Blaenoriaethau

Mae'r blaenoriaethau yn y diagram isod yn frics adeiladu ar gyfer cyflwyno Cymru lle mae chwaraeon wrth galon bob cymuned, yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pawb.                                

Dim ond drwy gydweithio y gellir cyflawni hyn ond, i ni ein hunain, mae hefyd yn golygu gweithio ar draws adrannau; unioni ein gwaith i gyflwyno themâu penodol, ar draws y llwybr chwaraeon:

Sporting Pathway - Welsh

Blaengaredd Mewn Chwaraeon

Mae gan Gymru sector chwaraeon sy'n croesawu cydweithio, yn annog ffyrdd newydd o gyflwyno cyfleoedd i sicrhau cynnydd mewn cyfranogiad ac yn gwella perfformiadau elitaidd.

Sgiliau ar gyfer Oes mewn Chwaraeon

Dysgir i bob plentyn a pherson ifanc sgiliau a hyder o oedran ifanc i fod yn llythrennog yn gorfforol drwy gyfrwng profiadau chwaraeon o safon uchel sy'n atyniadol iddyn nhw.

Cymunedau Chwaraeon 

Mae gennym gymunedau gyda chwaraeon yn rhan greiddiol ohonynt, cymunedau sy'n cynnig cyfleoedd cydlynol i bob plentyn a pherson ifanc ymgymryd ag o leiaf pum awr o chwaraeon diogel a safonol bob wythnos a chynnal eu cyfranogiad drwy gydol eu hoes fel oedolyn.                

Rhagoriaeth Mewn Chwaraeon

Rydym yn genedl sy'n rhagori mewn meithrin talent chwaraeon ac sy'n cyflawni llwyddiant parhaus ar y llwyfan rhyngwladol.

Meithrin Gweithlu Medrus ac Angerddol       

Cefnogir pawb sy'n ymwneud â chwaraeon, boed ar lefel broffesiynol neu wirfoddol, i drosglwyddo eu sgiliau mewn chwaraeon, a'u hangerdd drostynt, i bobl Cymru.     

Am ragor o wybodaeth am ein blaenoriaethau ni a sut rydym am geisio eu gwireddu, lawrlwythwch y weledigaeth gyflawn yma.