Nofio - Ysgolion Portfield (Sir Benfro) a Heol Goffa (Sir Gaerfyrddin)

 

Thema Arfer Da:
Gwella cynnydd y disgyblion mewn sgiliau corfforol drwy ddarpariaeth therapi dŵr ar gyfer y disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys a chymhleth 

Athro Arweiniol: Sue Painter (Pennaeth, Ysgol Portfield)

Manylion Cyswllt yr Athro: Admin.portfield@pembrokeshire.gov.uk; head.portfield@pembrokeshire.gov.uk

 

Ble roeddem ni? - 6 phwynt bwled:

 • Mae gan Ysgol Portfield 132 o ddisgyblion ar y gofrestr; 25 o ddisgyblion gydag anawsterau dysgu dwys / cymhleth ac anableddau corfforol neu anawsterau cydsymudiad. Mewn adeilad newydd yn yr ysgol ceir bellach bwll therapi dŵr ond mae'r gefnogaeth i'r ysgol gan ffisiotherapyddion yn brin. Yn hunanadolygiad yr ysgol nodwyd bod angen cynnydd yn y gefnogaeth gan ffisiotherapyddion a hefyd bod angen hyfforddi staff er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn gwneud y cynnydd gorau posib drwy gael cefnogaeth wrth ddefnyddio'r pwll therapi dŵr.
 • Mae dull Halliwick yn seiliedig ar egwyddorion o hydrostateg, cinesioleg a hydrodynameg. Mae'n ddull cyfannol o weithio, gan ddod â gwybodaeth am y canlynol at ei gilydd: y dŵr a'r corff; addysgu a dysgu; cymhelliant; her; gweithgareddau, gemau a cherddoriaeth; deinameg grŵp; materion cydraddoldeb i'r anabl a dulliau nofio. Dysgir y nofwyr ar sail un i un nes eu bod yn gwbl annibynnol, ond mae pob pâr yn uned oddi mewn i weithgaredd grŵp felly mae'r nofiwr yn elwa o waith grŵp ond hefyd o gael sylw cyson hyfforddwr unigol. Ni ddefnyddir unrhyw gymhorthion arnofio, fel bod y nofiwr yn gallu darganfod ei ystum cytbwys ei hun yn y dŵr drwy ddysgu ymdopi ag unrhyw broblemau anghydbwysedd. Cofnodir cyrhaeddiad y disgyblion drwy ystod o fesurau ar hyn o bryd, gan gynnwys Llwybrau ar gyfer dysgu / Lefelau P a Lefelau'r CC. Cofnodir tystiolaeth ansoddol hefyd.
 • Bydd gwell hyfforddiant arbenigol i staff, fel eu bod yn gallu cefnogi'r disgyblion yn fwy effeithiol yn y dŵr, yn arwain at well cyrhaeddiad ymhlith y disgyblion mewn perthynas â chynnal a datblygu eu sgiliau corfforol, ond teimlir hefyd y gall hyn wella hyder y disgyblion yn y dŵr a'u sgiliau cyfathrebu.                                         
 • Angen gwella sgiliau'r Athro Nofio / Swyddog y Ganolfan Hamdden sy'n gyfrifol am y pwll therapi dŵr a'r cynorthwy-ydd Ffisiotherapi, i gefnogi'r Ffisiotherapydd gyda datblygu rhaglenni dŵr i'w cyflwyno gan staff sydd wedi'u hyfforddi yn y pwll therapi dŵr.
 • Angen datblygu sgiliau'r cynorthwywyr cefnogi'r dysgu fel eu bod yn cael hyfforddiant i gefnogi'r disgyblion i'r eithaf yn y pwll therapi dŵr.
 • Angen gwella'r hyfforddiant arbenigol i staff, fel eu bod yn gallu cefnogi'r disgyblion yn fwy effeithiol yn y dŵr, gan arwain at well cyrhaeddiad ymhlith y disgyblion mewn perthynas â chynnal a datblygu eu sgiliau corfforol, ond teimlir hefyd y gall hyn wella hyder y disgyblion yn y dŵr a'u sgiliau cyfathrebu.

 

Beth wnaethom ni?

