Plant Merthyr yn Hopian, Sgipio a Neidio at Ddyfodol Iachach

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

MerthyrTudful

"Mae gan fy merch i gymaint mwy o hyder ers dod i'r grŵp i blant bach; mae hi nid yn unig yn dysgu sgiliau sylfaenol, ond yn gwneud ffrindiau newydd hefyd."

Mae dyfodol plant Merthyr yn edrych yn hapusach, yn iachach ac yn fwy egnïol, diolch i ymdrechion eu cymuned leol.

Mewn cam unigryw, mae grwpiau ledled y gymuned wedi dod at ei gilydd gydag ymrwymiad i ddarparu i ieuenctid sgiliau, cymhelliant a chyfleoedd i fod yn hopian, sgipio a neidio drwy gydol eu hoes.

    
Gan ddechrau gyda thîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, a gyda chefnogaeth eu Rheolwr lleol ar gyfer y Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion, mae llythrennedd corfforol wedi dod yn ffocws allweddol i ysgolion, clybiau chwaraeon cymunedol, llyfrgelloedd, y coleg lleol a mudiadau lles cymdeithasol fel ei gilydd.


Mae'r cam hwn yn sicrhau bod plant yr ardal yn fwy egnïol, gan ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol, gyda'r gallu a'r dyhead i fynd ymlaen a byw bywydau iachach.

                             
Dywedodd Swyddog Datblygu Chwaraeon Merthyr Tudful, Emma Christopher: "Mae Llythrennedd Corfforol yn sail i bopeth rydyn ni'n ei wneud. Dyma'r ffordd orau o baratoi plant at fynd ymlaen a byw bywydau egnïol ac iach.

       
"Yn wahanol i sesiynau chwaraeon traddodiadol, mae'n sicrhau bod plentyn yn datblygu'r sgiliau priodol, yn yr amgylchedd cywir, i ddewis wedyn y gweithgareddau corfforol y mae'n cymryd rhan ynddyn nhw drwy gydol ei oes.


"'Dyw hon ddim wedi bod yn broses dros nos, ond gyda chefnogaeth Rheolwr lleol y Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion, rydyn ni'n cynnwys llythrennedd corfforol yn ein pedair rhaglen ac yn dod â phartneriaid o bob rhan o'r gymuned i mewn. Rydyn ni'n gwybod nawr ein bod ni'n cynnig yr opsiynau gorau posib i'n hieuenctid."


Sut aethant ati i wneud hyn ...

Dechreuodd tîm Datblygu Chwaraeon Merthyr weithredu ei agenda llythrennedd corfforol, gan ddefnyddio adnoddau ac ethos Chwarae i Ddysgu gan Chwaraeon Cymru.

Gan ddefnyddio canolfannau hamdden lleol, sefydlwyd sesiynau pêl rwyd ar gyfer plant tair i chwech oed, yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau sylfaenol cyffredinol yn hytrach na dim ond sgiliau pêl rwyd.

Sefydlwyd clybiau ar ôl ysgol hefyd, yn defnyddio'r adnodd, gan olygu eto bod babanod yn gallu ymarfer a datblygu sgiliau symud sylfaenol. Roedd un ffactor pwysig iawn yn rhan ganolog o lwyddiant y ddau sesiwn, HWYL.

Anogwyd rhieni i chwarae eu rhan mewn cefnogi eu plant i ddatblygu eu llythrennedd corfforol hefyd. Roedd gwaith cartref a oedd yn cael ei osod drwy'r adnodd Chwarae i Ddysgu yn golygu bod plant ledled y sir yn ymarfer eu sgiliau taflu gyda mam a dad gan ddefnyddio pâr o sanau wedi'i wneud yn bêl a basn ymolchi.

Yn unol ag ethos llythrennedd corfforol, cynigiodd tîm Datblygu Chwaraeon Merthyr opsiwn Aml-Sgiliau hefyd i blant hŷn (chwech i un ar ddeg oed), gan annog eu partneriaid i wneud hynny hefyd. Mae hyn yn golygu bod ieuenctid yn gallu parhau i ddatblygu sgiliau cyffredinol yn y cam dysgu pwysig hwn, cyn arbenigo mewn dim ond un gamp.

