Chwaraeon i Bawb

Chwaraeon Cymru: Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020

Chwaraeon cymru'n falch o gyhoedi ei gynllun cydraddoldeb strategol

Mae'n bleser cael rhannu Cynllun Cydraddoldeb Strategol Chwaraeon Cymru, sy'n datgan ein hamcanion cydraddoldeb ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2020 ac yn dangos cyfraniad at amcanion Llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Rwyf yn hyderus y bydd y strategaeth yn adeiladu ymhellach ar waith da a chynnydd y pedair blynedd diwethaf o ran sicrhau cyfleoedd cyfartal mewn chwaraeon ac amrywiaeth yn ei seilwaith.                                       

Mae datblygu'r ddogfen hon, ein hail Gynllun Cydraddoldeb Strategol, yn gam pwysig tuag at sbarduno ein dyhead i ymgorffori cydraddoldeb yn ffabrig ein sefydliad, fel ei fod yn rhan o'n ffordd naturiol o feddwl. Mae ein hamcanion cydraddoldeb yn cyd-fynd ag amcanion Chwaraeon Cymru ac maent yn troi o amgylch y themâu canlynol:

1. Ymchwil a gwybodaeth

2. Ymgorffori newid diwylliant i Chwaraeon Cymru

3. Ymgorffori newid diwylliant i bartneriaid a gyllidir

4. Anghenion cwsmeriaid

5. Addysg a Hyfforddiant

6. Ymgysylltu

Bydd ein hymrwymiad i'r holl nodweddion gwarchodedig yn parhau ac mae ein ffocws ar sicrhau'r effaith orau posib ar draws ein holl waith. Er nad yw'r Iaith Gymraeg ac anfantais economaidd-gymdeithasol yn nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, maent wedi'u cynnwys oddi mewn i gwmpas Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Felly, rydym wedi penderfynu cynnwys y grwpiau hyn oddi mewn i gwmpas ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae'r rhai sy'n byw yng nghanol anfantais economaidd-gymdeithasol yn llai tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon ac mae gan chwaraeon rôl i'w chwarae mewn hybu a gwarchod yr iaith Gymraeg. Mae deall a bodloni anghenion cwsmeriaid yn bwysig i ni yn y cyswllt hwn.

Mae'n hanfodol bod staff Chwaraeon Cymru, aelodau'r Bwrdd a hefyd contractwyr, sefydliadau sy'n derbyn cyllid Chwaraeon Cymru, partneriaid a rhanddeiliaid yn deall sut maent yn cyfrannu tuag at roi'r strategaeth hon ar waith a thuag at ein hamcanion cydraddoldeb.

Fel rhan o'r adolygiad o'n hamcanion cydraddoldeb, cynhaliwyd ymgynghoriad helaeth gennym gyda staff, rhanddeiliaid a chwsmeriaid. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch yn bersonol i bawb a gyfrannodd tuag ato. Edrychaf ymlaen at adrodd yn ôl ar y cynnydd hyd at 2020 a thu hwnt.

Sarah Powell, Prif Weithredwr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dechrau gan feddwl am y diwedd

Dychmygwch genedl lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael mynediad cyfartal at chwaraeon. Efallai fod y cynnig yn edrych ac yn teimlo'n wahanol, gan ddibynnu ar eich rhyw chi, lle rydych yn byw, beth yw eich cefndir ethnig ac a oes gennych chi anabledd - ond mae'r cyfleoedd ar gael yn hwylus i bawb. Dyna yw Pob Plentyn Wedi Gwirioni ar Chwaraeon am Oes. 

Er bod y dystiolaeth yn awgrymu ein bod wedi gweld cynnydd yn y cyfraddau cymryd rhan yn ystod y blynyddoedd diwethaf ymhlith rhai o'r grwpiau anodd eu cyrraedd yn draddodiadol yng Nghymru, mae hefyd yn cyflwyno darlun o lawer o waith i'w wneud er mwyn gwireddu'r nod uchelgeisiol hwnnw a chau'r bwlch yn y cymryd rhan.          

Mae Chwaraeon Cymru yn cydnabod yr angen am roi gwybodaeth a chefnogaeth i'w bartneriaid, i helpu gyda meithrin hyder a gallu yn y sector er mwyn gweithredu'n gynaliadwy ac yn gadarnhaol. Mae'r porthol ar-lein yn dod ag adnoddau mewnol ac allanol amrywiol at ei gilydd. Maent ar gael i bartneriaid ym mhob cam o'r rhaglenni a gyflwynir i feithrin hunanddadansoddi a herio beirniadol.

Dyma ein siop un stop ni ar gyfer y gweithlu chwaraeon yng Nghymru.

