Aelodau'r Cyngor

Cadeirydd Dros Dro - Lawrence Conway

Ganwyd a magwyd Lawrence yng Nghaerdydd ac mae'n briod gyda phedwar o blant. Ymunodd â'r gwasanaeth sifil yn 1968 a chafodd swyddi amrywiol yn y Swyddfa Gymreig, gan gynnwys secondiad i Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ar ddechrau'r 1990au fel Cynorthwy-ydd i'r Prif Weithredwr. Yn dilyn y penodiad hwnnw, bu Lawrence yn bennaeth adran y Swyddfa Gymreig ar gyfer cyrff hyd braich a noddwyd, gan gynnwys Awdurdod Datblygu Cymru. Daeth yn bennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet ac Adran y Prif Weinidog yn 1998 a bu yn y swydd honno nes ymddeol yn 2010. Cafodd Lawrence ei ddyfarnu'n Gydymaith Caerfaddon yn 2012. 

Is - Gadeirydd - Pippa Britton

Pippa yw Cadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru ar hyn o bryd ac mae'n gyn athletwraig. Mae Pippa yn aelod o'r Pwyllgor Anrhydeddau Chwaraeon; Bwrdd Gwrthgyffuriau'r DU; Pwyllgor Cynghori Paralympaidd Prydain a Bwrdd Saethyddiaeth Prydain Fawr.

Arferai wasanaethu ar Raglen Arweinyddiaeth Ryngwladol y DU ac mae'n aelod o Is Grŵp Elitaidd Chwaraeon Cymru a Phwyllgor Para Saethyddiaeth y Byd, yn dilyn ei hymddeoliad o'r gamp yn 2014.

Richard Parks

Arferai Richard Parks fod yn chwaraewr rygbi'r undeb rhyngwladol dros Gymru cyn troi'n athletwr ac yn anturiaethwr mewn amgylcheddau eithafol. Ganed Richard ym Mhontypridd ac mae'n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn. Astudiodd yn Ysgol Trefynwy, Coleg Michaelhouse De Affrica a Phrifysgol Caerdydd. Mae wedi cynrychioli Cymru, tîm rygbi 7 Cymru a'r Barbariaid ac wedi ennill Cwpan Powergen gyda Leeds a Chwpan y Principality gyda Phontypridd.

Yn 31 oed, bu'n rhaid i Richard roi'r gorau i'w yrfa rygbi oherwydd anaf i'w ysgwydd. Roedd yn ergyd greulon a bu'n rhaid i Richard ailasesu ei gyfeiriad mewn bywyd. Arweiniodd hynny at ddatblygu'r syniad o brosiect arloesol - "Her 737". Roedd Her 737 Richard Parks yn ras 7 mis arloesol i ddringo'r mynydd uchaf ar bob un o 7 cyfandir y byd a sefyll ar bob un o'r 3 phegwn: Pegwn Daearyddol y De, Pegwn Daearyddol y Gogledd a chopa mynydd Everest. Ddydd Mawrth 12 Gorffennaf 2011, cyflawnodd Richard hanes drwy gwblhau ei brosiect a dod y person cyntaf erioed i ddringo'r mynydd uchaf ar bob un o'r 7 cyfandir yn y byd a sefyll ar y 3 phegwn yn ystod yr un flwyddyn galendr. Cwblhaodd Richard Her 737 mewn 6 mis, 11 diwrnod, 7 awr a 53 munud, sy'n record byd newydd, gan godi mwy na thri chan mil o bunnoedd i  Ofal Canser Marie Curie a hefyd creu gwerth hysbysebu o fwy na £3 miliwn i'r elusen ganser.      

Yn angerddol dros rannu a rhoi'n ôl, mae Richard yn gweithio yn awr gyda nifer o ysgolion a cholegau ledled y DU, gan ddefnyddio ei brofiadau i helpu gyda dysgu am bynciau amrywiol. Hefyd, mae'n ddarlithydd anrhydeddus ym Mhrifysgol De Cymru. Mae Richard hefyd yn gweithio gyda sefydliadau masnachol yn cyflwyno areithiau a hyfforddiant pwrpasol.        

Ar 4 Ionawr 2014, cofnododd Richard yr amser cyflymaf i Brydeiniwr ar daith unigol heb gefnogaeth na chymorth o arfordir yr Antarctig i Begwn y De, ac ef oedd y Cymro cyntaf i gwblhau'r daith hanesyddol ac anodd hon ar ei ben ei hun. Roedd ei amser o 29 diwrnod ac 11 awr yn tynnu 9 diwrnod oddi ar record flaenorol Prydain.

Gwasanaethodd Richard fel Team Attaché gyda Thîm Cymru yng Ngemau Cymanwlad Glasgow 2014, gan gefnogi athletwyr, staff a phartneriaid corfforaethol tîm Cymanwlad mwyaf llwyddiannus Cymru erioed.

