Aelodau'r Cyngor

Cadeirydd Dros Dro - Lawrence Conway

Ganwyd a magwyd Lawrence yng Nghaerdydd ac mae'n briod gyda phedwar o blant. Ymunodd â'r gwasanaeth sifil yn 1968 a chafodd swyddi amrywiol yn y Swyddfa Gymreig, gan gynnwys secondiad i Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ar ddechrau'r 1990au fel Cynorthwy-ydd i'r Prif Weithredwr. Yn dilyn y penodiad hwnnw, bu Lawrence yn bennaeth adran y Swyddfa Gymreig ar gyfer cyrff hyd braich a noddwyd, gan gynnwys Awdurdod Datblygu Cymru. Daeth yn bennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet ac Adran y Prif Weinidog yn 1998 a bu yn y swydd honno nes ymddeol yn 2010. Cafodd Lawrence ei ddyfarnu'n Gydymaith Caerfaddon yn 2012. 

Amanda Bennett  

Ganed Amanda Bennett yng Nghaerdydd a mynychodd Ysgol Gyfun Llanhari cyn  cwblhau ei gradd ym Mhrifysgol Loughborough. Bu Amanda yn gweithio fel athrawes Addysg Gorfforol yn Nwyrain Llundain am ddeuddeng mlynedd cyn ymuno â'r Women's Sports Foundation ac wedyn UK Sport, lle'r oedd yn Bennaeth Llywodraethu. Ers 2013, mae wedi bod yn gweithio'n annibynnol, gan roi cyngor ar lywodraethu, arwain a chydraddoldeb i gyrff chwaraeon cenedlaethol a rhyngwladol. Mae Amanda wedi bod yn Gadeirydd ar Ferched a Chwaraeon Ewropeaidd ac yn siaradwr rhyngwladol ar gydraddoldeb y rhywiau.

Arferai Amanda fod yn chwaraewraig rygbi ryngwladol a chynrychiolodd Gymru yng ngêm gyntaf y merched dros y wlad. Aeth ymlaen i ennill 25 o gapiau a hefyd i fod yn hyfforddwr ar Sgwad Genedlaethol Merched Cymru. Ar hyn o bryd, mae Amanda yn Is Lywydd Rygbi'r Saracens.

Richard Parks

Arferai Richard Parks fod yn chwaraewr rygbi'r undeb rhyngwladol dros Gymru cyn troi'n athletwr ac yn anturiaethwr mewn amgylcheddau eithafol. Ganed Richard ym Mhontypridd ac mae'n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn. Astudiodd yn Ysgol Trefynwy, Coleg Michaelhouse De Affrica a Phrifysgol Caerdydd. Mae wedi cynrychioli Cymru, tîm rygbi 7 Cymru a'r Barbariaid ac wedi ennill Cwpan Powergen gyda Leeds a Chwpan y Principality gyda Phontypridd.

Yn 31 oed, bu'n rhaid i Richard roi'r gorau i'w yrfa rygbi oherwydd anaf i'w ysgwydd. Roedd yn ergyd greulon a bu'n rhaid i Richard ailasesu ei gyfeiriad mewn bywyd. Arweiniodd hynny at ddatblygu'r syniad o brosiect arloesol - "Her 737". Roedd Her 737 Richard Parks yn ras 7 mis arloesol i ddringo'r mynydd uchaf ar bob un o 7 cyfandir y byd a sefyll ar bob un o'r 3 phegwn: Pegwn Daearyddol y De, Pegwn Daearyddol y Gogledd a chopa mynydd Everest. Ddydd Mawrth 12 Gorffennaf 2011, cyflawnodd Richard hanes drwy gwblhau ei brosiect a dod y person cyntaf erioed i ddringo'r mynydd uchaf ar bob un o'r 7 cyfandir yn y byd a sefyll ar y 3 phegwn yn ystod yr un flwyddyn galendr. Cwblhaodd Richard Her 737 mewn 6 mis, 11 diwrnod, 7 awr a 53 munud, sy'n record byd newydd, gan godi mwy na thri chan mil o bunnoedd i  Ofal Canser Marie Curie a hefyd creu gwerth hysbysebu o fwy na £3 miliwn i'r elusen ganser.      

Yn angerddol dros rannu a rhoi'n ôl, mae Richard yn gweithio yn awr gyda nifer o ysgolion a cholegau ledled y DU, gan ddefnyddio ei brofiadau i helpu gyda dysgu am bynciau amrywiol. Hefyd, mae'n ddarlithydd anrhydeddus ym Mhrifysgol De Cymru. Mae Richard hefyd yn gweithio gyda sefydliadau masnachol yn cyflwyno areithiau a hyfforddiant pwrpasol.        

Ar 4 Ionawr 2014, cofnododd Richard yr amser cyflymaf i Brydeiniwr ar daith unigol heb gefnogaeth na chymorth o arfordir yr Antarctig i Begwn y De, ac ef oedd y Cymro cyntaf i gwblhau'r daith hanesyddol ac anodd hon ar ei ben ei hun. Roedd ei amser o 29 diwrnod ac 11 awr yn tynnu 9 diwrnod oddi ar record flaenorol Prydain.

