Chwarae i Ddysgu - Ysgol Gynradd Herbert Thompson

 

Thema Arfer Da: Chwarae i Ddysgu ac Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu (ILlCh)

Athro Arweiniol: Jan Cunningham - Ysgol Herbert Thompson

 

Ble roeddem ni:

 • Dywedodd yr ysgol bod gan nifer cynyddol o'r disgyblion sgiliau corfforol a chyfathrebu sydd heb eu datblygu i'r safon briodol.
 • Mae'r ysgol wedi gweithredu cynllun Chwarae i Ddysgu ac wedi canfod ei fod yn effeithiol i gynnwys y disgyblion anodd eu cyrraedd, ond roedd eisiau sefydlu effaith Chwarae i Ddysgu ar sgiliau ILlCh yn benodol.
 • Roedd yr ymarferwyr yn cynnal asesiad sylfaen gyda'r disgyblion wrth iddynt gyrraedd y dosbarth derbyn, gan ddefnyddio'r Proffil Asesu Datblygiad Plant (PADP), ac roedd y Cydlynydd AG wedi creu adnodd asesu sgiliau motor er mwyn cofnodi gallu'r disgyblion o ran eu sgiliau motor ar ddechrau'r ymyriadau.                           
 • Asesodd yr ymarferwyr y disgyblion drwy gydol yr ymyriadau, ac ar y diwedd gan ddefnyddio Canlyniadau ILlCh y Cyfnod Sylfaen. Yna cafodd y sgiliau motor eu profi eto gan ddefnyddio'r adnodd asesu sgiliau motor.
 • Roedd yr ysgol eisiau gwella sgiliau ILlCh y disgyblion gan ddefnyddio datblygiad corfforol fel cyfrwng i sicrhau'r gwelliant yma.                
 • Meini prawf llwyddiant - Effaith sesiynau Chwarae i Ddysgu ychwanegol ar sgiliau ILlCh disgyblion.

 

Pwy sy'n gysylltiedig â'r maes yma?             

 • Jan English - Hwylusydd y Cwrs Chwarae i Ddysgu             
 • Jan Cunningham - Cydlynydd AG   
 • Sarah Barnett
 • Alys Taylor - Cynorthwy-ydd Dysgu (CD) sy'n gyfrifiol am ymgymryd â'r ymyriadau
 • Vicky Grant 
 • Fiona Beer - Athrawes y Dosbarth Derbyn
 • Sam Powell
 • Sarah Hailes
 • Amelia Beer - Cynorthwy-ydd Dysgu (CD) 

 

Beth wnaethoch chi?

 • Cofrestrodd yr aelodau i gyd ar gyfer y Cwrs Chwarae i Ddysgu          
 • Bu'r grŵp yn ystyried gwaith ymchwil gan Jabadao, Chwarae a Symud Datblygiadol, Chwarae i Ddysgu a Symudiad Creadigol.
 • Cytunwyd i ganolbwyntio'r ymchwil ar ddefnyddio Chwarae i Ddysgu gyda grŵp penodol o ddisgyblion er mwyn sefydlu'r effaith ar ILlCh.
 • Mynychodd y Cydlynydd AG a CD gwrs hyfforddi Chwarae i Ddysgu.
 • Cafodd lleferydd ac iaith y disgyblion eu sgrinio er mwyn canfod unrhyw ddisgyblion yn wynebu risg. Roedd y grŵp 'wynebu risg' (y rhai y teimlwyd eu bod angen ymyriadau lleferydd ac iaith ar lefel uchel ac yr awgrymwyd eu cyfeirio at wasanaethau lleferydd ac iaith) yn targedu'r disgyblion hynny gyda gallu motor bras gwael hefyd. Yna cafodd y disgyblion hyn eu neilltuo ar hap i naill ai'r grŵp ymyriadau neu'r grŵp rheoli. Roedd gan bob grŵp chwech o ddisgyblion.
 • Creodd y Cydlynydd AG, yr athrawes ddosbarth a CD adnoddau i gefnogi sesiynau Chwarae i Ddysgu ychwanegol.
 • Cafodd y grŵp ymyriadau 3 sesiwn awr ychwanegol o Chwarae i Ddysgu bob wythnos am 13 wythnos. Hefyd cafodd y grŵp ymyriadau a rheoli brofiad o Chwarae i Ddysgu fel rhan o'u gweithgareddau dosbarth.
 • Cyllidwyd y Cwrs Chwarae i Ddysgu drwy gyfrwng AGChY.

 

 Beth oedd y llwyddiannau?

 • Sgiliau siarad a gwrando gwell
 • Sgiliau darllen ac ysgrifennu gwell
 • Sgiliau motor bras gwell
 • Mwy o hunanhyder a hunan-barch

 

Argymhellion ar gyfer gweithredu yn y dyfodol:

 • Darparu i'r grŵp rheoli sesiynau Chwarae i Ddysgu ychwanegol
 • Cynnwys llinellau sylfaen cyn ac ar ôl yr ymyriadau ar gyfer hyder, hunan-barch a phleser y disgyblion
 • Defnyddio cyfleoedd Chwarae i Ddysgu ychwanegol fel ymyriadau i gefnogi'r disgyblion hynny sydd wedi'u datgan fel rhai sy'n wynebu risg
 • Ystyried eu defnyddio gyda disgyblion blynyddoedd 3 a 4 sydd â sgiliau motor bras ac ILlCh gwael.

 

Rhannu a chynaliadwyedd:

 • Astudiaeth achos o arferion da ar gyfer gwefan PESS4Teachers 
 • Y Cydlynydd AG i weithredu fel mentor AGChY a gweithio gydag ysgolion eraill i ddatblygu dulliau tebyg o weithio
 • Rhannu Chwarae i Ddysgu gyda rhieni fel eu bod yn gallu defnyddio'r gweithgareddau a'r syniadau gartref
 • Cynnwys sesiynau ychwanegol i'w darparu gan y CD ar yr amserlen, ar gyfer y disgyblion hynny sydd wedi'u datgan fel rhai sy'n wynebu risg
 • Ymgorffori Chwarae i Ddysgu yn y Cyfnod Sylfaen i gyd, gyda mapiau cwricwlwm a blychau adnoddau ar gyfer pob dosbarth.