Gymnasteg - Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd, Ysgol Spittal ac Ysgol Fenton

 

Thema Arfer Da: Gwella cyrhaeddiad a sicrhau cynnydd mewn Gymnasteg o'r Cyfnod Sylfaen i CA3

Athro Arweiniol: Sophie Palmer (arweinydd pwnc AG, Ysgol Wirfoddol a Reolir Hwlffordd)

Manylion Cyswllt yr Athro: Sophie.Baiden@pgfl.org.uk; admin.haverfordwest@pembrokeshire.gov.uk

 

Ble roeddem ni:

 • Yr athrawon angen hyfforddiant i gyflwyno gymnasteg o safon uchel i'r disgyblion yn eu cyfnod allweddol.
 • Y cydlynwyr AG angen mwy o ymwybyddiaeth o gysondeb cynnydd mewn gymnasteg o'r Cyfnod Sylfaen i CA3, ac o'r gallu i gynllunio a monitro cyrhaeddiad y disgyblion yn unol â hynny.
 • Sefydlu grŵp rhwydwaith Gymnasteg a'r gallu i gynnal cyswllt a rhannu arferion da yn y dyfodol.                   
 • Roedd rhaid i'r gwelliannau mewn gymnasteg berthnasu i'r gofynion statudol ar gyfer fframwaith y Cyfnod Sylfaen ac AG yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yn CA2 a 3.

 

Beth wnaethom ni:

 • Cyfarfod cychwynnol rhwng yr arweinydd prosiect, arweinwyr yr ysgolion cynradd partner (y cydlynwyr AG o'r ddwy ysgol), y darparwr allanol a'r cynrychiolydd AGChY er mwyn cytuno ar drefniadau ar gyfer hyfforddi a monitro a phennu dyddiadau ar gyfer y prosiect.        
 • Cyfarfod rhwydwaith i amlinellu nodau'r prosiect i bawb. Darparu gwybodaeth i'r hwylusydd am lefelau gymnasteg y disgyblion cysylltiedig a chytuno ar ffocws mentora / targedau athrawon i bawb.
 • Hwyluswyr AGChY a hyfforddiant i ddarparu / monitro sesiynau mentora i 6 athro dosbarth ar sail 1 awr yr wythnos, gan gynnwys cyfarfodydd gwerthuso wythnosol.          
 • Rhannu hyfforddiant: Athrawon y Cyfnod Sylfaen a CA2 nad ydynt yn cael eu mentora i gael eu rhyddhau er mwyn arsylwi arferion da (athrawon wedi'u hyfforddi) yn eu cyfnod allweddol eu hunain (ym mhob un o ysgolion y rhwydwaith).
 • Y cydlynwyr AG o'r tair ysgol partner i arsylwi arferion da yn CA3 er mwyn cael gwybodaeth ar gyfer monitro cynnydd yn y dyfodol (ymweliad ag Ysgol Uwchradd Tasker Milward ar gyfer arsylwi CA3).
 • Cydlynwyr AG o'r tair ysgol partner i fonitro cyrhaeddiad y disgyblion ar ddiwedd y prosiect. Cyfarfod rhwydwaith rhwng yr arweinwyr o'r tair ysgol partner i werthuso canlyniadau'r prosiect ac i benderfynu ar gynllyniau'r dyfodol ar gyfer monitro a rhannu arferion da.

 

Beth oedd y llwyddiannau?