Gwasanaethodd Richard fel Team Attaché gyda Thîm Cymru yng Ngemau Cymanwlad Glasgow 2014, gan gefnogi athletwyr, staff a phartneriaid corfforaethol tîm Cymanwlad mwyaf llwyddiannus Cymru erioed.

Samar Wafa

Magwyd Samar yng Nghyncoed a mynychodd Ysgol Uwchradd Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd, gan gynrychioli'r ddau sefydliad mewn pêl rwyd, hoci, athletau a phêl fasged. Ar ôl graddio gyda BSc (Anrh.) mewn Gweinyddu Busnes a threulio cyfnod fel intern rhyngwladol yn Affrica, dychwelodd i Gaerdydd ac ennill cymwysterau mewn hyfforddi chwaraeon, maeth cymunedol a rheoli hamdden, cyn sefydlu ei chwmni chwaraeon, ffitrwydd a maeth ei hun.                   

Mae Samar wedi gweithio'n helaeth ar lawr gwlad ac ar lefel gymunedol. Trwy ei gwaith gydag elusennau lleiafrifol ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg niferus, mae wedi bod yn cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a llwyddo i newid agweddau tuag at weithgarwch corfforol. Mae Samar yn ieithydd brwd sy'n siarad pump iaith ac mae wedi gweithio gyda Gemau Olympaidd Llundain 2012 a Chwpan Rygbi'r Byd ac, yn fwy diweddar, UEFA, Sport Cardiff a Hanner Marathon Caerdydd, i roi Cymru ar y map chwaraeon rhyngwladol. Cafodd ei gweithgareddau a'i chyflawniadau eu cydnabod pan gyrhaeddodd restr fer Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn Chwaraeon Cymru yn 2013.

Andrew Lycett

Andrew yw Cyfarwyddwr Kinloch Court Investments ar gyfer y Jehu Group ar hyn o bryd. Ar un adeg, roedd yn Brif Weithredwr RCT Homes - a sefydlwyd yn 2007 fel Sefydliad Tai Cydgymunedol cyntaf Cymru. Gyda'i ffocws ar fusnes cyfrifol, sicrhaodd Andrew bod y sefydliad yn datblygu i fod yn grŵp sy'n darparu dull cyfannol o weithredu wrth adfywio cymunedau, gan geisio gwella dyheadau a threchu tlodi drwy gynnwys cymdeithasol, ariannol a digidol, mentrau byw yn iach a ffyrdd o fyw egnïol, hyfforddiant a rhaglenni profiad gwaith i bob oedran.  

Mae gan Andrew fwy na deng mlynedd o brofiad mewn tai cymdeithasol ac 16 mlynedd o brofiad cyn hynny yn y GIG. Mae'n byw ger Pen-y-bont ar Ogwr gyda'i wraig a dau o blant, 13 a 5 oed. Mae'n rhedwr cyson ac yn mwynhau chwaraeon dwr.           

Yr Athro John Baylis

Cynrychiolodd John Baylis Brifysgolion Cymru mewn pêl droed ac mewn athletau. Hefyd, chwaraeodd yng nghynghreiriau criced Gogledd a Gorllewin Cymru.

Hyd nes iddo ymddeol, roedd yn Athro mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ac yn Ddirprwy Is Ganghellor yn gyfrifol am Chwaraeon, Cysylltiadau Allanol ac Adnoddau Dynol ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyn hynny, roedd wedi bod yn Athro ac yn Ddeon mewn Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Hefyd, treuliodd bum mlynedd fel aelod o Fwrdd Rheoli Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru.                            

Simon Pirotte

Simon Pirotte yw Pennaeth Coleg Pen-y-bont ar Ogwr.

Bu'n Bennaeth ac yn Brif Weithredwr Coleg Powys, yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg Penybont ac yn Gyfarwyddwr Chwaraeon, Ffordd o Fyw a Busnes yng Ngholeg Abertawe yn y gorffennol. Mae wedi bod yn Ddarlithydd yn APCC ac yng Ngholeg Gorseinon ac yn Bennaeth Drama yn Ysgol Uwchradd Ranbarthol Westchester yn Los Angeles.

Mae'n Gyfarwyddwr Artistig gyda Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg a Chwmni Theatr Steel Wasp.                   

Julia Longville

Prif Ddarlithydd yn Ysgol Chwaraeon Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (APCC) gyda chyfrifoldeb am brofiad y myfyrwyr yn yr holl raglenni is-raddedig ac ôl-raddedig. Fe'i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg y Barri i Ferched ac Ysgol Gyfun Bryn Hafren, y Barri.  Mae ganddi radd MSc Gwyddor Hyfforddi Prifysgol Cymru o UWIC a chymhwyster addysgu Tystysgrif Addysg a B.Ed o Goleg Hyfforddi Athrawon y Barri.  Mae Julia yn arolygydd annibynnol ac ymgynghorydd addysgol i Estyn. Mae'n gweithio'n rheolaidd â chydweithwyr ym mhob cwr o Gymru i ddatblygu Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion.

