Polisi Cyfle Cyfartal

Polisi Cyfleoedd Cyfartal


Nodau ac Ymrwymiadau

1. Mae Chwaraeon Cymru'n gwbl ymroddedig i sicrhau cydraddoldeb mewn chwaraeon a hamdden gorfforol.  Mae Cynllun Cydraddoldeb Chwaraeon Cymru'n amlinellu ein dull rhagweithiol o weithredu yn y maes hwn. Mae'n datgan ein hymroddiad i weithio tuag at sicrhau cydraddoldeb yn ein holl weithredoedd, tra'n croesawu ysbryd y ddeddfwriaeth gydraddoldeb a dileu unrhyw ffurf ar wahaniaethu annheg.

2. Mae Chwaraeon Cymru'n ymroddeedig i gefnogi'r egwyddor o gyfleoedd cyfartal yn y gweithle. Er mwyn cyrraedd y nod hwn, mae gan Chwaraeon Cymru bolisi i ddarparu cydraddoldeb mewn cyflogaeth i bawb, waeth beth yw eu rhyw, hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws tymor penodedig neu ran amser, oedran, crefydd, cred, tueddiad rhywiol, cyfrifoldebau fel rhiant neu anabledd.

3. Cred Chwaraeon Cymru bod gan bawb hawl i weithio (neu ymgeisio am waith) mewn amgylchedd sy'n hybu cyfleoedd cyfartal ac sy'n atal arferion o wahaniaethu. Nid yw Chwaraeon Cymru'n goddef unrhyw ffurf ar wahaniaethu, aflonyddu neu erlid yn erbyn na chan ei weithwyr. Mae Chwaraeon Cymru'n mynnu ei bod yn ddyletswydd ar i bawb ymddwyn mewn ffordd sy'n cefnogi'r polisi hwn a rhaid bod yn gwbl ymwybodol o ymddygiad sy'n gallu cyfateb i wahaniaethu ac erlid.

4. Nid diben y polisi hwn yw atal cysylltiadau cymdeithasol arferol ymhlith eich cydweithwyr neu â'r cyhoedd. Ei nod yw atal gwahaniaethu, aflonyddu, erlid neu driniaeth annheg uniongyrchol neu anuniongyrchol anghyfreithlon, boed yn fwriadol neu'n anfwriadol. Mae gan bawb gyfrifoldeb i fod yn sensitif i'r effaith maent yn ei chael ar eraill ac i ymatal rhag gwahaniaethu'n erbyn cydweithwyr a rhag cymeradwyo unrhyw wahaniaethu gan eraill.

5. Mae Chwaraeon Cymru'n ymroddedig i gyflawni ein dyletswydd gyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth gydraddoldeb a'r codau ymarfer cysylltiedig. Bydd Chwaraeon Cymru'n cydymffurfio â'i bolisi cyfleoedd cyfartal ei hun a'i god ymarfer yn y maes hwn. Bydd unrhyw ffurf ar wahaniaethu'n anghyfreithlon ac yn cael ei drin fel trosedd disgyblu yn arwain, os yn briodol, at weithredu disgyblaethol.

Gofynion Cyfreithiol

Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i Chwaraeon Cymru ymatal rhag gwahaniaethu'n erbyn ei weithwyr a chydnabod ei ddyletswyddau cyfreithiol o dan y Deddfau a ganlyn, a chadw at eu gofynion:

  • · Deddf Cyflog Cyfartal 1970
  • · Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974
  • · Deddfau Gwahaniaethu Ar Sail Rhyw 1975, 1986 ac 1999
  • · Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 a'r Diwygiad i'r Ddeddf Cysylltiadau Hiliol yn 2000
  • · Deddf Gwahaniaethu Ar Sail Anabledd 1995
  • · Deddf Iawnderau Dynol 1998
  • · Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Tueddiad Rhywiol) 2003
  • · Rheoliadau Cydraddoldeb Cyflogaeth (Crefydd a Chred) 2003
  • · Unrhyw ddiwygiadau diweddarach i'r Deddfau / Rheoliadau uchod, neu Ddeddfau / Rheoliadau yn y dyfodol sy'n berthnasol i Chwaraeon Cymru.

Bydd Chwaraeon Cymru'n ceisio cyngor cyfreithiol bob tro yr adolygir polisi, er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i gydymffurfio â'i ofynion deddfwriaethol.

Gweithredu

6. Bydd y polisi hwn yn rhan o Lawlyfr y Staff. Bydd Chwaraeon Cymru'n sicrhau bod telerau ac amodau'r polisïau cyflogaeth a'r polisïau eraill cysylltiedig yn rhydd o bob ffurf ar wahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol. Ni orfodir unrhyw ddarpariaeth, arfer na maen prawf na ellir ei gyfiawnhau, yn uniongyrchol nac yn uniongyrchol, os yw'n rhoi gweithiwr dan anfantais ar sail ei ryw, hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws tymor penodedig neu ran amser, oedran, crefydd, cred, tueddiad rhywiol, cyfrifoldebau fel rhiant neu am resymau'n berthnasol i'w anbaledd ef neu hi.

7. Bydd Chwaraeon Cymru'n sicrhau bod yr holl weithwyr yn derbyn hyfforddiant a chyfarwyddyd cydraddoldeb, fel y bo'n briodol, yn cynnwys hyfforddiant neu gyflwyniad ffurfiol. Bydd y Cyngor yn sicrhau bod y rhai sy'n ymwneud ag asesu ymgeiswyr ar gyfer eu recriwtio neu eu dyrchafu'n cael eu hyfforddi mewn technegau dethol nad ydynt yn gwahaniaethu mewn unrhyw ffordd. Gwneir pob penderfyniad am recriwtio a dethol, dyrchafu, hyfforddi neu unrhyw fantais arall yn gwbl wrthrychol a heb gynnwys unrhyw wahaniaethu anghyfreithlon.

