Pob Plentyn Wedi Gwirioni ar Chwaraeon Am Oes

Rhoi llais i bobl ifanc    

Rydym am weld pob plentyn yn profi'r manteision cadarnhaol a geir o gymryd rhan mewn chwaraeon. Nid yn unig y manteision i iechyd, ond hefyd i hyder ac o ran y sgiliau newydd, fel sgiliau arwain, a ddatblygir wrth gymryd rhan mewn chwaraeon. Rydym eisiau rhoi llais i bobl ifanc a'u hannog i ysbrydoli eu cyfoedion i wirioni ar chwaraeon am oes.

PE SuccessDrwy gyfrwng ein rhaglenni llwyddiannus lle dysgir sgiliau symud i blant a meithrin hyder ynddynt i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau a fydd yn eu cyffroi nhw ac yn eu denu i gymryd rhan am oes, mae gan addysg ran gwbl allweddol i'w chwarae.

Mae ysgolion yn rhan ganolog o addysg gorfforol, iechyd a lles pob plentyn. Ac mae rôl yr athro'n allweddol. Mae arnom angen mwy o athrawon sy'n fedrus, yn hyderus ac yn frwdfrydig i addysgu AG, athrawon sy'n dangos ymrwymiad pellach i dderbyn hyfforddiant fel athrawon. 

Mae arnom angen rhagor o gyfleoedd i blant ddal ati a sicrhau cynnydd yn eu hoffter o chwaraeon, mewn clybiau y tu allan i oriau ysgol ac wedi iddynt adael yr ysgol. Mae'r cyswllt rhwng y ddarpariaeth yn yr ysgol ac yn y gymuned yn gwbl hanfodol os ydym ni am gyflawni ein dyhead o gynnwys plant a phobl ifanc am oes.

Ein dyhead   

Ein dyhead yw helpu i greu amgylchedd hyfyw lle mae aelodaeth o glybiau'n parhau i dyfu a lle ceir amrywiaeth eang o chwaraeon, o dimau cystadleuol i weithgareddau hamdden; a'r cyfan wedi'u creu er mwyn ysbrydoli pob person ifanc i fod yn egnïol am oes.