Mae Julia yn gyn-chwaraewr pêl-rwyd dros Gymru â 25 o gapiau, a chwaraeodd ym Mhencampwriaethau Ewrop a'r Byd. Mae'n gyn-hyfforddwr rhyngwladol a aeth â thîm dan 21 a thîm cyntaf Cymru i sawl Pencampwriaeth Ewrop a'r Byd, a Gemau'r Gymanwlad ym Melbourne yn 2006.  Nid yw'n meddu ar unrhyw benodiadau cyhoeddus Gweinidogol eraill.

Johanna Sheppard

Ar hyn o bryd mae Jo yn gweithio i Barclays fel Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth ar gyfer y Banc Corfforaethol, yn canolbwyntio ar
fusnes corfforaethol rhyngwladol Barclays, rheoli arian parod, FX a thaliadau (gan gynnwys fintech). Mae'n gweithio yn Llundain ac mae ei rôl yn cynnwys gweithio gyda thîm byd-eang yn cynghori ar gynhyrchion, digwyddiadau a rhyngweithio rheoleiddiol. Arferai Jo weithio i Barclaycard fel Cyfarwyddwr Cydymffurfiaeth Atebion Busnes Barclaycard.

Ganed Jo yng Nghaerdydd a mynychodd Ysgol Uwchradd Corpus Christi ac wedyn Ysgol Millfield, ble roedd yn Gapten Pêl Rwyd.
Aeth Jo ymlaen i chwarae pêl rwyd dros Dde Morgannwg a Gwlad yr Haf, Gorllewin Lloegr a Chymru mewn grwpiau oedran amrywiol. Bu'n chwarae badminton dros Gymru hefyd ar lefel grŵp.

Aeth Jo i Brifysgol Nottingham gan ennill gradd LLB (Anrh) yng nghyfraith Lloegr ac America a threuliodd flwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Texas yn Austin. Tra oedd yn Nottingham, roedd yn aelod o dîm pêl rwyd cyntaf y brifysgol am 3 blynedd. Mae ganddi Ddiploma mewn Ymarfer Cyfreithiol o Ysgol y Gyfraith Nottingham Trent ac mae'n gyfreithwraig gymwys.          

Cyn ymuno â Barclays, bu Jo yn gweithio fel cyfreithwraig i Clifford Chance LLP, yn Llundain ac yn Efrog Newydd, ac i Deutsche
Bank AG, yn Llundain. Mae Jo yn byw yn Llundain ac yn cadw'n heini drwy wneud ioga poeth, rhedeg a beicio.

Peter King

Peter yw Cyfarwyddwr Gweithredol British Cycling, ar ôl bod yn Brif Weithredwr o fis Chwefror 1997 tan fis Rhagfyr 2008, pan symudodd y sefydliad o sefyllfa lle'r oedd ar fin methdalu i fod yn un o gyrff llywodraethu chwaraeon mwyaf hyfyw a llwyddiannus y DU.

Mae Peter yn Gymrawd cymwysedig o Sefydliad yr Ysgrifenyddion a'r Gweinyddwyr Siartredig a Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli. Mae hefyd yn Gymrawd o'r Sefydliad Rheoli Siartredig ac yn Gyfrifydd Rheoli Byd-eang. Yn ogystal â gweithredu fel Ysgrifennydd a Chyfrifydd Siartredig, mae Peter yn rheoli cwmni iddo ei sefydlu ym 1978 â'r nod penodol o gyflwyno safonau uchel o lywodraethu corfforaethol a swyddogaethau cyfrifon rheoli dibynadwy i fusnesau bach a chanolig. Mae ganddo le parhaol ar Fwrdd Cymdeithas Cwmnïau Hedfan Rhanbarthau Ewrop, ac mae'n bennaf gyfrifol am ei materion ariannol.

Yn ogystal â Beicio, mae Peter wedi cystadlu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol mewn campau mor amrywiol ag Athletau, Tennis Bwrdd, Pêl-droed, Golff, Sboncen, Badminton a Chriced ac mae wedi bod yn swyddog, yn hyfforddwr neu'n weinyddwr gwirfoddol yn bron i bob un o'r campau hyn. Mae'n dal i gystadlu mewn cystadlaethau beicio o dro i dro.

Roedd Peter yn Aelod o Fwrdd Cycling England tan iddo ddod i ben ym mis Ebrill 2011. Fe'i penodwyd i Fwrdd Athletau Lloegr fel Cadeirydd ym mis Hydref 2012. Nid yw'n meddu ar unrhyw benodiadau cyhoeddus Gweinidogol eraill.

Gwnaed Peter yn CBE yn 2008 gan gydnabod ei wasanaethau i feicio ar ôl derbyn un o wobrau pwysicaf y gamp, Tlws Bidlake, eisoes yn 2007.  Fe'i cyflwynwyd i Oriel Enwogion y byd beicio yn 2010.

Papurau Bwrdd 

Copïau o agenda a chofnodion cyfarfodydd diweddaraf Bwrdd Chwaraeon Cymru ar gael i'w gweld.