Gweithredu Heddiw dros Yfory Egnïol

Sut ddyfodol sydd i chwaraeon yng Nghymru? Sut mae creu Paradwys Chwaraeon yng Nghymru?

Infograpc image CymraegGan weithio mewn partneriaeth â Future Foundation, mae'r Grŵp Cynghori wedi edrych tua'r dyfodol i weld y prif bethau, y sgil-effeithiau a'r tueddiadau mawr a allai effeithio ar fyd chwaraeon nid dim ond yfory, ond bum mlynedd, deg a phymtheg o nawr.   

Yn ein hadroddiad, Gweithredu Heddiw dros Yfory Egnïol, rydym yn datgan beth fydd pob un o'r themâu hyn yn ei olygu i chwaraeon yng Nghymru a sut mae ffrwyno pob un i drawsnewid Cymru'n genedl chwaraeon i bawb.

Bydd saith thema allweddol yn dylanwadu ar ddyfodol chwaraeon yng Nghymru:

  • Bydd denu defnyddwyr yn yr 21ain ganrif yn creu heriau newydd.  Bydd defnyddiwr y dyfodol eisiau mwy fyth o hyblygrwydd, amrywiaeth a newydd-deb gan chwaraeon, a bydd yn ceisio lleihau risg yn ei holl ffurfiau.
  • Cymdeithas sy'n newid: Bydd grymoedd demograffig yn creu mwy fyth o fywydau hyblyg a llai unffurf, gan herio strwythurau chwaraeon sydd â'u ffocws ar oedran a lleihau effaith 'rhoi'r gorau iddi'. Ni fydd hynny'n barhaol mwyach.          
  • Bydd deall hunaniaethau sy'n newid yn allweddol i ddarparwyr chwaraeon, sy'n gallu manteisio ar bŵer chwaraeon i greu profiadau i'w rhannu a galluogi i ni ddangos ein hunain ar ein gorau ar-lein. 
  • Cymdeithas flaengar: Wrth i ddefnyddwyr fod â llai o amser ond eto mynnu mwy, bydd rhaid i ddarparwyr fod yn fwy sensitif i'w hanghenion, gan weithredu mewn dull mwy masnachol drwy roi'r cyfranogwr yn gyntaf.             
  • Bydd datgloi potensial llawn y chwyldro digidol yn hanfodol er mwyn trawsnewid dull pobl o ymwneud â chwaraeon. Bydd
    technoleg yn galluogi i ni greu cymunedau chwaraeon newydd a phrofiadau cymryd rhan personol. Bydd y data a gynhyrchir gan y dechnoleg hon yn gallu rhoi i ddarparwyr y data a'r wybodaeth maent eu hangen am beth fyddwn ei eisiau nesaf. Bydd angen cyson am adolygu ein cynhyrchion chwaraeon, gwneud gwelliannau a sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'r hyn mae cyfranogwyr eisiau ei wneud nesaf.
  • Bywydau Iachach: Bydd rhaid i ddarparwyr chwaraeon ymateb i ofynion iechyd defnyddiwr mwy gwybodus fyth; defnyddiwr sy'n ymarfer mwy o ymreolaeth ac yn hunanreoleiddio, gan ddatgan sut bydd gweithgaredd o fudd i gyfranogwyr posib.
  • Tirlun economaidd a gwleidyddol sy'n newid: rhoi sylw i'r anghydraddoldeb a geir o bosib yn sgil dibyniaeth gynyddol ar dechnoleg, pegynnu incwm a meddylfryd masnachol darparwyr. Dylid canolbwyntio adnoddau polisi ar leihau effaith anghydraddoldeb cymdeithasol ar chwaraeon drwy helpu'r rhai sydd angen mwy o gefnogaeth i fod yn fwy egnïol.          


Gan weithio gyda Future Foundation a gyda chefnogaeth naw partner o fyd addysg, chwaraeon ac iechyd, cyhoeddodd y Grŵp Cynghori 'Gweithredu Heddiw dros Yfory Egnïol' ym mis Tachwedd 2014.       

DOWNLOADS