8. Mae Chwaraeon Cymru wedi datblygu Cynllun Cydraddoldeb ac mae'n ei weithredu. Mae'n cynnwys nodau ac ymrwymiadau'r polisi hwn. Bydd y cynllun yn datgan dyheadau strategol Chwaraeon Cymru ar lefel uchel (y weledigaeth) ac yn dangos sut mae'r neges hon yn gyson yn holl ddogfennau polisi Chwaraeon Cymru.

9. Ceir cysylltiad rhwng cynllun gweithredu Chwaraeon yn Cynllun â'r dyheadau ar lefel uchel a bydd yn adlewyrchu'r gweithredu yn holl adrannau Chwaraeon Cymru gyda Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPAion) ac amserlenni ystyrlon a realistig. Mae Chwaraeon Cymru wedi sefydlu dau grŵp er mwyn gweithredu'r cynllun; Grŵp Llywio Cydraddoldeb, yn gyfrifol am gynghori ynghylch y strategaeth a'r materion corfforedig, a'r Grŵp Datblygu Cydraddoldeb, yn gyfrifol am gynlluniau gweithredu.

Monitro


10. Nod Chwaraeon Cymru yw monitro effeithiolrwydd y Polisi Cyfleoedd Cyfartal hwn. Bydd Chwaraeon Cymru'n adolygu bod agwedd ar ei bolisïau, ei weithdrefnau a'i arferion mewn perthynas â recriwtio, telerau ac amodau cyflogaeth, hyfforddiant, datblygu gyrfa, dyrchafiad a chwynion a disgyblu er mwyn canfod unrhyw dueddiadau neu batrymau'n dod i'r amlwg ac, os daw tueddiadau a phatrymau o'r fath i'r amlwg, bydd yn dadansoddi a oes modd cyfiawnhau'r rhain ai peidio. Bydd Chwaraeon Cymru'n ceisio datgan a chymryd yr holl gamau angenrheidiol er mwyn dileu unrhyw wahaniaethu na ellir ei gyfiawnhau a ddatgelir gan y broses fonitro hon.

11. Unwaith y bydd wedi'i gymeradwyo, bydd y polisi'n berthnasol am 3 blynedd cyn cynhelir adolygiad ffurfiol, oni bai fod unrhyw newid mewn deddfwriaeth yn galw am adolygiad a / neu ddiwygiad interim.

Cyfrifoldebau


12. Y Prif Weithredwr sy'n gyfrifol yn y pen draw am faterion amrywiaeth ac am sicrhau bod y Polisi hwn a'r Cynllun Cydraddoldeb yn cael eu gweithredu. Mae'r Cyfarwyddwyr a'r Penaethiaid Gwasanaeth yn bersonol gyfrifol hefyd am drosi'r ymrwymiad hwn yn weithredu ledled y sefydliad.

13. Mae Chwaraeon Cymru wedi penodi Uwch-Swyddog yn gyfrifol am Gydraddoldeb ac Amddiffyn Plant. Fel rhan o'i swydd, mae'r swyddog penodol hwn yn gyfrifol am ddatblygu ac adolygu'r Cynllun Cydraddoldeb, rheoli'r strwythur datblygu ac mae'n gyfrifol am waith y Safon Gydraddoldeb.

14. Mae gan bob adran gynrychiolaeth ar y Grŵp Datblygu Cydraddoldeb; mae'r cynrychiolwyr ar lefel reoli yn y sefydliad ac yn cael eu galw'n 'Hyrwyddwyr Cydraddoldeb'. Maent yn gyfrifol am ddosbarthu gwybodaeth a sicrhau bod y cynllun cydraddoldeb yn cynrychioli gweithredu adrannol; bod y gweithredu'n digwydd ac yn cael ei adlewyrchu yn y gwaith cynllunio a monitro adrannol.

15. Mae disgwyl i holl aelodau'r staff fod yn ymroddedig i weithredu'r cynllun hwn. Os daw rheolwr yn ymwybodol o honiad o wahaniaethu'n erbyn cydweithiwr neu aelod o'r cyhoedd mewn perthynas â gweithgareddau Chwaraeon Cymru, mae'n rhaid iddo (pa un ai oes cwyn ffurfiol wedi'i gwneud ai peidio) drafod y mater gyda'r sawl sy'n cwyno ac, os nad yw'r unigolyn yn gwneud cais penodol am i hynny beidio â digwydd, rhoi gwybod am y mater i'r Rheolwr Adnoddau Dynol.

Cwynion

16. Mae'n rhaid i Chwaraeon Cymru gymryd camau rhesymol er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu'n digwydd. Os dowch yn ymwybodol o unrhyw ddigwyddiadau honedig o wahaniaethu annheg, mae'n rhaid i chi roi gwybod amdanynt i'r Rheolwr Adnoddau Dynol. Os ydych yn credu eich bod yn dioddef o wahaniaethu, aflonyddu neu erlid yn eich erbyn (am ddiffiniadau, gweler y polisïau a'r gweithdrefnau gwrth-fwlio, gwrth-aflonyddu a gwrth-erlid yn Llawlyfr y Staff), gallwch godi'r mater gyda'r unigolyn yr ydych wedi gwneud y gŵyn yn ei erbyn a / neu y Rheolwr Adnoddau Dynol, heb fod angen gwneud cwyn ffurfiol. Fe'ch anogir i ddefnyddio'r weithdrefn gwyno sydd wedi'i datgan yn Llawlyfr y Staff.