 • Mae 12 aelod o staff yn cefnogi'r disgyblion yn y dosbarthiadau; Cynorthwy-ydd ffisiotherapi; Swyddog Canolfan Hamdden yr AALl / swyddog y pwll therapi dŵr (cwrs 4 diwrnod). 2 aelod o staff o Heol Goffa.
  Cyfanswm o 16 o staff i'w hyfforddi. Swyddog Hamdden yr AALl a'r Cynorthwy-ydd Ffiosiotherapi i gael eu hyfforddi i lefel uwch. Y prif gostau o gynnal cwrs sylfaen 4 diwrnod yw (cwrs 8 niwrnod)                                   
 • Byddai'r strategaeth hon yn galluogi i staff fod yn fedrus wrth gyflwyno'r dull therapi dŵr; gwella cynnydd y disgyblion a darparu'r trefniadau monitro a chynaliadwyedd i sicrhau bod y cynnydd yn parhau. Yna byddai'r ddau aelod o staff sydd wedi'u hyfforddi i lefel uwch yn gallu monitro sgiliau'r staff a darparu'r gefnogaeth sydd ei hangen. Cofnodir cyrhaeddiad y disgyblion gan ddefnyddio mesurau amrywiol ar hyn o bryd, gan gynnwys Llwybrau ar gyfer dysgu / Lefelau P a lefelau'r CC. Cofnodir tystiolaeth ansoddol hefyd.
 • Gwneir y gwaith monitro gan y canlynol: 1.) Y Pennaeth i anfon holiadur at rieni i gael eu barn am lwyddiant cyfranogiad y disgyblion yn nulliau Halliwick (Mai 2012). 2.) Tiwtor y cwrs yn monitro sesiynau yn ystod yr hyfforddiant i sicrhau bod y staff yn gallu cynnal y therapi dŵr yn effeithiol (wrth hyfforddi). 3.) Targedau'n rhan o'r rhaglen a'r rhain yn cael eu monitro gan athrawon dosbarth bob tymor (Athrawon dosbarth bob tymor). 4.) Monitro anffurfiol a ffurfiol ar y ffisiotherapi yn ystod ymweliadau ag ysgolion (Anffurfiol bob mis; ffurfiol bob chwe mis. 5.) 2 aelod o staff wedi'u hyfforddi i lefel uwch i fonitro cynnydd y disgyblion bob hanner tymor. 6.) Y Pennaeth i oruchwylio ac arsylwi staff fel rhan o reoli perfformiad blynyddol.  
 • Cynaliadwyedd: Yn y dyfodol, bydd y 2 aelod o staff wedi'u hyfforddi i lefel uwch yn gallu monitro a datblygu'r rhaglen a thrwy hynny sicrhau parhad i ddisgyblion y dyfodol. Cefnogir hyn hefyd gan y Ffisiotherapydd sy'n ymweld â'r ysgol.

 

Beth oedd y llwyddiannau?

 • Mae sgiliau'r staff wedi gwella i gefnogi'r disgyblion i ddatblygu eu sgiliau mewn dŵr drwy'r hyfforddiant a amlinellir isod. Yr Athro Nofio a'r Cynorthwy-ydd Ffisiotherapi ac 11 o Gynorthwywyr Cefnogi'r Dysgu o Ysgol Portfield a 2 athro o Heol Goffa wedi mynychu Cwrs Sylfaen 4 diwrnod Halliwick. Yr Athro Nofio a'r Cynorthwy-ydd Ffisiotherapi wedi mynychu diwrnod astudio Halliwick ym Mryste er mwyn datblygu mesurau asesu.               
 • Sgiliau corfforol y disgyblion mewn dŵr wedi gwella. 7 o sgiliau'r disgyblion mewn dŵr wedi gwella fel y manylir yn y mesurau asesu a gafodd eu treialu. Sgiliau cyfathrebu'r disgyblion i gyd wedi gwella ond anodd perthnasu hyn yn llwyr i effaith y sesiynau Halliwick yn unig. Mae gan 55 o ddisgyblion fesur sgil sylfaen yn awr ar gyfer mis Mehefin 2012 a bydd cynnydd y disgyblion yma'n cael ei gofnodi bob 6 mis yn awr. 
 • Y staff wedi cwblhau gwerthusiad o'r effaith arnynt hwy eu hunain a'r disgyblion, a nodwyd y sylwadau canlynol gan y staff;

" mae'r hyfforddiant Halliwick wedi rhoi hyder i'r staff i beidio â dibynnu ar gymhorthion arnofio ac i ganiatáu annibyniaeth yn y dŵr ymhlith y myfyrwyr" - Athro dosbarth U4

" mae cyfarfodydd y Cwrs Chwarae i Ddysgu wedi rhoi rhagor o wybodaeth am Halliwick ac wedi cefnogi'r gwaith o osod targedau i bob plentyn, i weithio arnynt" - Athro cefnogi'r dysgu dosbarth L7   

" dull cyson o weithredu wrth gynllunio gwersi" - Athro cefnogi'r dysgu dosbarth L1  

" gwell dealltwriaeth o ran yr ystum cywir i ddisgyblion yn y dŵr, mwy o hyder i gyflwyno a rhannu gwybodaeth gyda staff" - Athro cefnogi'r dysgu dosbarth L6  

" deall egwyddorion arnofio yn well ac yn defnyddio llai o gefnogaeth gyda'r disgyblion" - Athro dosbarth

 • Aeth y rhwydwaith ati i archwilio'r adnoddau ac i lunio rhestr o'r offer oedd ei angen, i wella anadlu'r disgyblion yn arbennig, sy'n bwysig ar gyfer nofio ac i gynhyrchu lleferydd. Yna prynwyd yr offer.                              
 • Mae'r rhieni sy'n mynychu sesiynau nofio yn ystod y gwyliau wedi cael gweld technegau a ddefnyddir gan yr Athro Nofio / Cynorthwy-ydd Ffisiotherapi yn ystod y sesiynau ysgol, fel bod y rhieni'n gallu cefnogi eu plant yn fwy effeithiol yn y dŵr.
 • Mae'r ddwy ysgol wedi dechrau rhwydweithio'n gadarnhaol; Heol Goffa yn mynychu hyfforddiant ar safle Portfield ac wedi cymryd manylion y pwll er mwyn lobïo eu Hawdurdod am bwll therapi dŵr.