Y cynnwys 

Ein Hymrwymiad

Rydym yn ceisio sicrhau bod popeth rydym yn ei wneud yn hybu cydraddoldeb. I gael rhagor o wybodaeth, dogfennau a pholisïau cysylltiedig â'n cyfrifoldebau corfforaethol, ewch i adrannau'r Polisi Cydraddoldeb Corfforaethol a'r Polisi Cyfleoedd Cyfartal.

Roedd Adroddiad Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a gwblhawyd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2013/14, sy'n dangos y cynnydd a wneir gan Chwaraeon Cymru yn gweithio tuag at y targedau a amlinellir yn y cynllun cydraddoldeb strategol. Mae copi o'r adroddiad ar gael i'w lawrlwytho yma.

Ymchwil a Thystiolaeth

Mae'r dystiolaeth yn gadarn iawn. I weld yr hyn rydyn ni'n ei weld a chanfod taflenni data pellach, graffeg gwybodaeth a dadansoddiad, ewch i'n hadran Ymchwil a Pholisi. Efallai y bydd yr adran Cyhoeddiadau o ddiddordeb. Mae'n dyddio'n ôl i 2007 ac yn cynnwys llu o wybodaeth sy'n gysylltiedig ag ymddygiad oedolion ym mhob un o'r elfennau cydraddoldeb.  Ceir hefyd adran penodol am Ymchwil LHDT.

Y Newyddion Diweddaraf

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am broblemau a heriau cyffredin ar yr un pryd. I weld y straeon newyddion a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am gydraddoldeb chwaraeon yn y Deyrnas Unedig, ewch i wefan Cydraddoldeb mewn Chwaraeon Grŵp Cydraddoldeb
y Cyngor Chwaraeon.                                 

Hefyd, mae Chwaraeon Cymru yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i dynnu sylw at astudiaethau achos o arferion gorau ar draws y sector. Nid yw'n syndod bod llawer o'r prosiectau hyn yn cynnwys enghreifftiau o fynd i'r afael â chyfleoedd anghyfartal fel man cychwyn. Dyma rai enghreifftiau:

I weld rhestr lawn o'r holl astudiaethau achos cysylltiedig â chwaraeon, ewch i'r adran Astudiaethau Achos.

Hefyd mae Chwaraeon Cymru wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau sydd wedi cael cyllid grant i gynhyrchu nifer o glipiau fideo byrion sy'n tynnu sylw at lwyddiant y prosiectau hyn, ac maent i gyd yn gysylltiedig ag elfen benodol o gydraddoldeb. Mae'r
dolenni at y fideos hyn fel a ganlyn:

Rhwydweithiau Cydraddoldeb

Mae'n bwysig deall pwy yw'r arbenigwyr o ran y gwahanol elfennau cydraddoldeb, gan fod y sefydliadau hyn yn gweithio yn y meysydd yma'n ddyddiol.

Fel man cychwyn i weithio gyda'r rhwydweithiau hyn, byddem yn eich annog i'w dilyn ar Twitter gan ddefnyddio'r enwau sydd wedi'u nodi isod:

  • Chwaraeon Anabledd Cymru: Trawsnewid Bywydau drwy Bŵer Chwaraeon -  @dsw_news
  • StreetGames @streetgamewales
  • DLlE @BMEsportcymru
  • LHDT @LGBTsportcymru

I gael rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt, ewch i'r adran Adnoddau Defnyddiol.      

Yr adnoddau

Gofyn y Cwestiynau Iawn       

Mae'r adnodd hwn wedi cael ei ddatblygu i helpu pobl sy'n gweithio yn y byd chwaraeon yng Nghymru i ofyn y cwestiynau iawn am gydraddoldeb wrth ystyried datblygu cynlluniau, polisïau, prosiectau neu ymyriadau. I weld yr adnoddau hyn, ewch i'r adran
Gofyn y Cwestiynau Iawn
.                        

Map Hyfforddiant

I ymgorffori cydraddoldeb mewn sefydliad, mae'n bwysig datblygu a chyflwyno cynllun hyfforddi, ac wedyn ei adolygu'n rheolaidd. I weld yr hyfforddiant cyffredinol a phenodol i rôl sydd ar gael, ewch i'r adran Map Hyfforddiant.            

Adnoddau Defnyddiol

Mae llond gwlad o adnoddau defnyddiol ar gael ar-lein i gefnogi sefydliadau wrth iddynt feddwl yn decach. Rydym wedi ceisio casglu'r rhain at ei gilydd ac rydym yn eich gwahodd i bori dwy'r adran Adnoddau Defnyddiol.

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae'r adnodd hwn wedi cael ei ddatblygu i gefnogi sefydliadau wrth gwblhau asesiad effaith cydraddoldeb. I edrych ar y pecyn canllawiau ewch i'r adran Asesu Effaith Cydraddoldeb.

 

DOWNLOADS