Sicrhaodd tîm Merthyr bod eu cynnig llythrennedd corfforol yn gynaliadwy drwy ddod â phartneriaid o'r coleg lleol yn rhan o raglenni Dechrau'n Deg, Cymunedau yn Gyntaf a Gwasanaethau Cymdeithasol. Ar ôl denu a hyfforddi myfyrwyr a gweithwyr cymdeithasol fel ei gilydd, roedd y tîm yn gallu defnyddio gweithlu ychwanegol i ddarparu sesiynau Aml-Sgiliau a Chwarae i Ddysgu, gan sicrhau bod y neges llythrennedd corfforol yn cael ei rhannu gyda grwpiau newydd.

Chwiliwyd am leoliadau llai traddodiadol hefyd, fel llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol lleol, yn ychwanegol at ganolfannau hamdden ac ysgolion, i wneud yn siŵr bod y ddarpariaeth newydd yn cyrraedd mor eang â phosib.

Mae'r dull llythrennedd corfforol o weithredu'n sicrhau bod ieuenctid Merthyr yn cael hwyl wrth fwynhau datblygu amrywiaeth eang o sgiliau corfforol. Yn syml, mae hyn yn golygu y bydd ganddynt allu a hyder i roi cynnig ar wahanol chwaraeon a gweithgareddau, a chymryd rhan ynddynt, wrth fynd yn hŷn.


Cyngor Call ar gyfer Llwyddiant

Deg cyngor gan y Tîm ym Merthyr am sut mae gwneud i lythrennedd corfforol weithio'n ymarferol.


Cael eraill i gymryd rhan

Mae Swyddog Datblygu Chwaraeon Merthyr, Emma Christopher, yn enwi cyfraniad gan bartneriaid eraill fel un o'r prif elfennau sy'n cyfrannu at eu llwyddiant.


Esboniodd: "Er mwyn rhannu'r neges llythrennedd corfforol, mae'n hanfodol cael cymaint o bobl â phosib i gymryd rhan. Er mwyn ymgorffori'r neges a'r ymarfer, mae'n rhaid iddyn nhw fod yn bresennol ym mhob man, o'r ysgol a'r llyfrgell leol i'r canolfannau hamdden a llawer o adeiladau cymunedol."


Defnyddio gwybodaeth arbenigwyr


Mae Emma hefyd yn dweud bod y berthynas waith agos sydd gan y tîm gyda Rheolwr lleol y Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion yn hanfodol i lwyddiant, gan ddweud bod y wybodaeth, yr hyfforddiant a'r cyfarwyddyd mae wedi'u darparu'n amhrisiadwy.

                                    
Mae'r cyfarwyddyd hwn, ynghyd â'r ddealltwriaeth a'r sgiliau y mae'r hyfforddwyr Datblygu Chwaraeon wedi gallu eu datblygu mewn llythrennedd corfforol, wedi sicrhau bod y sesiynau i gyd wedi bod o ansawdd uchel.


Mae mentoriaid yn amhrisiadwy

Mae Merthyr wedi sicrhau bod ei sesiynau'n gynaliadwy drwy ategu ei weithlu gyda rhaglenni mentora myfyrwyr. Mae'r rhaglenni Chwarae i Ddysgu ac Aml-Sgiliau wedi cynnwys opsiynau mentora i fyfyrwyr o'r coleg lleol, gan ddarparu opsiynau datblygu sgiliau rhagorol i'r myfyrwyr a gweithlu iach i'r tîm.

                                                  
Peidiwch â gadael i draddodiad greu rhwystrau


'Wnaeth Merthyr ddim gadael i'r ffaith nad oedd llyfrgelloedd yn lleoliadau chwaraeon traddodiadol, neu nad oedd Dechrau'n Deg yn bartner chwaraeon traddodiadol, ei atal rhag eu defnyddio fel rhan o'r agenda llythrennedd corfforol. Mae hwn wedi bod yn ffactor enfawr i lwyddiant y dull newydd o weithredu.

Yn yr un modd, 'wnaeth y tim a'i bartneriaid, fel y clybiau lleol a gymerodd ran yn sydyn iawn, ddim gadael i'r dulliau newydd o ddysgu 'chwaraeon' eu dychryn. Gyda chefnogaeth adnoddau Chwaraeon Cymru a'r opsiynau hyfforddi a gynigiwyd, roeddent yn gweld canlyniadau mawr yn fuan iawn o ran llawer o blant hapus yn llawn cymhelliant.


Cysylltwch â thîm Datblygu Chwaraeon Merthyr ar twitter - @merthyrcbc

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido

Astudiaeth Cyflyrau Eraill