Gyrfaoedd mewn Chwaraeon

Ein gweledigaeth ni ar gyfer chwaraeon yng Nghymru yw uno cenedl sy'n caru'r campau, ble mae pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes a Chymru'n Genedl o Bencampwyr.  Er mwyn cyflawni hyn, mae'n rhaid i ni sicrhau ein bod ni nid yn unig yn recriwtio'r unigolion mwyaf talentog i Chwaraeon Cymru, ond hefyd yn cyfrannu at ddatblygu'r dalent hon er budd chwaraeon yng Nghymru.

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i gyflawni eich potensial drwy ddarparu arweiniad ar y math o sefydliadau a'r swyddi sydd ar gael mewn chwaraeon, a rhoi cyngor ar sut gallwch chi ehangu eich profiadau drwy swyddi gwirfoddol, profiad gwaith a hyfforddiant a chymwysterau.         

Mathau o gyflogwyr

Mathau o swyddi

 • Datblygu Chwaraeon
 • Gwyddoniaeth Chwaraeon - Ffisiotherapi, Ffisioleg, Maeth, Seicoleg Chwaraeon, Cryfder a Chyflwr
 • Hyfforddi
 • Hyfforddwyr Personol
 • Cydlynwyr Digwydd
 • Cydlynwyr Digwyddiadau Chwaraeon, Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddul
 • Dadansoddwyr Ymchwil
 • Cyfleusterau, Gweithrediadau a Chynnal a Chadw
 • Staff gweinyddol a chefnogi busnes (e.e. Adnoddau Dynol, Cyllid, TG)

Profiad a Lleoliadau Gwaith

Fel rheol, mae lleoliadau cysylltiedig â swyddi'n gyfleoedd tymor byr sy'n ceisio cyflwyno'r cyfranogwyr, yn enwedig disgyblion ysgol, israddedigion a phobl sy'n dechrau chwilio am waith, i realiti bywyd yn gweithio mewn sefydliad a/neu dewis o yrfa. Gall lleoliadau eich helpu chi i ddewis pa lwybr gyrfaol rydych chi'n dymuno ei ddilyn, creu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol yn y sector, a datblygu hyder, sgiliau rhyngbersonol a phrofiad gyda'r nod o sicrhau a chynnal cyflogaeth briodol.                       

Gwirfoddoli      

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan enfawr mewn chwaraeon ledled Cymru, gyda'r swyddi'n amrywio o wirfoddolwyr mewn digwyddiadau i hyfforddwyr clwb ac aelodau bwrdd. Gall gwirfoddoli fod yn ffordd wych o ddysgu sgiliau ac ennill profiad gwerthfawr a pherthnasol yn y sector, a hefyd dangos eich cymhelliant a'ch brwdfrydedd dros wneud gwahaniaeth mewn chwaraeon. 

Dyma rai ffyrdd o fynd ati i wirfoddoli:                         

 • Mae hyfforddi yn chwarae rhan allweddol, o gefnogi athletwyr elitaidd i ragori ar lwyfan y byd i annog cymunedau lleol i fod yn fwy heini a mwynhau chwaraeon. Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i roi rhywbeth yn ôl i chwaraeon yn eich cymuned, edrychwch ar wefan eich awdurdod lleol neu eich corff rheoli chwaraeon i gael rhagor o wybodaeth.
 • Gŵyl aml-chwaraeon flynyddol yng Nghymru yw Gemau Cymru ac mae'n cael ei chynnal gan Urdd Gobaith Cymru. Mae ganddynt gyfleoedd gwirfoddoli fel Cynorthwywyr Cystadlaethau, Cynorthwywyr Gweinyddol, Cynorthwywyr y Cyfryngau a Brandio, a hefyd cynllun gyda Phrifysgol Caerdydd i ddarparu lleoliadau ffisiotherapi yn y digwyddiad.
 • Mae Chwaraeon Cymru'n falch o gael cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu'r hyder a'r sgiliau y mae arnynt eu hangen i gymryd rhan mewn chwaraeon a'u harwain. Ymhlith y cyfleoedd mae rhaglen y Llysgenhadon Ifanc, Rhaglen y Swyddogion 5x60 a'r Dyfarniad Datblygu Arweiniad.                                    

Cymwysterau a Hyfforddiant

Mae treftadaeth chwaraeon gref Cymru'n cael ei hadlewyrchu yn ein prifysgolion ni, gydag Aberystwyth, Bangor, Cardiff Met, Abertawe, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol De Cymru (Morgannwg a Chasnewydd yn ffurfiol) i gyd ymhlith 100 Uchaf Prifysgolion y DU ar gyfer astudio ymarfer, iechyd a chwaraeon.                   

Ceir amrywiaeth eang o gymwysterau perthnasol i yrfa mewn chwaraeon, gan gynnwys graddau mewn Chwaraeon a Gwyddoniaeth Ymarfer; Rheoli Chwaraeon; Hyfforddiant a Pherfformiad; a Datblygu Chwaraeon; yn ogystal â nifer o gyrsiau ôl-radd arbenigol. Gellir cael rhagor o wybodaeth yng ngwefan UCAS.

Hefyd mae Chwaraeon Cymru'n cynnal nifer o gyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus, gan gynnwys Hyfforddiant i Diwtoriaid a Llwybr Datblygu Rheolwyr Timau ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Pwrpas y llwybr yw darparu man cyfeirio defnyddiol i unrhyw un sy'n rheoli tîm, waeth beth yw ei gamp, lefel perfformiad y tîm neu'r cyfnod o amser yn y rôl.