Rhowch glap i'r ap

Chwaraeon:

Tennis

Lleoliad:

Cymru

Mae chwaraeon yng Nghymru'n codi'u safonau o ran gwasanaethau cwsmeriaid wrth i glybiau a sefydliadau ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i lansio sawl math o Ap i gyfathrebu'n well ag aelodau presennol ac i agor drysau hefyd ar gyfer marchnad newydd bosib.

Yn benodol, mae Clwb Tennis Parc Stow yng Nghasnewydd wedi gweld cynnydd yn ei aelodaeth diolch i ddatblygiad Ap sydd ar gael i'w lawrlwytho i ffonau clyfar iPhone ac Android.

Mae'r Ap, sydd am ddim i'w lawrlwytho ac sydd wedi gwella'r cyfathrebu yn y clwb drwy sicrhau bod newyddion, argaeledd cyrtiau a gwybodaeth am gemau'n cael eu cyhoeddi'n rhwydd a phrydlon, wedi cael ei groesawu gan yr aelodau a Tennis Cymru fel ei gilydd.

Yn dilyn llwyddiant yr Ap, mae Tennis Cymru yn paratoi i lansio ei Ap ei hun yn awr yn y gobaith o newid y farn am dennis ledled y wlad.      

Dywedodd Simon Clarke, Tennis Cymru: "Rydw i'n teimlo ein bod ni'n symud gyda'r oes - mae'r Ap wedi cael ei gynllunio fel bod pobl yn gallu gweld y newyddion a'r digwyddiadau perthnasol i dennis ledled Cymru, a hefyd gwybodaeth am gyrsiau addysgu hyfforddwyr sydd i gael eu cynnal, mynediad uniongyrchol i'n tudalennau Facebook a Twitter a data byw o gystadlaethau.                     

"I ni, prif fantais yr Ap yw'r gallu i fwydo canlyniadau gemau'n uniongyrchol i'r system yn syth ar ôl y gêm - mae'r chwaraewyr yn gallu edrych drwy'r tablau cynghrair, ystadegau'r gemau a'r gemau sydd i ddod dim ond drwy glicio botwm.

"Mae'r Ap wedi cael sylw gennym ni ers peth amser, yn enwedig gan ei fod yn un o brif flaenoriaethau'r Gymdeithas Tennis Lawnt - fe gawsom ein hysbrydoli gan lwyddiant Parc Stow ac, o ganlyniad, fe aethon ni ati i weithio gyda'u datblygwr, y myfyriwr Max Price, sydd wedi gwneud gwaith rhagorol."

Gan fod y genhedlaeth iau yn fwy tueddol i droi at Ap symudol am wybodaeth, y gobaith yw y bydd y dechnoleg newydd yn llwybr newydd i Barc Stow, Tennis Cymru a chlybiau eraill, i ddenu a chyfathrebu gyda chynulleidfa iau.                      

Dywedodd Simon Napper, Rheolwr TGCh yn Chwaraeon Cymru: "Mae ffôn clyfar arferol heddiw'n fwy pwerus na chyfrifiadur pen desg 2-3 blynedd yn ôl. Mae byd yr Ap yn cael ei ystyried fel dyfodol meddalwedd, oherwydd dyma ffordd well o sicrhau gwybodaeth ar y rhyngrwyd. Y disgwyl yw y bydd Ap i ffôn symudol ar gael gan y rhan fwyaf o sefydliadau, gan gynnwys clybiau chwaraeon a sefydliadau dielw traddodiadol.        

"O'i greu'n briodol, mae posib i Ap i ffôn symudol gael ei ddefnyddio gan glybiau chwaraeon i gyfathrebu â'u haelodau mewn ffordd fodern ac effeithiol. Mae Tennis Cymru a Pharc Stow wedi dangos yn ddiweddar ei bod yn gymharol hawdd a rhad datblygu Ap."

