Gofalu am Wirfoddoli yn y Mileniwm

Os gall 650 o bobl ifanc gyfrannu 56,350 o oriau o wirfoddoli mewn chwaraeon rhyngddynt mewn blwyddyn, dychmygwch beth fyddai'r canlyniadau pe bai mwy ohonom yn gwneud yr un peth.

 

Mae'n gyfraniad rhagorol iawn ac yn un sy'n dangos bod gwobrwyo pobl ifanc am yr amser maent yn ei roi i chwaraeon yn gallu arwain at fanteision i eraill.

Yn 2012, ymunodd Chwaraeon Cymru â Gwirvol (sy'n rheoli Gwirfoddolwyr y Mileniwm ar ran WCVA), Sports Leaders UK a Street Games Cymru i lansio Dyfarniad Chwaraeon 50 Gwirfoddolwyr y Mileniwm (Chwaraeon 50 GM / MV 50 Sport).

Cafodd Chwaraeon 50 GM ei sefydlu fel rhan o'r Dyfarniad 50 gwreiddiol i dargedu'r gwirfoddolwyr ifanc niferus yng Nghymru sy'n gwirfoddoli mewn chwaraeon ysgol a chymunedol.       

Mae pobl ifanc sy'n gwirfoddoli mewn chwaraeon yn gallu cofrestru gyda Chwaraeon 50 GM, cofnodi eu horiau a chael eu cydnabod am eu hymrwymiad.            

Rhwng mis Medi 2012 a mis Rhagfyr 2013, mae bron i 650 o Dystysgrifau Chwaraeon GM wedi cael eu hawlio gan bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed ledled Cymru.                  

Mae hyn yn rhannu i 379 yn hawlio Tystysgrif Chwaraeon GM50, 182 yn dal ati ac yn mynd ymlaen i ennill eu tystysgrif 100 awr, a 96 yn cael y dyfarniad uchaf, sef 200 awr.

Hefyd, mae mwy na 50 o sefydliadau ledled Cymru wedi ymuno â Gwirvol i gynnig Dyfarniad Chwaraeon 50 GM i'w gwirfoddolwyr ifanc.

A'r cyfan am ddim ond £3,000 o fuddsoddiad i gynhyrchu'r adnoddau er mwyn lansio'r prosiect.

Dywedodd Richard Dando, Uwch Swyddog gyda Chwaraeon Cymru:

"Mae pobl ifanc fel ein Llysgenhadon Ifanc ni, a'r arweinwyr chwaraeon sy'n gwirfoddoli mewn chwaraeon ysgol a chymunedol, yn chwarae rhan bwysig iawn mewn cael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes. Hefyd maen nhw'n arbed adnoddau ariannol gwerthfawr y byddai'n rhaid eu cael er mwyn talu i hyfforddwyr am gyflwyno'r chwaraeon yma. Mae'n bwysig bod y bobl ifanc yma'n cael eu cydnabod am eu hymdrechion drwy brosiect cenedlaethol fel Gwirfoddolwyr y Mileniwm, oherwydd efallai y bydd yn eu hannog nhw i ddal ati i wirfoddoli fel oedolion."

Dywedodd David Heald, Cydlynydd Gwirfoddolwyr y Mileniwm gyda GwirVol:

"Mae Dyfarniad Chwaraeon GM50 wedi bod yn brosiect llwyddiannus iawn hyd yma ac mae'n ehangu ac yn cydnabod mwy o bobl ifanc ledled Cymru. Hefyd, mae cyflwyno nodwedd ryngweithiol gwefan GwirVol (www.gwirvol.org), fel bod pobl ifanc yn gallu cofnodi eu horiau ar-lein neu gan ddefnyddio nifer o ffonau clyfar, wedi rhoi hwb pellach i'r rhaglen. Yr allwedd oedd cael gwahanol sefydliadau i gydweithio tuag at nod cyffredin a chynnwys cyfraniad y bobl ifanc eu hunain drwy gynnwys Llysgenhadon Ifanc Chwaraeon Cymru."

Dywedodd Rob Guy, Rheolwr Cenedlaethol Sports Leaders UK yng Nghymru:                    

"Rydyn ni hefyd yn gwybod bod pobl o bob oed yn gwerthfawrogi cael eu gwobrwyo a'u cydnabod, yn enwedig os ydyn nhw'n gweithio'n wirfoddol.           

"Mae'n rhaid i ni annog pobl i ddal ati i wirfoddoli a'i wneud yn arfer oes os ydyn ni am gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes yng Nghymru.  

"Dim ond rhan fechan o'r gwaith sy'n cael ei wneud ydi'r ffigurau rydyn ni wedi'u gweld hyd yma, oherwydd rydyn ni'n gwybod bod llawer o fentrau lleol ar gael i gydnabod ymdrechion gwirfoddoli pobl ifanc. Y gwahaniaeth gyda Gwirfoddolwyr y Mileniwm ydi eu bod nhw'n cael eu cydnabod ledled Cymru ond gyda sefydliadau sy'n gweithredu ar eu liwt eu hunain, heb fod yn rhan o raglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm, mae unrhyw gydnabyddiaeth yn aros yn lleol.

"Yr allwedd i lwyddiant yw i sefydliadau ddal ati i gydnabod cyflawniadau ar lefel leol ond hefyd tynnu sylw at gyflawniadau ledled Cymru drwy gynnwys eu holl wirfoddolwyr 14-25 oed yn rhan o raglen GM."

Dywedodd un Llysgennad Ifanc, Catrin Norton:  

"Rydw i wrth fy modd efo GM50 oherwydd mae'n gyfle i mi gael fy nghydnabod am y gwaith caled rydw i'n ei wneud yn gwirfoddoli. Mae'n darparu tystiolaeth o'r oriau rydw i'n eu gwirfoddoli i unrhyw un ei gweld, fel cyflogwyr yn y dyfodol. Mae gwaith gwirfoddolwyr yn hanfodol er mwyn helpu Chwaraeon Cymru i gyrraedd ei nod o gael pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes ac mae GM50 yn wobr briodol iawn."

Yr Allwedd i Lwyddiant:

  • *Mae cydnabyddiaeth genedlaethol yn bwysig a hefyd cefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r rhaglen
  • *Adeiladu ar ddull sydd wedi'i sefydlu o gydnabod gwirfoddoli ymhlith ieuenctid ond rhoi iddo ddimensiwn chwaraeon
  • *Mae partneriaid sydd ag arbenigeddau gwahanol wedi dod at ei gilydd i rannu adnoddau a gwybodaeth
  • *Mae pobl ifanc wedi bod yn rhan o'r gwaith o gynllunio a datblygu o'r dechrau

 

Cynnwys cysylltiedig

Cyllid

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect a fyddai'n gallu helpu grwpiau tebyg, edrychwch ar ein tudalennau cyllido i weld sut gallwn ni helpu.

Tudalennau cyllido