Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig a medrusrwydd corfforol plant

Teitl: Aml-Sgiliau a Champau'r Ddraig a medrusrwydd corfforol plant    

Y sefydliadau cysylltiedig: AGChY De Ddwyrain Cymru, Mentoriaid AGChY De Ddwyrain Cymru, Ysgol Gyfun Caerllion a 5 ysgol gynradd sy'n ei bwydo, Ysgol Uwchradd Basaleg a 5 ysgol gynradd sy'n ei bwydo ac Ysgol Uwchradd Dyffryn a 5 ysgol gynradd sy'n ei bwydo, Ysgol Arbennig Maes Ebbw, Canolfan Blant Serennu a Datblygiad Chwaraeon Casnewydd.                   

Ymholiad:Ymchwilio i effaith Aml-Sgiliau'r Ddraig ar fedrusrwydd corfforol plant.            

Cyfnod Allweddol:

Manylion cyswllt am ragor o wybodaeth: Clare Roberts

 

Beth yw'r broblem?

 • Mae rhai ysgolion yng Nghasnewydd, yn ysgolion cynradd ac uwchradd, wedi gweld dirywiad yn lefel medrusrwydd corfforol eu plant.                             

 

Meini prawf llwyddiant: 

 • Cynnydd yn lefelau medrusrwydd corfforol plant
 • Nifer cynyddol o glybiau/sesiynau allgyrsiol a chymunedol          
 • Nifer cynyddol o blant yn mynychu clybiau/sesiynau allgyrsiol a chlwb                
 • Nifer cynyddol o fentoriaid mewn ysgolion uwchradd
 • Mapiau Cwricwlwm/diweddariadau fframwaith i gynnwys Aml-Sgiliau a Champau'r Ddraig

 

Pwy sy'n gysylltiedig

 • AGChY a Mentoriaid AGChY.
 • Ysgol Gyfun Caerllion a 5 ysgol gynradd sy'n ei bwydo.
 • Ysgol Uwchradd Basaleg a 4 ysgol gynradd sy'n ei bwydo.
 • Ysgol Uwchradd Dyffryn a 6 ysgol gynradd sy'n ei bwydo.
 • Ysgol Arbennig Maes Ebbw a Serennu.  
 • Canolfan Blant
 • Datblygiad Chwaraeon Casnewydd.         

 

Beth wnaethoch chi:

 • Targedodd AGChY a Datblygiad Chwaraeon dri chlwstwr ar gyfer gweithredu ymyrraeth - Basaleg (4/5 ysgol gynradd yn bwydo), Dyffryn (6/7 ysgol gynradd yn bwydo) a Chaerllion (5/5 ysgol gynradd yn bwydo).
 • Mynychodd AGChY gyfarfodydd y penaethiaid cynradd ac ynddynt dywedwyd bod Aml-Sgiliau a Champau'r Ddraig yn gyfrwng posib i wella medrusrwydd corfforol plant.               
 • Mynychodd Mentoriaid AGChY, Mentoriaid o adrannau AG mewn ysgolion uwchradd ac athrawon blwyddyn 3 a chydlynwyr AG o'r 3 chlwstwr hyfforddiant Aml-Sgiliau a Champau'r Ddraig, ynghyd â hyfforddwyr cymunedol a ddewiswyd gan Datblygiad Chwaraeon Casnewydd.           
 • Mentoriaid AGChY, Mentoriaid o adrannau AG ysgolion uwchradd ac athrawon blwyddyn 3 a chydlynwyr AG yn pennu llinell sylfaen i ddisgyblion gan ddefnyddio taenlen Excel AGChY De Ddwyrain Cymru (sydd wedi'i hatodi). Pennu llinell sylfaen dros gyfnod o 6 wythnos. 47 o sgiliau technegol o Chware i Ddysgu ac Aml-Sgiliau a Champau'r Ddraig. Edrych eto ar y llinell sylfaen ym mis Mehefin/Gorffennaf.
 • Mentoriaid AGChY a mentoriaid uwchradd i weithio gyda chydlynwyr ac athrawon AG fel sy'n briodol er mwyn edrych eto ar y mapiau cwricwlwm / fframweithiau ar gyfer dysgu.
 • Mentoriaid AGChY a mentoriaid uwchradd i weithio ar fentora parhaus er mwyn sicrhau bod Aml-Sgiliau a Champau'r Ddraig yn cael ei weithredu fel cynllun ym Mlynyddoedd 3 a 4 a thu hwnt, fel sy'n briodol.
 • Datblygiad Chwaraeon yn sefydlu sesiynau / clybiau allgyrsiol a chymunedol.

 

Beth oedd y canlyniadau

 • Mwy o gymryd rhan mewn addysg gorfforol a chwaraeon ysgol.                 
 • Mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr a phobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gwella eu sgiliau sylfaenol, y tu mewn a'r tu allan i'r ysgol.      
 • Gwell cefnogaeth i athrawon cynradd anarbenigol.              
 • Gwella'r gwaith o gasglu data llinell sylfaen.
 • Athrawon AG yn datblygu eu sgiliau mentora.
 • Gwell cefnogaeth i hyfforddwyr cymunedol.

 

Argymhellion ar gyfer gweithredu yn y dyfodol:

 • Bydd dadansoddi a monitro'r fenter yn galluogi i ni benderfynu ar y diwygiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.