwysig, mae angen i'r prosiectau gael eu cwblhau erbyn diwedd Mawrth 2020.

Apply Online Welsh

Dywedodd Brian Davies, Cyfarwyddwr Perfformiad gyda Chwaraeon Cymru: "Mae'n hysbys fod cael y cyfleusterau iawn yn eu lle yn gallu cael effaith fawr ar brofiad person o chwaraeon ac yn ei gwneud hi'n fwy tebygol y byddan nhw'n cyfranogi'n rheolaidd. Bydd y gronfa hon yn helpu clybiau, sefydliadau a chyfleusterau chwaraeon ledled Cymru i greu amgylcheddau yng nghalon ein cymunedau ar gyfer cyfranogi, mwynhau a chael bodlonrwydd."

"Dylai fod yna le i chwaraeon ar gyfer pawb. Trwy ymgeisio i'r gronfa hon, gallech roi cyfle i'ch clwb neu grŵp greu neu wella cyfleuster a fydd yn cael effaith barhaol ar gyfranogwyr newydd neu rai presennol am flynyddoedd i ddod."

Dywedodd Sam Warburton OBE, cyn chwaraewr rygbi Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon: "Roeddwn yn ddigon ffodus i hyfforddi gyda chyfleusterau ardderchog pan oeddwn yn tyfu lan yng Nghaerdydd.  Er hynny, dwi'n gwybod nid yw pob math o chwaraeon nac athletwr mor ffodus, felly mae'n bwysig ein bod yn gwella'r cyfleusterau sydd gennym ar draws Cymru i annog y genhedlaeth nesaf i gael hwyl a chyrraedd eu potensial. Rwy'n annog unrhyw un sy'n ymwneud â chwaraeon lawrgwlad i wneud cais am y gronfa newydd fel bod modd iddynt cael eu datblygu a gwneud gwahaniaeth mawr i'r gymuned gyfan." Clwb cyntaf Sam oedd Clwb Rygbi Rhiwbeina ac mae nawr yn lysgennad i Sylfaen CymunedolGleision Caerdydd.

Mae'r gronfa gyfalaf newydd ar gyfer cyfleusterau chwaraeon Cymru yn arwydd o ymrwymiad pendant gan Lywodraeth Cymru i helpu i foderneiddio'r cyfleusterau chwaraeon sy'n hybu eu gweledigaeth ar gyfer cenedl egnïol ble gall pawb fwynhau chwaraeon gydol eu hoes.

Dywedodd Dafydd Elis -Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae cyfleusterau modern, hygyrch a chynaliadwy yn bwysig os ydyn ni am annog a chefnogi pobl o bob oed i arwain bywydau iach ac egniol. Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu neilltuo rhywfaint o gyllid i greu'r gronfa newydd hon ac rwy'n edrych ymlaen at weld rhai ceisiadau cyffrous.

"Gwyddom am effaith gadarnhaol y gall chwaraeon ei gael ar ein hiechyd a'ch lles, boed hynny fel cyfranogwyr, gwirfoddolwyr neu wylwyr. Mae chwaraeon hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth glymu cymunedau, gan roi uchelgais i bobl ifanc, codi'n proffil rhyngwladol a chreu manteision economaidd i Gymru. Gyda'r buddsoddiad hwn, gobeithiwn y byddwn yn creu lle ar gyfer chwaraeon i fwy o bobl."    

I wneud cais am gyllid ewch i https://grants.sport.wales/en/login?ReturnUrl=%2f neu os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol ynghylch y gronfa ffoniwch  0300 3003130.

Mwy o wybodaeth

Rhaid i'r holl arian a ddyfernir gael ei wario yn llawn erbyn diwedd mis Mawrth 2020 - ni ddylai prosiectau nad oes modd iddynt gadw at yr amserlen hon gael eu datblygu ymhellach. Bydd rhaid i ymgeiswyr ddangos yn glir pa wahaniaeth fydd y grant y gwnaed cais amdano'n ei wneud, o ran niferoedd ac ansawdd.          

Gall ceisiadau fod yn canolbwyntio ar y mathau canlynol o brosiectau:

 • Gwaith adeiladu*;
 • Effeithlonrwydd amgylcheddol*;
 • Offer;
 • Uwchraddio cyfleusterau;
 • Llifoleuadau*;
 • Gwaith cynnal a chadw;
 • Gwaith ar gaeau;
 • Ardaloedd chwarae;
 • Ffioedd proffesiynol; 
 • Newid/ailwynebu/atgyweirio; 
 • Parciau sglefrio*;
 • Storio;
 • Arall.

*Efallai y bydd y rhai sydd wedi'u marcio â seren yn gorfod cael caniatâd cynllunio a/neu reoliadau adeiladu.  Er bod cyfarwyddyd ychwanegol ynghylch hyn yn cael ei ddarparu ar-lein, cofiwch fod prosiectau o'r natur yma'n cymryd mwy o amser i'w gweithredu fel rheol.

Ni fydd unrhyw brosiectau refeniw yn cael eu hystyried, ar wahân i ffioedd proffesiynol perthnasol ar gyfer prosiectau adeiladu. Nid oes swm isaf nac uchaf ar gyfer dyfarniad.          

 

Meini Prawf Cyllido

Profir pob cais yn erbyn yr egwyddorion pwysig canlynol:                

 • Mae'r prosiect yn rhan o gynllun strategol ar gyfer y sefydliad.
 • Mae'n cyfrannu at dirlun lleol o gyfleusterau modern ac addas i bwrpas i gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
 • Mae'n cefnogi darpariaeth aml-chwaraeon ar y safleoedd presennol.
 • Mae'n cefnogi integreiddio gwasanaethau h.y. 'ehangach na chwaraeon/hamdden'.
 • Wedi'i gynnwys yng nghynlluniau cyfleusterau'r Awdurdod Lleol a / neu'r Corff Rheoli Cenedlaethol neu'n cael ei gefnogi gan un o'r cyrff.
 • Yn cefnogi darpariaeth mewn cymuned ddifreintiedig - byddai prosiectau sy'n ceisio rhoi sylw i faterion dwys yn gysylltiedig â diffyg cyfranogiad mewn cymunedau neu ddatblygiadau sy'n cael eu cynnal mewn ardal sy'n dioddef o anfantais economaidd yn cael eu hystyried fel blaenoriaeth uchel. 
 • Yn hybu cyfleoedd cyfartal, yn enwedig ar gyfer pobl anabl neu grwpiau a dangynrychiolir.                    
 • Yn annog cyfranogiad teuluol mewn chwaraeon a hamdden actif.   
 • Ystyriaeth briodol i sefydlogrwydd ariannol ac, yn ddelfrydol, yn cynnwys cyfraniad ariannol.

Hefyd asesir ceisiadau yn erbyn amcanion y cynllun a rhaid iddynt ddangos eu bod wedi ystyried y canlynol:   

 • Pa gyfleusterau lleol eraill sydd ar gael eisoes neu wedi'u cynllunio.
 • Yr angen/galw lleol am hwyluso cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
 • Cydweithredu - potensial i rannu darpariaeth a/neu gydleoli gwasanaethau.
 • Effaith amgylcheddol.