Ashok Ahir

Mae gan Ashok gefndir ym maes cyfathrebu a'r cyfryngau. Mae'n gydberchennog asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog sy'n gweithio ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus a'r trydydd sector.

Hefyd mae'n Gadeirydd pwyllgor trefnu Eisteddfod Genedlaethol 2018 ac yn aelod o'i bwrdd rheoli. Arferai ymwneud â Grŵp Adolygu Cymraeg ar gyfer Oedolion ac roedd yn Olygydd Gwleidyddiaeth Gweithredol gyda BBC Cymru Wales.

Samar Small

Magwyd Samar yng Nghyncoed a mynychodd Ysgol Uwchradd Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd, gan gynrychioli'r ddau sefydliad mewn pêl rwyd, hoci, athletau a phêl fasged. Ar ôl graddio gyda BSc (Anrh.) mewn Gweinyddu Busnes a threulio cyfnod fel intern rhyngwladol yn Affrica, dychwelodd i Gaerdydd ac ennill cymwysterau mewn hyfforddi chwaraeon, maeth cymunedol a rheoli hamdden, cyn sefydlu ei chwmni chwaraeon, ffitrwydd a maeth ei hun.                   

Mae Samar wedi gweithio'n helaeth ar lawr gwlad ac ar lefel gymunedol. Trwy ei gwaith gydag elusennau lleiafrifol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg niferus, mae wedi bod yn cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a llwyddo i newid agweddau tuag at weithgarwch corfforol. Mae Samar yn ieithydd brwd sy'n siarad pump iaith ac mae wedi gweithio gyda Gemau Olympaidd Llundain 2012 a Chwpan Rygbi'r Byd ac, yn fwy diweddar, UEFA, Sport Cardiff a Hanner Marathon Caerdydd, i roi Cymru ar y map chwaraeon rhyngwladol. Cafodd ei gweithgareddau a'i chyflawniadau eu cydnabod pan gyrhaeddodd restr fer Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn Chwaraeon Cymru yn 2013.

Ian Bancroft

Ian yw Prif Swyddog Newid Sefydliadol Cyngor Sir y Fflint. Cyn hyn, roedd yn Gyfarwyddwr Perthnasoedd Rhanbarthol gyda Knowsley MBC, yn Gyfarwyddwr Gweithredol gydag Ymddiriedolaeth Hamdden a Diwylliant Wigan, yn Brif Swyddog Polisi gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn Rheolwr Strategaeth ar gyfer Adran Gwasanaethau Hamdden Cyngor Dinas Nottingham.

Arferai fod yn aelod bwrdd o Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y Gogledd Orllewin hefyd.      

Julia Longville

Prif Ddarlithydd yn Ysgol Chwaraeon Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (APCC) gyda chyfrifoldeb am brofiad y myfyrwyr yn yr holl raglenni is-raddedig ac ôl-raddedig. Fe'i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg y Barri i Ferched ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren, y Barri.  Mae ganddi radd MSc Gwyddor Hyfforddi Prifysgol Cymru o UWIC a chymhwyster addysgu Tystysgrif Addysg a B.Ed o Goleg Hyfforddi Athrawon y Barri.  Mae Julia yn arolygydd annibynnol ac ymgynghorydd addysgol i Estyn. Mae'n gweithio'n rheolaidd â chydweithwyr ym mhob cwr o Gymru i ddatblygu Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion.

Mae Julia yn gyn-chwaraewr pêl-rwyd dros Gymru â 25 o gapiau, a chwaraeodd ym Mhencampwriaethau Ewrop a'r Byd. Mae'n gyn-hyfforddwr rhyngwladol a aeth â thîm dan 21 a thîm cyntaf Cymru i sawl Pencampwriaeth Ewrop a'r Byd, a Gemau'r Gymanwlad ym Melbourne yn 2006.  Nid yw'n meddu ar unrhyw benodiadau cyhoeddus Gweinidogol eraill.

Johanna Sheppard

Ar hyn o bryd mae Jo yn gweithio i Barclays fel Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth ar gyfer y Banc Corfforaethol, yn canolbwyntio ar
fusnes corfforaethol rhyngwladol Barclays, rheoli arian parod, FX a thaliadau (gan gynnwys fintech). Mae'n gweithio yn Llundain ac mae ei rôl yn cynnwys gweithio gyda thîm byd-eang yn cynghori ar gynhyrchion, digwyddiadau a rhyngweithio rheoleiddiol. Arferai Jo weithio i Barclaycard fel Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth Atebion Busnes Barclaycard.