 • Adborth gan athrawon yn manylu ynghylch y ffaith eu bod yn teimlo'n fwy hyderus yn awr i gyflwyno gymnasteg ar lefel uwch. Dywedodd y mentor bod lefel y gymnasteg a gyflwynwyd yn sesiwn 6 gan yr athrawon i gyd yn dda iawn ac o safon uwch na'r sesiynau cynharach - ar ei orau yn yr achosion ble roedd y gwaith cynllunio'n fwy cynhwysfawr. Dim ond mewn un achos yr oedd yn teimlo bod diffyg ffocws gan yr athro fel bod rhaid iddo gyfathrebu ag arweinydd y prosiect i ailsefydlu'r hyfforddiant. Roedd yn teimlo hefyd bod hyfforddiant AGChY mewn modiwlau uwch yn ofynnol ar gyfer staff CA2 yn awr.
 • Cwblhawyd y rhan fwyaf o'r gwaith arsylwi ar y lefel gynradd oddi mewn i'r amserlen wreiddiol ar gyfer y prosiect. Bellach mae gan athrawon sydd heb eu hyfforddi mewn AGChY brofiad o wers Gymnasteg AGChY ac mae'r Cydlynwyr AG yn fwy ymwybodol yn awr o'r cynnydd o'r Cyfnod Sylfaen i ddiwedd CA2.
 • Mae'r cyfarfodydd rhwydwaith wedi bod yn gynhyrchiol o ran rhannu syniadau; mae cyfryngau cyfathrebu wedi cael eu sefydlu rhwng y partneriaid i gyd ar gyfer cyswllt yn y dyfodol. Mae aelodau'r rhwydwaith wedi llwyddo i fynychu cyfarfodydd a chynrychiolwyd yr ysgolion cynradd partner mewn cyfarfodydd yn ôl yr angen. Mae cyfeiriadur cyswllt y rhwydwaith wedi cael ei rannu rhwng y partneriaid i gyd, er mwyn i ni allu cynnal cyswllt a rhannu arferion da yn y dyfodol.
 • Dim ond un dosbarth o ddysgwyr y Cyfnod Sylfaen oedd yn y rhwydwaith; dosbarth 2 yn Ysgol Wirfoddol a Reolir Spittal. Roedd y dosbarth hwn yn gymysgedd o ddysgwyr blynyddoedd 1 a 2, heb unrhyw brofiad blaenorol o Gymnasteg y cynllun AGChY. Ymatebodd y dysgwyr yn y dosbarth hwn yn dda i'r mentor a hefyd i'r athro, a oedd yn ddihyder i ddechrau. Erbyn diwedd yr hyfforddiant, teimlai'r athro hwn yn llawer mwy parod i'r dysgwyr gaelcyfleoedd i wella eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth mewn gymnasteg;datblygu eu sgiliau motor bras a chain drwy eu gweithgareddau ymarferol a defnyddio adnoddau, offer a chyfarpar amrywiol, gan gynnwys TGCh, yn ogystal ag ymwneud â gweithgareddau corfforol sy'n galluogi iddynt weithio fel unigolion, gyda phartner ac mewn grwpiau bychain, rhannu syniadau a helpu ei gilydd i wella eu gwaith.(Fframwaith y Cyfnod Sylfaen). Yn CA2, roedd yr effaith yn gadarnhaol yn gyffredinol. Dywedodd un athro blwyddyn 4 bod yr hyfforddiant yn ei alluogi i weld sut mae gymnasteg y cynllun AGChY yn datblygu nid yn unig sgiliau creadigol y dysgwyr, ond hefyd yn eu galluogi iddatblygu, cryfhau ac yna defnyddio gweithredoedd sylfaenol yn ogystal ag adnabod egwyddorion cyfansoddiad a choreograffi syml er mwyn eu defnyddio i gynllunio cyfresi ac ystod o batrymau symud.Teimlai hefyd bod y gwersi yn annog y dysgwyr i anelu at fanwl gywirdeb ac i ddyfalbarhau â'u hymdrechion i berffeithio eu gweithredoedd/ siapiau ac, yn bwysig iawn, cydweithio a gwella eu gallu igadw at reolau perthnasol a gweithdrefnau diogelwch wrth ymarfer, a dechrau deall risg a sut mae cymryd cyfrifoldeb am weithredoedd.(AG CA2 Cwricwlwm Cenedlaethol 2008). Drwy ddal ati i gyfathrebu â'r ysgol gyfun sy'n bartner i ni, rydym yn gobeithio cael clywed am well cyrhaeddiad yn CA3 yn y dyfodol, wrth i ddysgwyr sydd wedi dod ar draws gymnasteg y cynllun AGChY symud drwy'r system.                        
 • Mewn un ysgol bartner, dywedodd y cydlynydd AG bod brwdfrydedd o'r newydd yn awr dros ddysgu gymnasteg, nid yn unig o ran y ddau athro a gafodd eu mentora, ond hefyd yr athrawon a arsylwodd y gwersi AGChY. Mae mwy o athrawon yn awyddus i gael hyfforddiant yn addysgeg y cynllun AGChY. Mae gan gymnasteg well proffil ymhlith y staff i gyd ac mae hyn wedi arwain at ddiddordeb newydd mewn darparu gwersi o safon uchel i ddisgyblion, gan ddefnyddio'r deunyddiau. Mae'r cydlynwyr wedi elwa o'r cyfleoedd i ymweld ag ysgolion eraill y rhwydwaith:- i weld y cynnydd mewn gymnasteg, ble na fyddent wedi gwneud o'r blaen (nid oes cyfnod sylfaen yn un o'r ysgolion; roedd arsylwi CA3 yn newydd i bawb) ac i ddeall yn well sut mae cynllunio ar gyfer cynnydd mewn gymnasteg yn eu hysgolion. 
 • Mae rhannu arferion da wedi bod yn ymarfer gwerthfawr ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn parhau yn y dyfodol. Mae cynnwys asiantaeth o'r tu allan ac arbenigwr ar ddysgu gymnasteg wedi galluogi'r staff sy'n cymryd rhan i deimlo'n hyderus bod yr hyfforddiant wedi'i gymeradwyo'n briodol ac o safon uchel. Hefyd, mwynhaodd y dysgwyr fanteision cael athro arbenigol ar gyfer rhai agweddau ar eu dysgu mewn gymnasteg ar gyfer y tymor hwnnw. Yn ystod y cyfnod pan oedd yr athrawon yn derbyn yr hyfforddiant, croesawodd y dref y fflam Olympaidd ac roedd y dysgwyr yn gallu perthnasu'n well unwaith eto â rhagoriaeth mewn chwaraeon. O ganlyniad, chwiliodd rhai dysgwyr am wersi gymnasteg allgyrsiol yn y gymuned gan arbenigwr, yn debyg i'r arbenigwr roeddent yn dod ar ei draws yn eu gwersi.