Andrew Thomas

Mae Andrew yn rheolwr grŵp ar chwaraeon, chwarae a lles egnïol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae wedi cael nifer o swyddi yn y sefydliad yn ystod y 22 mlynedd diwethaf.                        

Ymhlith ei gyflawniadau diweddar mae datblygu contract gyda ffocws ar ganlyniadau i weithredu cyfleusterau hamdden y Cyngor am gyfnod o 15 mlynedd, gan sicrhau lle amlwg i chwaraeon yng nghynllun cydraddoldeb strategol y Cyngor a datblygu dulliau gweithio cydweithredol oddi mewn i'r sefydliad a thu hwnt iddo, i greu bwrdeistref sirol iachach.                                                   

Mae Andrew wedi cydlynu'r cynllun chwaraeon lleol am nifer o flynyddoedd ac mae ganddo brofiad o ddefnyddio ymchwil ac ymgynghori i benderfynu ar flaenoriaethau chwaraeon strategol a chreu fframweithiau rheoli perfformiad. Mae'r gwasanaethau datblygu chwaraeon wedi cael dyfarniad cyflawniad cenedlaethol arwyddocaol am raglenni cydraddoldeb y rhywiau ac mae menter 'Girl Power' lwyddiannus yn cael ei datblygu ar hyn o bryd.

Hefyd mae Andrew wedi arwain cynllun Galw Am Weithredu llwyddiannus i ddatblygu gwell ymgysylltu â phobl ag anableddau. Ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda phartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol i greu mwy o ymwybyddiaeth o botensial chwaraeon a gweithgarwch corfforol i gyfrannu at newidiadau allweddol mewn deddfwriaeth er mwyn gwella lles.            

Mae'n aelod o fwrdd CIMSPA (Cymru) ac yn cwblhau traethawd ymchwil ar drefniadau contractau hamdden ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.