Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Chwaraeon Cymru: Amcanion Cydraddoldeb 2016-2020 

Papur Ymgynghorol

Fel corff cyhoeddus rhestredig yng Nghymru, mae'n ofynnol i Chwaraeon Cymru adolygu a chyhoeddi ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol erbyn 1af Ebrill 2016. Bydd y cynllun yn cynnwys cyfres o Amcanion Cydraddoldeb.

I Chwaraeon Cymru, bydd yr amcanion yn adlewyrchu ac yn cefnogi ein gwaith mewnol o greu sefydliad gwych, a hefyd yn adlewyrchu ac yn cefnogi canlyniadau ein Strategaeth Gymunedol, y Strategaeth Elitaidd a'r Strategaeth Gweithlu. Mae gan ein partneriaid a'n rhanddeiliaid rôl mewn cyflawni'r rhain. Felly, mae'n bwysig bod holl staff Chwaraeon Cymru ac aelodau'r Bwrdd, ynghyd â chontractwyr, sefydliadau sy'n derbyn cyllid gan Chwaraeon Cymru, partneriaid a rhanddeiliaid yn deall sut maent yn cyfrannu at gyflawni'r Amcanion Cydraddoldeb.     
 
Mae Chwaraeon Cymru'n chwilio am farn ar y 5 Amcan Cydraddoldeb arfaethedig, sydd wedi'u datgan yn y papur ymgynghorol.

Ar gyfer pob amcan, hoffem wahodd adborth ynghylch y canlynol:

1. Yr Amcan Cydraddoldeb: A yw hwn yn adlewyrchu meysydd gwaith blaenoriaeth Chwaraeon Cymru?
2. Meysydd ar gyfer Gweithredu Cadarnhaol: Ydi'r rhain yn iawn? Oes unrhyw grwpiau eraill y dylid eu cynnwys? (gweler Atodiad 1 am restr lawn o grwpiau gwarchodedig)

Bydd yr Ymgynghoriad yn cael ei gynnal rhwng 16eg Medi a 1af Hydref 2015.

Gwnewch sylwadau yn y blwch sylwadau o dan bob amcan a'u hanfon i equality@sport.wales

Mae Chwaraeon Cymru'n croesawu pob adborth a bydd yn ystyried pob sylw. Diolch i chi am eich cyfraniad.   

DOWNLOADS