Ganed Jo yng Nghaerdydd a mynychodd Ysgol Uwchradd Corpus Christi ac wedyn Ysgol Millfield, ble roedd yn Gapten Pêl Rwyd.
Aeth Jo ymlaen i chwarae pêl rwyd dros Dde Morgannwg a Gwlad yr Haf, Gorllewin Lloegr a Chymru mewn grwpiau oedran amrywiol. Bu'n chwarae badminton dros Gymru hefyd ar lefel grŵp.

Aeth Jo i Brifysgol Nottingham gan ennill gradd LLB (Anrh) yng nghyfraith Lloegr ac America a threuliodd flwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Texas yn Austin. Tra oedd yn Nottingham, roedd yn aelod o dîm pêl rwyd cyntaf y brifysgol am 3 blynedd. Mae ganddi Ddiploma mewn Ymarfer Cyfreithiol o Ysgol y Gyfraith Nottingham Trent ac mae'n gyfreithwraig gymwys.          

Cyn ymuno â Barclays, bu Jo yn gweithio fel cyfreithwraig i Clifford Chance LLP, yn Llundain ac yn Efrog Newydd, ac i Deutsche
Bank AG, yn Llundain. Mae Jo yn byw yn Llundain ac yn cadw'n heini drwy wneud ioga poeth, rhedeg a beicio.

Christian Malcolm

Christian yw Prif Hyfforddwr Technegol timau cyfnewid 4 x 100 Dynion a Merched Team GB a hyfforddwr sbrintio athletwyr Paralympaidd Prydain a Chymru.

Mae hefyd yn Aelod o Fwrdd Athletau Cymru ac yn gyfarwyddwr ei academi chwaraeon cymunedol ei hun. Mae'n fwyaf adnabyddus am ei gyflawniadau fel cyn athletwr elitaidd, yn cystadlu mewn nifer o bencampwriaethau mawr, gan gynnwys 4 o Gemau Olympaidd.

Peter King

Peter yw Cyfarwyddwr Gweithredol British Cycling, ar ôl bod yn Brif Weithredwr o fis Chwefror 1997 tan fis Rhagfyr 2008, pan symudodd y sefydliad o sefyllfa lle'r oedd ar fin methdalu i fod yn un o gyrff llywodraethu chwaraeon mwyaf hyfyw a llwyddiannus y DU.

Mae Peter yn Gymrawd cymwysedig o Sefydliad yr Ysgrifenyddion a'r Gweinyddwyr Siartredig a Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli. Mae hefyd yn Gymrawd o'r Sefydliad Rheoli Siartredig ac yn Gyfrifydd Rheoli Byd-eang. Yn ogystal â gweithredu fel Ysgrifennydd a Chyfrifydd Siartredig, mae Peter yn rheoli cwmni iddo ei sefydlu ym 1978 â'r nod penodol o gyflwyno safonau uchel o lywodraethu corfforaethol a swyddogaethau cyfrifon rheoli dibynadwy i fusnesau bach a chanolig. Mae ganddo le parhaol ar Fwrdd Cymdeithas Cwmnïau Hedfan Rhanbarthau Ewrop, ac mae'n bennaf gyfrifol am ei materion ariannol.

Yn ogystal â Beicio, mae Peter wedi cystadlu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol mewn campau mor amrywiol ag Athletau, Tennis Bwrdd, Pêl-droed, Golff, Sboncen, Badminton a Chriced ac mae wedi bod yn swyddog, yn hyfforddwr neu'n weinyddwr gwirfoddol yn bron i bob un o'r campau hyn. Mae'n dal i gystadlu mewn cystadlaethau beicio o dro i dro.

Roedd Peter yn Aelod o Fwrdd Cycling England tan iddo ddod i ben ym mis Ebrill 2011. Fe'i penodwyd i Fwrdd Athletau Lloegr fel Cadeirydd ym mis Hydref 2012. Nid yw'n meddu ar unrhyw benodiadau cyhoeddus Gweinidogol eraill.

Gwnaed Peter yn CBE yn 2008 gan gydnabod ei wasanaethau i feicio ar ôl derbyn un o wobrau pwysicaf y gamp, Tlws Bidlake, eisoes yn 2007.  Fe'i cyflwynwyd i Oriel Enwogion y byd beicio yn 2010.

Alison Thorne

Mae Alison yn ymddiriedolwr gyda Chwarae Teg ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol gydag ymgynghoriaeth adwerthu ac ille de Cocos (brand ffasiwn). Mae hefyd yn Sylfaenydd atconnect - cwmni datblygu busnes a phobl. Arferai wasanaethu fel ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Tropical Forest (rheolaeth gynaliadwy ar fforestydd) a Phwyllgor MBA (Coleg Ffasiwn Llundain).

Roedd ei gyrfa gynharach ym myd busnes, adwerthu a datblygu pobl. 

Papurau Bwrdd 

Copïau o agenda a chofnodion cyfarfodydd diweddaraf Bwrdd Chwaraeon Cymru ar gael i'w gweld.