Cyngor Call Chwaraeon Cymru ar gyfer Datblygu Ap

 • Penderfynwch pwy yw eich cynulleidfa darged a gwnewch yn siŵr bod y cynnwys yn briodol i'r grŵp hwnnw / grwpiau hynny.
 • Adolygwch yr Apiau eraill sydd ar gael i weld beth gellir ei wneud. Mae miloedd o Apiau ar gael eisoes ac felly mae'n bwysig adolygu beth sy'n llwyddiannus.      
 • Mae cynnwys yn bwysig iawn; os nad yw'r cynnwys yn ddiddorol neu os nad yw'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd, yna bydd eich cynulleidfa'n rhoi'r gorau i ddefnyddio'r Ap yn fuan iawn.
 • Ystyriwch ofyn i gwmni proffesiynol gynllunio eich Ap. Ceir llawer o gwmnïau a fydd yn creu Ap i chi ac nid oes raid i hyn fod yn ddrud iawn. Mae pobl yn disgwyl i Ap fod yn hwylus iawn i'w ddefnyddio. Oni bai fod gennych chi brofiad rhaglennu, mae'n well defnyddio trydydd parti i ddatblygu eich Ap. Os ydych chi eisiau datblygu eich Ap eich hun, yna mae Citiau Datblygu ar gael gan Apple a Google.
 • Ystyriwch y llwyfannau technolegol y mae'n rhaid i chi ddarparu ar eu cyfer. Y llwyfannau Ap Ffôn Clyfar / Tabled mwyaf poblogaidd yw Apple (iOS) a Google (Android). Er hynny, mae Microsoft ac RIM (Blackberry) ar gael hefyd. Oes raid i chi ddatblygu eich Ap ar gyfer y rhain i gyd?
 • Gwnewch yn siŵr bod yr Ap am ddim i'w lawrlwytho. Bydd eich cynulleidfa darged yn gymharol fach felly mae arnoch angen annog defnydd o'r Ap. Bydd codi ffi am yr Ap yn atal pobl rhag rhoi cynnig arno.
 • Hybwch eich Ap gan ddefnyddio'r sianelau cyfathrebu presennol, fel cylchlythyrau a gwefannau.            
 • Cynnwys yw popeth; peidiwch â dim ond ailadrodd eich gwefan yn yr Ap. Er enghraifft:
  • Ceisiwch arloesi a chynnig swyddogaeth ychwanegol at eich gwybodaeth bresennol. Er enghraifft, os ydych chi'n glwb sy'n cynnig sesiynau, oes posib cynnig y cyfleuster hwn ar yr Ap i wneud archebu'n haws.
  • Gwnewch yn siŵr ei bod yn hawdd i aelodau gael gwybodaeth ddefnyddiol, fel rhifau cyswllt ac amseroedd agor.
  • Gallech gynnig fforwm neu swyddogaeth rhwydweithio cymdeithasol, ond bydd darpariaeth dda ar gyfer y rhain eisoes gydag Apiau fel Twitter a Facebook. Gallech gysylltu'r rhain fodd bynnag, os oes gennych bresenoldeb ar rwydwaith cymdeithasol eisoes.
  • Mae gwybodaeth arall, fel tablau cynghrair neu wybodaeth am gystadlaethau, yn ddefnyddiol.
  • Ystyriwch a oes posib talu tanysgrifiadau / ffioedd drwy'r Ap gan ddefnyddio technoleg fel PayPal.
  • Mae dolenni i Apiau eraill yn ddefnyddiol hefyd, fel Google Maps am wasanaethau lleoliad.
  • Hefyd gallech ddefnyddio hysbysiadau 'Gwthio' i roi gwybod i aelodau am gystadlaethau, tanysgrifiadau dyledus a digwyddiadau mawr cysylltiedig â'ch camp.
  • Ystyriwch gynnwys gêm ar gyfer aelodau iau.                           
  • Defnyddiwch gyfryngau fel lluniau a fideos i dynnu sylw at eich negeseuon.
  • Gwnewch yn siŵr nad oes nam ar eich Ap. Does dim byd gwaeth nag Ap sy'n rhewi neu'n gwrthod gweithio fel y disgwyl. Mae profi manwl yn hanfodol, yn enwedig os ydych chi'n datblygu eich Ap eich hun.
  • Cofiwch mai ffordd arall i gyfathrebu gyda'ch aelodau yw Ap; efallai y bydd yn well gan rai aelodau'r cyfryngau presennol, fel e-bost neu wefannau.

Cynnwys cysylltiedig

Tenis Cymru

Cewch ragor o wybodaeth am dennis yng Nghymru drwy fynd i:

Gwefan

Twitter

Facebook